Știri

P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD”: de 7 ani ghidul tău în implementarea corectă a regulilor fiscale (nr.3 (44))

La 30 martie curent, Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.MD” a marcat 7 ani de activitate. Poate că nu este un răstimp îndelungat, dar cu siguranță este o perioadă în care am reușit să devenim o familie mare, în care se regăsesc contabili, auditori, finansiști, economiști, jurnaliști, juriști, experți în diferite domenii. În acești 7 ani am reușit să punem o bază solidă pentru o societate mai bine informată în domeniul fiscal și să participăm la educarea unei generații de contribuabili onești, pentru că informarea contribuie direct la conformare. Despre realizările, obiectivele și perspectivele de viitor ale Publicației ne vorbește directorul P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD, Rodica Musteața-Staci, chiar în primele pagini ale acestei ediții, în materialul cu genericul Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.MD” – la vârsta de maturitate. În rubrica Documente și comentarii vă propunem: • Ordinul privind particularităţile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal • Ordinul despre aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucțiunii de completare a acesteia • Приказ об утверждении формы Отчета о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда, и инструкции по его заполнению. De asemenea, în această rubrică veți găsi materialul intitulat „Субсидирование создания рабочих мест как способ стимулирования экономической деятельности в стране”, semnat de Victor Sârbu și Sandra Dolghii, precum și articolul „Об основных принципах электронной торговли”, al cărui autor este Alexei Sochirca. Rubrica Întrebări și răspunsuri debutează cu 2 materiale elaborate de șeful Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor din cadrul SFS, Igor Lazari: • О применении НДС к безвозмездной передаче товаров в рекламных целях • Об отсутствии необходимости смены режима по подоходному налогу Petru Griciuc și Valeriu Severin ne propun în această rubrică următoarele materiale: • О неприменении к адвокатскому кабинету санкций за неудержание подоходного налога у источника выплаты • О вычете расходов на аренду в случае оказания услуги между взаимозависимыми лицами • Privind impozitarea veniturilor persoanei fizice din livrarea producției din fitotehnie și horticultură • О налогообложении операций по приобретению акций у физического лица • Despre prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit de către persoana fizică în cazul veniturilor obținute din mai multe surse. Continuă rubrica Daniela Gulea cu o serie de materiale despre declararea creșterii de capital, forma IPC18, reflectarea ajutoarelor materiale ale angajaților etc.: • О налогообложении расходов, превышающих лимит на проживание, суточных и расходов на такси • О налогообложении надбавки к заработной плате • Referitor la calcularea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală angajatului care deține polița de asigurare medicală • О предоставлении льготного освобождения на содержание несовершеннолетнего ребенка с ограниченными возможностями с детства по требованию родителя по месту его работы • Despre unele aspecte fiscale aferente calculării creșterii de capital • Privind procedura de calculare și declarare a creșterii de capital • О правилах налогообложения и отражения в Отчете (форма IPC18) беспроцентного займа, предоставленного учредителю • Об обязательстве дипломатических миссий по удержанию подоходного налога у источника выплаты из выплат, осуществленных в пользу физических лиц – граждан Республики Молдова • Cu referire la impozitarea și reflectarea în Darea de seamă lunară (Forma IPC18) a ajutoarelor materiale acordate angajaților • О корректировке суммы документально не подтвержденных расходов. Andrei Nevreanschi este autorul următoarelor materiale: • Об отдельных аспектах обложения НДС услуг по регистрации медикаментов • Об определении даты возникновения права на вычет НДС • О некоторых случаях применения условного коэффициента • О получении права на вычет НДС на основании налоговой накладной, не зарегистрированной в ГЭРНН • Об условиях возникновения права на вычет НДС при уплате аванса по импорту услуг • Об отражении в Декларации по НДС налоговых накладных по товарам, которые не используются в предпринимательских целях • О регистрации в ГЭРНН налоговых накладных по освобожденным поставкам • Despre obligația debitorului privind eliberarea facturii fiscale creditorului său care a primit bunurile în proprietate • Privind utilizarea formularelor tipizate de docu¬ment primar cu regim special „factura” executate tipografic până la data de 28.10.2017 • Referitor la cota TVA pentru servicii de închiriere de echipament aerian cu echipaj pentru transportarea pasagerilor • О выдаче налоговой накладной при передаче активов в аренду. În ediția din aprilie a revistei, Victoria Cerlinca ne propune să citim: • Privind aplicarea scutirii de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului • Despre lipsa obligaţiilor privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului la livrarea producției autohtone • О неприменении освобождения от НДС для комиссионного вознаграждения • Despre dreptul la trecerea în cont a TVA pentru un agent economic nou-înregistrat în baza reorganizării • О составлении акта выполненных работ в случае оформления накладной посредством системы «e-Factura». Încheiem rubrica Întrebări și răspunsuri cu articolul intitulat „Cu privire la dreptul de comercializare a producției alcoolice”, semnat de Alexei Sochirca. În rubrica Practica fiscală vă propunem, ca de obicei, precedente din practica SFS, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, pentru a ajuta contabilii la soluţionarea problemelor cu care se confruntă, în baza precedentului existent. În această rubrică Victor Sârbu și Oxana Gonța ne pun la dispoziție materialul „Закупки сельскохозяйственной продукции у физических лиц сквозь призму изменений, внесенных в Налоговый кодекс”. Alte două materiale sunt propuse de Oleg Lupașcu – „Despre unele aspecte privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești” și „Despre unele aspecte ce țin de sechestrul bunurilor contribuabilului, ca modalitate de executare silită”, iar autorii Petru Griciuc și Valeriu Severin ne ajută să aflăm despre „Mărimea penalității în perioada 2018”. În Consultațiile juridice șefa Direcției juridice, SFS, Victoria Belous, ne propune următoarele materiale: • Condiţiile de scutire, amânare sau eşalonare a achitării taxei de stat în litigiile judiciare • Юридические аспекты возмещения морально¬го ущерба по трудовым спорам. Tot în rubrica Consultații juridice avem ocazia să citim despre „Судебные расходы в гражданском деле”, elaborat de Alina Dadu, precum și despre „Responsabilitatea contribuabilului care primește o citație de la Serviciul Fiscal de Stat și acțiunile pe care trebuie să le întreprindă în conformitate cu legislația”, semnat de Valeria Nedelea. A devenit deja o tradiție ca în rubrica Expert să publicăm materiale semnate de economista Liliana Agarcova. De data aceasta, ea vă propune să citiți despre „Контроль законности решений местных органов по установлению ставок местных сборов”. În rubrica Microfon citiți următoarele materiale: • Cовместная строительная деятельность с физическим лицом – что и когда облагать – autor Svetlana Slobodeanu • Achiziții publice: aspecte aferente autorităților publice locale – autor Marina Cravcenco • Налоговые споры можно разрешить – de Mihail Garmandir. În rubrica Contabilitate practică vă propunem articolul „Contabilitatea activelor contingente şi a surselor atrase” de Vasile Bucur și Valeriu Iașan și „Некоторые особенности бухгалтерского учета и налогообложения фирм, занимающихся туристической деятельностью, в вопросах и ответах”, elaborat de Ludmila Lapițcaia. În Editorial prezentăm două articole ale autorului Clara Sorocean, șefa Direcției generale evidență individuală a contribuțiilor din cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale: • Cu privire la modul de declarare a informaţiei prin intermediul Formei DSA 18 • О заполнении Отчета IPC 18 работодателями – резидентами информационно-технологических парков. Victoria Belous revine în această rubrică cu materialul „Noi obligaţii de raportare începând cu 23 februarie 2018 pentru entităţile de audit şi întreprinderi¬le care prestează servicii de contabilitate”. Tot aici – pentru prima data în revista noastră – aveți ocazia să citiți un articol cu tematica vamală – „Роялти и сборы за лицензию как элемент таможенной стоимости” – material elaborat de Maria Bârcă. Aspectul vamal va fi prezent în revista și în viitor. Încheiem ediția nr. 3 (44) cu un interviu realizat cu directorul companiei Deeplace, Veaceslav Cunev, în care ne spune că „Бухгалтер – это человек государства в бизнесе”, în rubrica Prim-Plan. Vă dorim lectură plăcută și vă îndemnăm să rămâneți alături de noi în continuare, pentru că să nu ezitaţi cele mai importante publicaţii.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

843 vizualizări

Data publicării:

17 Aprilie /2018 11:31

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon