Știri

Program de instruire al auditorilor: trei nivele

Pe parcursul a doi ani de la data angajării, auditorul intern va trebui să participe la Programul de instruire care satisface necesarul de competenţă profesională pentru funcţia deținută, obținând certificatul de evaluare a cunoștințelor în domeniul auditului intern în sectorul public. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public. Documentul va substitui actualul Regulament de certificare a auditorilor interni din sectorul public. După cum a comunicat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, prin acest proiect se propune stabilirea unui proces complex de formare profesională a auditorilor interni în sectorul public prin stabilirea cerințelor de calificare profesională pentru auditorii interni, auditorii interni superiori, auditorii interni principali, precum și pentru conducătorul subdiviziunii de audit intern. Punerea în aplicare a acestui mecanism va asigura selectarea și promovarea persoanelor competente în funcția de execuție și de conducere în domeniul auditului intern, creând premise pentru asigurarea calității și eficienței serviciului, a menționat ministrul. Astfel, programul de instruire a auditorilor este structurat pe următoarele trei nivele: 1) nivelul de bază, care satisface necesarul de competenţă profesională pentru funcţia de auditor intern; 2) nivelul intermediar, care satisface necesarul de competenţă profesională pentru funcţia de auditor intern superior; 3) nivelul avansat, care satisface necesarul de competenţă profesională pentru funcţia de auditor intern principal și personalul cu funcții de conducere a activității de audit intern. Pentru a obține calitatea de participant la Programul de instruire, candidatul va depune, pe suport de hârtie sau în format electronic (e-mail: certificare.ai@mf.gov.md) o cerere adresată subdiviziunii responsabile de elaborarea politicilor în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanţelor, cu anexarea copiei buletinului de identitate, CV-ului, copiei diplomei de studii, documentului ce confirmă experiența în muncă, declaraţiei pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor anexate și, după caz, a copiei certificatului de evaluare a cunoștințelor în domeniul auditului intern în sectorul public pentru nivelul de instruire precedent al Programului de instruire. Admiterea pentru participare la cursurile organizate conform Programului de instruire se desfăşoară cel puţin o dată pe an pentru fiecare dintre cele trei niveluri de instruire. În acest sens, subdiviziunea responsabilă anunță pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor inițierea procesului de înmatriculare la cursuri, cu indicarea termenului-limită de depunere a setului de acte. Termenul de valabilitate al certificatului de evaluare a cunoștințelor este nelimitat. Pentru fiecare nivel al Programului de instruire se va organiza un examen de evaluare. Acesta se consideră promovat în cazul acumulării de către candidat a cel puţin 80 de puncte din totalul de 100 de puncte stabilite pentru testul-grilă. Totodată, certificatul de calificare profesională se eliberează de către Ministerul Finanţelor persoanelor care au demonstrat nivelul cunoștințelor deținute în domeniul auditului intern prin promovarea examenelor de evaluare pentru nivelurile stabilite în Programul de instruire, precum şi persoanelor care dețin certificate de calificare profesională cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern şi care au promovat examenul de evaluare a cunoștințelor cu privire la cadrul normativ naţional şi specificul sectorului public al Republicii Moldova, în cadrul nivelului avansat al Programului de instruire. Pentru menţinerea certificatului de calificare profesională, deținătorul acestuia este obligat să îşi îmbunătăţească cunoştinţele şi alte competenţe prin participarea la diverse forme de dezvoltare profesională continuă în domeniul controlului financiar public intern, managementului finanţelor publice, administrării publice și/sau în domeniul specific activităţii entităţii publice în care desfăşoară activitatea. Durata acestora va fi de cel puţin 40 de ore academice anual, cu excepția perioadei de suspendare a activităţii. Pentru evidenţa certificatelor eliberate, Ministerul Finanţelor ține Registrul certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public. Regulamentul prevede și condițiile pentru suspendarea de către Ministerul Finanțelor a certificatului de calificare profesională, la decizia Comisiei de certificare, în baza cererii deținătorului acestuia. Suspendarea se efectuează în cazul alegerii sau numirii într-o funcţie de demnitate publică pentru perioada respectivă, încadrării în cabinetul persoanei care exercită funcţie de demnitate publică, boală, traumă, carantină confirmată prin certificat medical, care nu îi permite persoanei exercitarea activităţii profesionale pentru o perioadă mai mare de 6 luni, concediu de maternitate/de îngrijire a copilului, încorporare în serviciul militar ori în serviciul civil. Potrivit proiectului, persoanele cu funcții de conducere a activității de audit intern din cadrul entităţilor publice, până la data de 1 ianuarie 2021, vor confirma competenţele profesionale prin deținerea certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public. Totodată, persoanele care, la data intrării în vigoare a acestui proiect, practică activitatea de audit intern în sectorul public vor asigura, în termen de 2 ani, dezvoltarea competenţelor profesionale conform nivelului cerinţelor funcţiei deținute, cu promovarea examenelor de evaluare a cunoștințelor. În nota informativă a proiectului se menționează că implementarea prevederilor nu implică cheltuieli financiare suplimentare, pentru că activitățile de organizare a procesului de formare profesională a auditorilor interni din sectorul public vor fi realizate în cadrul proiectelor de asistență tehnică de care beneficiază Ministerul Finanțelor.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1922 vizualizări

Data publicării:

21 Noiembrie /2019 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon