Știri

Regimul fiscal facilitar al rezidenților parcurilor IT

Codul fiscal este completat cu Titlul X ce va reglementa impozitarea contribuabililor cu statut de rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial din 4 august curent. Potrivit acesteia, rezidenților li se va aplica un impozit unic, suma minimă a căruia se va calcula funcție de numărul de angajați care, pe parcursul perioadei fiscale, au lucrat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă, încheiat cu rezidentul parcului și de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă. Impozitul unic se va achita integral la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la contul trezorerial conform codului IBAN corespunzător sediului acestora, generat de Ministerul Finanţelor în acest scop. Cota impozitului unic va constitui 7% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin decât suma minimă a impozitului unic, care se va determina lunar pentru fiecare angajat și va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală. Cât privește perioada fiscală pentru impozitul unic, aceasta va fi considerată luna calendaristică. Rezidenții trebuie să cunoască că în componența impozitului unic vor fi incluse următoarele impozite, taxe și contribuții: • impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător; • impozitul pe venit din salariu (pentru perioada aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu vor completa fișa personală de evidență a veniturilor sub formă de salariu și a altor plăți efectuate de rezident în folosul angajaților săi); • contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori (calculul şi plata contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației se vor efectua din contul sumelor repartizate la bugetul asigurărilor sociale de stat din incasările impozitului unic achitat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, după cum prevede Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. Aceasta, însă, nu se va aplica în cazul contribuţiilor de asigurări sociale calculate în raport cu veniturile realizate de către angajați sau de alte persoane fizice în baza contractelor civile încheiate în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, care vor fi declarate în modul general stabilit). • primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori (Asigurarea medicală a acestor angajați se va realiza din contul sumelor repartizate la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală din încasările impozitului unic achitat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației); • taxele locale; • impozitul pe bunurile imobiliare; • taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. În același timp, impozitul unic nu va include: • impozitul pe venit reținut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art. 89, 90, 901 și 91, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate/reținute la efectuarea plăților în folosul persoanelor fizice, altele decât plățile salariale; • taxa pe valoarea adăugată; • accizele; • taxele rutiere, cu excepția taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova; • alte impozite, taxe și plăți obligatorii nespecificate expres ca parte componentă a impozitului unic. Legea prevede că, pe perioada aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu au obligația de a ține evidența și de a calcula uzura mijloacelor fixe în scop fiscal, în modul prevăzut în titlul II. În același timp, ei vor prezenta, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, o dare de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind calculul și raportarea impozitului unic. Menționăm că prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal și art. 6 alin. (21) din Codul vamal. Legea a fost elaborată cu scopul aducerii în concordanţă a actelor normative cu Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, în special a mecanismului de aplicare a impozitului unic rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

11186 vizualizări

Data publicării:

07 August /2017 10:15

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică | Persoană juridică | Facilități pentru IT-companii

Etichete:

Cod fiscal | tehnoligia informatiei | parcuri IT | titlu | dare de seama fiscala | impozit unic | facilitati fiscale

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon