Știri

В следующем номере журнала ”Monitorul fiscal FISC.MD” будет опубликован актуализированный Налоговый кодекс

Вскоре будет опубликован актуализированный Налоговый кодекс. Подписчики журнала ”Monitorul fiscal FISC.MD” смогут первыми увидеть новую редакцию главного налогового документа этого года – Налоговый кодекс 2016 – в электронном формате – в электронном издании monitorul.fisc.md . Вместе с тем, сообщаем подписчикам печатного издания ”Monitorul fiscal FISC.MD” и электронного издания monitorul.fisc.md, что в апреле-мае мы опубликовали на нашем сайте следующие материалы, отражающие официальную политику ГНС, которые не войдут в печатные номера: 1 О налогообложении адвокатов 2 Despre impozitarea avocaților 3 О налогообложении нерезидентов 4 Despre impozitarea nerezidenților 5 О вычете в налоговых целях расходов на проживание 6 Cu privire la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor de cazare 7 О подтверждающих документах для принятия к вычету расходов в налоговых целях при оказании услуг 8 Despre documente confirmative la deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale pentru serviciile prestate 9 О вычете расходов по страхованию перевозимых товаров 10 Cu privire la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru asigurarea mărfii în timpul transportării 11 О вычетах в налоговых целях 12 Despre deduceri în scopuri fiscale 13 Aspecte privind regimul fiscal aferent dividendelor (7 aspecte) 14 Об уплате сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг 15 Об особенностях применения местного сбора за размещенные агентством недвижимости информационные баннеры 16 Privind achitarea taxei locale de către o agenție imobiliară pentru plasarea bannerelor informative 17 О порядке применения ст. 42 Налогового кодекса при дарении имущества между физическими лицами 18 Despre unele aspecte ale reținerii și virării la buget a impozitului pe venit reținut din salariul net al angajatului 19 О налоговом режиме для займа, полученного физическим лицом 20 О базе для начисления НДС при реализации дров по цене ниже рыночной 21 О режиме по НДС для услуг по администрированию проекта, оказываемых резидентом нерезиденту 22 О зачете НДС 23 Despre unele aspecte privind subiectul legal competent, care dispune de atribuţiile de depunere a cererii introductive, faţă de entităţile beneficiare a recreditării, ce nu şi-au onorat obligaţiile contractuale de plată, conform clauzelor contractuale stabilite 24 Despre unele aspecte aferente aplicării măsurii de executare silită, urmărirea datoriei debitoare, în partea ce ţine de suspendarea operaţiunilor la conturile bancare и другие. В июне мы продолжаем публиковать официальные материалы: 1 Semnarea documentelor contabile 2 Despre scutiri pentru persoana fizică care iese din concediu de maternitate 3 Despre completarea în factura fiscală preţului de achiziţie/livrare a mărfurilor social-importante în cazul comercializării acestora la un preț mai mic 4 Despre stornarea avansului și a T.V.A. aferente acestuia în cazul în care, livrarea aferentă nu a avut și nu va avea loc 5 О сторнировании аванса и сопряженной суммы НДС в случае, когда соответствующая поставка не была осуществлена и не будет осуществлена 6 О праве трудоустроенного лица на освобождение на содержание ребенка 7 Cu privire la dreptul persoanei angajate la scutirea pentru întreținerea copilului 8 О приросте капитала 9 Despre creșterea de capital 10 Unele aspecte ce țin de reglementarea valutară în Republica Moldova și impactul fiscal la acest subiect 11 Cu privire la T.V.A. la materia primă din care s-a fabricat producția lichidată lunar 12 О режиме по НДС при продаже дров, которые не используются для производства тепла и горячей воды 13 Privind emiterea facturii fiscale către un nerezident și înregistrarea ei în Registrul electronic al facturilor fiscal 14 Despre obiectul impunerii cu T.V.A. și obligația de achitare a T.V.A. pentru serviciul importat, în cazul cesionării datoriei noului debitor 15 Despre aplicarea cotei „0” la T.V.A. în baza prevederilor art. 104 din CF 16 О применении нулевой ставки НДС при приоб- ретении услуг по организации мероприятия 17 Privind relațiile cu bugetul la compartimentul T.V.A., după expirarea a 3 ani, în cazul de existență a unei datorii compromise 18 Об отношениях с бюджетом по НДС по истечении 3 лет при наличии безнадежного долга 19 Calcularea concediului anual și a foii de boală 20 Provizioane privind indemnizația pentru concediu de odihnă: formare, utilizare, prezentare 21 Condiţii şi oportunităţi aferente stimulării morale (nonfinanciare) a contribuabililor oneşti 22 Răspunderea funcționarului public 23 Despre unele aspecte fiscale aferente procedurii de insolvabilitate 24 Об отчетном периоде для оприходования товара 25. Despre eliberarea documentului primar și data eliberării 26. Cu privire la regimul de T.V.A. pentru serviciile ce nu constituie parte a pachetului turistic Кроме них, мы подготовили для вас следующие статьи, которые будут опубликованы электронном издании monitorul.fisc.md до конца текущего месяца: 1. 1 Despre eliberarea greșită a facturii fiscale și procedura emiterii altei 2. Privind impozitarea cu T.V.A. a valorii comisionului 3. Despre calcularea proratei la livrarea pachetului turistic 4. Despre documentul primar ce urmează a fi eliberat la livrarea pachetului turistic unei persoane fizice 5. Despre calcularea și achitarea impozitului funciar pentru un teren agricol pe care sunt amplasate construcții și instalații 6. Cu privire la achitarea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii 7. Privind aplicarea reducerii în mărime de 15% la impozitul pe bunurile imobiliare la prezentarea calculului corectat 8. Despre aplicarea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii și taxei de piaţă fața de un subiect al impunerii 9. О применении сбора за размещение объектов торговли и/или объектов по оказанию услуг и рыночного сбора к одному объекту налогообложения 10. Cu privire la dreptul autorității administrației publice locale de a stabili taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru cabinete stomatologice și bănci 11. О праве органа местного публичного управления устанавливать сбор за объекты торговли и/ или объекты по оказанию услуг для стоматологических кабинетов и банков 12. Privind achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pentru unitatea de transport, în situaţia în care aceasta staționează 13. Об уплате сбора за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров за простаивающую транспортную единицу 14. Cu privire la baza de calculare a taxei pentru cazare în cazul prestării serviciilor de cazare și altor servicii complementare 15. Cu privire la drepturile creditorului gajist de a înstrăina bunurile gajate avînd înregistrată obligația față de buget la impozitul pe bunurile imobiliare 16. Cu privire la sancţiunile pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale de către persoana fizică 17. О штрафных санкциях, применяемых к физическому лицу при непредставлении или ненадлежащем представлении налогового отчета 18. Termenul de restituire a sumelor impozitului pe venit achitate în plus de către persoana fizică 19. О сроке возврата суммы переплаты по подоходному налогу физическому лицу 20. Obligațiunea de achitare a impozitului pe venit în rate 21. Privind achitarea în plus a obligațiilor aferente taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova 22. О переплате сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова 23. Metode și operaţiuni de organizare și desfășurare a controlului fiscal. Verificarea documentară. Verificarea documentară solicitată de contribuabil. Verificarea totală 24. Методы и операции по организации и проведению налогового контроля. Документальная проверка. Документальная проверка, запрашиваемая налогоплательщиком 25. Despre aplicarea măsurilor de executare silită, în cadrul urmăririi restanţelor la buget, de către organele fiscale и другие. Другими словами, кроме Налогового кодекса, который выйдет очередным – третьим – печатным номером журнала, в этом месяце наши подписчики получают дополнительный авторский номер – в электронном варианте. Дополнительно, сообщаем нашим подписчикам, что режим опубликования материалов изменился. Если раньше мы заливали на сайт материалы очередного номера в течение 2-3 недель после сдачи номера в печать, то сейчас большинство статей, которые мы готовим для печатной версии журнала, сначала можно прочитать на сайте. Таким образом, электронное издание ежедневно предоставляет подписчикам материалы по налоговой и бухгалтерской тематике, а также информирует об изменениях законодательства, ситуации в национальной экономике и в других странах мира. Вместе с тем, надо отметить, что и для тех, кто читает наш журнал в печатном варианте, мы всегда готовим сюрприз: что-то новое и очень актуальное, еще не опубликованное на сайте. Благодарим наших подписчиков за доверие и поддержку.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1366 vizualizări

Data publicării:

24 Iunie /2016 15:59

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon