Servicii electronice

Î.S. „Fiscservinform” – tehnologii inovative în beneficiul societăţii

Din anul 2008, odată cu fondarea Î.S. „Fiscservinform”, operatorul tehnico-tehnologic al Serviciului Fiscal de Stat, aceasta dezvoltă nu doar servicii electronice şi soluţii IT, ci economie de timp, comoditate şi performanţă. Aceste beneficii, care de altfel sunt nişte imperative pentru activitatea Î.S. „Fiscservinform”, îşi găsesc reflectarea în misiunea noastră - „Eficientizarea administrării fiscale prin dezvoltarea continuă a Sistemului informaţional integrat fiscal, capabil să ofere servicii electronice moderne contribuabililor în interacţiunea lor cu Serviciul Fiscal de Stat şi integrarea acestuia în infrastructura serviciilor guvernării electronice”. Conform Hotărârii Guvernului nr. 344 din 30 aprilie 2009 întreprinderii noastre i-a fost atribuită responsabilitate maximă referitor la cristalizarea Sistemului informaţional fiscal naţional şi integrarea acestuia în infrastructura guvernării electronice a RM. Sarcinile stabilite de guvern au orientat întreprinderea în direcţia consolidării eforturilor sale spre edificarea unui Sistem informaţional fiscal, bazat pe practicile internaţionale, precum şi dezvoltarea serviciilor electronice moderne pentru contribuabili. Serviciile şi produsele informaţionale oferite de SFS, funcţionalitatea cărora este asigurată de Î.S. „Fiscservinform”, sunt disponibile printr-un ghişeu unic -servicii.fisc.md , ceea ce oferă comoditate suplimentară în utilizarea lor, care este una simplă şi adaptată pentru fiecare contribuabil. Crearea şi implementarea serviciilor electronice fiscale a fost dictată de acţiunile iniţiate de Serviciul Fiscal de Stat, direcţionate spre modernizarea infrastructurii sale info-comunicaţionale, fiind totodată foarte solicitate de sectorului public, privat şi persoane fizice întru facilitarea unor acţiuni uzuale legate de fiscalitate. Serviciile automatizate oferă o serie de avantaje evidente pentru contribuabili. Interacţiunea şi comunicarea exclusiv electronică cu organul fiscal, creează certitudinea onorării la timp a obligaţiunilor fiscale. Astfel, dispunînd de calculator cu conexiune la internet şi un instrument de autentificare (semnătură digitală, electronică sau mobilă) utilizatorul acestor servicii poate crea, modifica şi expedia documente cu caracter fiscal către SFS, obţinînd şi o recipisă în acest sens. Accesînd site-ul servicii.fisc.md, utilizatorii, care sunt mai mult de 33 000 la număr, pot beneficia suplimentar de cca 20 servicii şi instrumente IT menite să simplifice activitatea de afaceri sau profesională a contribuabililor. Pe lângă serviciile de bază, întreprinderea deţine licenţe de prestare a unei game largi de servicii, după cum urmează: 1. servicii de integrare şi implementare a sistemelor şi resurselor informaţionale:
  • proiectare, elaborare, implementare a sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate, de importanţă statală (crearea bazelor de date, servicii privind furnizarea informaţiei, exploatarea acesteia);
  • elaborare, întreţinere şi implementarea produselor de program (software), echipamentelor şi sistemelor informatizate de importanţa statală.
2. servicii de certificare şi eliberare a semnăturilor digitale - presupune eliberarea către persoanele fizice şi juridice a semnăturilor electronice, pentru a asigura aplicarea semnăturii digitale în documentele electronice pe interiorul companiilor. Semnătura digitală este un atribut indispensabil al documentului electronic, obţinut în urma transformării criptografice a acestuia cu utilizarea cheii private, menite sa confirme autenticitatea documentului electronic, fiind echivalentă cu o semnătură olografă pentru documentele imprimate. 3. În rîndul realizărilor întreprinderii noastre se înscrie propriul Centru de Apel - structura specializată şi cu experienţă în domeniul informării şi consultării clienţilor aferent serviciilor şi produselor puse la dispoziţia utilizatorilor atît de Î.S. „Fiscservinform”, cît şi de organizaţiile cărora le prestăm asemenea servicii de asistenţă, printre care: Serviciul Fiscal de Stat, I.P. “Centrul de Guvernare Electronică”, A.O. „Monitorul Fiscal FISC.md”. Centrul de Apel prelucrează solicitările înaintate de persoane fizice, juridice, instituţii de stat şi prin intermediul poştei electronice, faxului, prin forumuri sau prin aplicaţia skype. Elaborarea, dezvoltarea şi implementarea tuturor proiectelor înaintate către întreprinderea noastră a fost posibilă graţie unei echipe consolidate de specialişti ai Î.S. „Fiscservinform”. Capacităţile lor profesionale, calificarea şi abnegaţia au dat viaţă unor proiecte interesante, utile, dar şi dificile. Echipa noastră de profesionişti IT sunt printre cei care stau în spatele procesului continuu de modernizare a Sistemului informaţional integrat al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare SIISFS), orientîndu-şi în permanenţă activităţile spre perfecţionarea fiecărui serviciu creat. Totuşi, atingerea performanţelor privind îndeplinirea scopului nostru strategic - mentenanţa Sistemului informaţional fiscal şi integrarea lui în sistemul de guvernare electronică a Republicii Moldova are loc mult mai simplu şi mai operativ datorită colaborării cu partenerii noştri. Spre exemplu, împreună cu „Centrul de Guvernare Electronică” şi ”Centrul de Telecomunicaţii Speciale” am cooperat pentru integrarea sistemelor dezvoltate de Î.S. „Fiscservinform” şi prestate de SFS - cu serviciile platformei tehnologice unice de guvernare electronică: MPass – prin intermediul căruia se oferă servicii de identitate, autentificare şi autorizare a accesului; MPay – instrumentul care asigură achitarea electronică a serviciilor cu care este integrat; MNotify - expedierea notificărilor în adresa persoanelor şi entităţilor; MConnect – ce asigură interconectarea facilă a diferitor sisteme şi oferă garanţii de livrare şi disponibilitate a interconectării. În comun cu Compania „Deeplace” am dezvoltat serviciul electronic SIA „Declaraţia electronică persoane juridice” şi serviciul ”Circulaţia Documentelor Electronice cu instituţiile financiare”. Echipa „DAAC System Integrator” ne-a oferă suportul pentru dezvoltarea SIA „Contul curent al contribuabilului”, SIA „Declaraţia rapidă”. Totodată, cu referinţă la serviciul „Contul curent al contribuabilului” şi „e-Factura” - lansarea cărora a contribuit mult la modernizarea gestiunii fiscale, dezvoltarea lor a fost posibilă graţie implicării active a proiectului USAID/Brite, „Centrului de Guvernare Electronică” şi a echipei „AlfaSoft”. De altfel, în rezultatul parteneriatului cu „AlfaSoft” au fost modernizate SIA „Cadastrul fiscal”, SIA „Managementul cazurilor”, SIA „Declaraţia electronică persoane fizice”. Toate relaţiile noastre de parteneriat au la bază contracte care stipulează condiţii complexe de colaborare pe diferite direcţii strategice. În acest mod avem stabilit un cadru legal de reglementare al acestor raporturi de conlucrare. Relaţiile noastre de conlucrare nu se rezumă aici, şi ţinem să specificăm că apreciem foarte mult colaborarea cu colegii din aceste companii. Pluralismul relaţiilor noastre de parteneriat vizează integrarea şi subsumarea misiunilor Î.S. „Fiscservinform” şi a partenerilor întru realizarea satisfacerii maximale a necesităţilor Serviciului Fiscal de Stat şi a contribuabililor din RM de produse/servicii informaţionale oferite. Această integrarea presupune ca liderii tuturor instituţiilor să privească dincolo de zidurile lor, asumându-şi responsabilitatea atât pentru performanţa propriei organizaţii cât şi pentru realizarea binelui comun, pentru întreaga societate. Trebuie de evidenţiat că toată activitatea întreprinderii este sigilată sub funcţia sa esenţială – ”operatorul tehnico-tehnologic al Sistemului informaţional Fiscal”. În acest sens, Î.S. „Fiscservinform” asigură nu doar administrarea şi întreţinerea Sistemului informaţional fiscal şi dezvoltarea serviciilor electronice noi pentru contribuabili, dar şi integrarea lor ulterioară în infrastructura Sistemului integrat fiscal şi infrastructura guvernării electronice. Respectivul proces are loc în mai multe etape, după cum urmează. Solicitarea de realizarea tehnică sau de administrare şi întreţinere a sistemului/aplicaţiei/serviciului vine de la IFPS, fiind derivată din modificările legislative sau schimbările politicii în domeniul administrării fiscale. Pentru a presta serviciile solicitate în condiţii de maximă eficienţă se stabileşte un grup de lucru, format din specialişti întreprinderii şi funcţionari ai SFS, responsabili de monitorizarea procesului şi de oferirea informaţiilor. Grupul format în comun documentează condiţiile de contract sau comandă. În procesul de conlucrare persoanele implicate se întrunesc în mod sistematic la şedinţe, unde se stabilesc resursele necesare, termenii pe care le implică elaborarea sau dezvoltarea solicitării, cerinţe funcţionale, legale, de calitate şi alte aspecte aplicabile rezultatului scontat. Aceste detalii sunt documentate în „Specificarea serviciilor” şi „Sarcina tehnică”, eventual fiind semnat de ambele părţi. După ce specificarea şi sarcina tehnică sunt aprobate de IFPS se lansează procedura de implementare a acestor prevederi, în condiţii de maximă colaborare cu reprezentanţii fiscali, astfel încît rezultatul final să corespundă exigenţelor Serviciului Fiscal. În cazul aprobării specificaţiei se trece la etapa de iniţiere a prestării serviciilor solicitate, corespunzător condiţiilor expuse. Respectiv, la finalizarea ansamblului de lucrări, Serviciului Fiscal sunt prezentate documentele confirmative şi actul de primire-predare. Suntem conştienţi că doar prin conlucrare eficientă şi susţinere reciprocă vom putea atinge rezultate semnificative. De aceea, Î.S. „Fiscservinform” se arată disponibilă de a oferi de fiecare dată tot sprijinul necesar pentru ca serviciile electronice dezvoltate să fie orientate spre interesul contribuibilului, să sporească nivelul conformării benevole care în final au ca scop asigurarea acumulărilor la Bugetul Public Naţional. La momentul actual Î.S. „Fiscservinform”, la solicitarea şi în colaborare cu funcţionarii SFS efectuează lucrările de elaborarea a următoarelor sisteme: 1. modulul „Creare şi gestionare mesaje” din cadrul Sistemul informaţional automatizat „Diseminare mesaje”, care presupune crearea unui funcţional ce va permite SFS elaborarea, gestionare şi prelucrarea mesajelor informaţionale pe diverse teme de interes, care urmează a fi expediate către contribuabili. La rândul sau, contribuabilii vor avea posibilitatea prin intermediul modulului respectiv să vizualizeze toate mesajele informative care au fost expediate de către SFS la adresa lor electronică. 2. Sistemul informaţional „Seminare” – instrument de gestionare a seminarelor desfăşurate de către SFS, ce va oferi contribuabililor posibilitatea de înscriere la seminarele organizate de SFS direct de la calculatorul personal. 3. SIA „Înregistrarea online a subdiviziunilor” – va permite contribuabililor să depună on-line către SFS, cererile de creare, modificare, suspendare a subdiviziunilor. 4. SIA „e-Certificate” – permite prezentarea online a cererilor de solicitare a certificatelor privind lipsa sau existenţa restanţelor la Bugetul Public Naţional. Depunerea cererii va fi efectuată utilizînd semnătura electronică. Ulterior aceste cereri vor fi prelucrate de SFS, care va stabili data prezentării contribuabilului la oficiul fiscal pentru ridicarea certificatului solicitat. Destinaţia sistemul este de a micşora timpul de depunere şi prelucrare a cererilor privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional. 5. SIA „Înregistrarea online a plătitorilor TVA” – vizează posibilitatea de a solicita online înregistrarea agentului economic în calitate de plătitor TVA, fără necesitatea de a vizita în acest sens oficiul teritorial fiscal. Acest sistem va optimiza procedura de depunere a cererii vizate, precum şi timpul de prelucrare a acesteia de către SFS. 6. SIA „Gestionarea accesului la serviciile fiscale electronice” – este creat pentru a îmbunătăţi unele aspecte ale administrării fiscale şi a reduce timpul de transfer a documentelor oficiale între SFS şi Î.S. „Fiscservinform”, operatorul său tehnico-tehnologic. Destinaţia primordială a SIA „GASFE” constă în asigurarea interacţiunii între inspectorii fiscali şi persoanele juridice, oferind SFS un instrument de administrare a accesului acestor persoane la serviciile fiscale în caz de necesitate. 7. SIA „Intrarea autorizată” - reprezintă o platformă de raportare care acordă posibilitatea de analiză a activităţii agenţilor economici şi a persoanelor fizice în baza declaraţiilor depuse de aceştia sau din alte surse indirecte. Toate înştiinţările cu privire la sistemele menţionate vor fi expediate contribuabilului pe poşta electronică indicată de acesta. Noile oportunităţi pe care le oferă serviciile IT dezvoltate sau menţinute de Î.S. „Fiscservinform” la solicitarea diverselor instituţii publice, contribuie la accelerarea reformelor de modernizare şi digitizare a activităţilor de asistenţă a cetăţenilor, sporirea eficienţei administrării fiscale din Republica Moldova, în special a relaţiilor dintre SFS şi contribuabili. Astfel, optimizarea procedurilor de gestiune fiscală pe scară largă pot fi realizate prin aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne. În acest context, eforturile Î.S. „Fiscservinform”- în calitatea sa de administrator tehnico-tehnologic al SISFS, sunt orientate spre perfecţionare şi stabilirea unor noi opţiuni, sisteme şi soluţii pentru a asigura o dezvoltare durabilă şi continuă a societăţii noastre. Pentru informaţii suplimentare privind activitatea Î.S. „Fiscservinform”, Vă rugăm să contactaţi Centrul nostru de Apel la numărul de telefon (022) 822 222 sau vizitaţi pagina web www.fiscservinform.md

1989 vizualizări

Data publicării:

14 Noiembrie /2014 09:39

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Fiscservinform | tehnologii | servicii electronice

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon