News

Înregistrarea contractelor de arendă a terenurilor agricole

Contractul de arendă a terenurilor agricole se înregistrează în registru ținut de primăria localității în a cărei rază teritorială se află terenul sau alt bun agricol arendat, pe un termen de până la 5 ani. Prevederea este inclusă în proiectul hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a registrelor contractelor de arendă, propus spre consultare de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Astfel, Registru se instituie prin decizia Consiliului local și poate fi ținut pe suport de hârtie sau electronic. În registru se înscriu datele din contractele de arendă a terenurilor și altor bunuri agricole încheiate pe un termen de până la 5 ani inclusiv, precum și modificările introduse în contracte și încetarea acestora. Potrivit documentului, primarul exercită controlul asupra ținerii și păstrării registrului. Pentru înregistrarea contractului de arendă la primărie, arendaşul va prezenta următoarele acte: • 3 exemplare ale contractului de arendă, dintre care unul este originalul sau o copie autentificată; • extrasul din registrul de publicitate în care este înregistrat arendașul; • documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendașului, după caz; • bonul de achitare a plății pentru înregistrare. Termenul de examinare a documentelor pentru înregistrarea contractului de arendă nu trebuie să depăşească 15 zile din data primirii ultimului document necesar. În cazul înregistrării concomitente a mai mult de 10 contracte de arendă prezentate de unul şi acelaşi arendaş, termenul indicat de examinare poate fi extins, prin dispoziţia primarului, cu cel mult 10 zile. Înregistrarea arendei se confirmă prin aplicarea ștampilei primăriei pe fiecare exemplar. Arendașului i se remit două exemplare ale contractului de arendă. Regulamentul stipulează că primăria este în drept să refuze înregistrarea contractului de arendă (subarendă) în cazul în care lipseşte unul din documentele enumerate mai sus, dacă acestea conţin ştersături, adăugiri, cuvinte radiate sau alte corectări sau dacă în contractul de arendă este incorect indicată adresa, numele, prenumele sau denumirea părţii contractant, lipsesc semnăturile sau ştampilele necesare. De asemenea, se va refuza înregistrarea contractului dacă în actul de predare-preluare lipseşte descrierea bunului agricol dat în arendă, nu este indicat termenul arendei sau cuantumul și modul de achitare al plăţii pentru aceasta etc. Totodată, pentru înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă, arendaşul va prezenta persoanei împuternicite, în termen de o lună de la data operării modificărilor, 3 exemplare ale acordului adiţional la contractul de arendă, documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, întocmit în condiţiile legii și bonul de achitare a taxei pentru înregistrarea modificărilor. De asemenea, prin acest proiect se propune abrogarea hotărârilor Guvernului nr. 72/2004 privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură și nr.508/2004 despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind inventarierea bunurilor agricole arendate. Aprobarea în redacție nouă a Regulamentului privind modul de ţinere a registrelor contractelor de arendă este necesară pentru executarea art. XVII alin.(1) din Legea privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative, care intra în vigoare astăzi, 1 martie 2019, și potrivit căruia la data indicată se abrogă o serie de acte legislative ce reglementau, inclusiv, contractele de arendă.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

7819 views

The date of publishing:

01 March /2019 11:01

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon