19
09 2018
582

Concursul pentru suplinirea Comitetului de supraveghere a auditului, prelungit

Ministerul Finanțelor prelungește concursul pentru selectarea reprezentanților mediului de afaceri întru asigurarea procesului de constituire a primei componențe a Comitetului de supraveghere a auditului. Condițiile privind participarea la concurs Dreptul de a participa la concursul pentru selectarea reprezentanților mediului de afaceri îl dețin persoanele care corespund următoarelor criterii: a) este nepractician; b) studii superioare în domeniul economic sau juridic; c) vechime în muncă de cel puţin zece ani în domeniul economic sau juridic/educației în domeniul auditului; d) capacitatea de a analiza sub diferite aspecte şi de a aplica această analiză în procesul decizional; e) cunoașterea limbii române; f) capacitatea de a comunica eficient în timpul discuţiilor, precum şi de a formula în scris obiecţii şi propuneri asupra proiectelor de acte normative examinate şi opinii asupra problemelor discutate în scopul luării deciziei finale; g) soțul/soția, rudele de până la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I nu sunt auditori, acţionari/asociați, membri ai organului executiv al entităţilor de audit, confirmat prin declarația pe propria răspundere; h) nu are antecedente penale, fapt confirmat prin cazier judiciar. În procesul selectării reprezentantului mediului de afaceri reprezintă un avantaj: a) deținerea certificatului de calificare al auditorului; b) deținerea certificatului internațional în domeniul contabilității și auditului; c) vechime în muncă de cel puțin 5 ani în calitate de auditor/director financiar/contabil-șef; d) cunoașterea limbii engleze. Dosarul de concurs Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține: cerere de înscriere la concurs; scrisoare de motivare; copia buletinului de identitate; copia diplomei de studii superioare/masterat/doctorat; copia carnetului/carnetelor de muncă; Curriculum vitae; declarația pe propria răspundere privind soțul/soția, rudele de până la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I nu sunt auditori, acţionari/asociați, membri ai organului executiv al entităţilor de audit; cazierul judiciar. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 25 septembrie 2018, ora 16.00. Telefon de contact: 022 26 27 60, e-mail: ala.vizir@mf.gov.md Adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 7, bir. 406 Persoana de contact: Vizir Ala – consultant principal din cadrul Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ. NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.