15
06 2015
888

Extinderea Concursului de Acordare de Granturi Pentru Monitorizarea Achizitiilor Publice

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă împreună cu Centrul de Investigații Jurnalistice anunță un concurs de granturi pentru monitorizarea achizițiilor publice. Domeniul specific de intervenție al granturilor se referă la monitorizarea întregului proces de achiziții publice în autoritățile selectate, începând cu planificarea achiziției și finisând cu executarea contractului, în vederea depistării eventualelor deficiențe ale procesului de achiziție și formularea unor recomandări autorităților publice pentru înlăturarea acestora. Această iniţiativă este parte componentă a proiectului “Banii Publici sunt și Banii Mei”, finanțat de Uniunea Europeană. Context Republica Moldova este unul din liderii europeni la capitolul corupție, plasându-se pe locul 103 din 175 de țări in Indicele de Percepere a Corupției 2014, potrivit Transparency International. Combaterea coruptiei ramîne principala recomandare din partea partenerilor de dezvoltare si organizațiilor internaționale. În același timp, fenomenul corupției este prezent oriunde în Moldova afectînd întreaga societate. Este greu de identificat domeniul cel mai afectat de corupţie, fie cel al justiţiei, medicina sau educația. Însă una din sferele unde corupția este cu siguranţă prezentă, avînd un impact semnificativ asupra climatului de afaceri si concurenței, sunt achizițiile publice. Achizițiile publice constituie o parte considerabilă a bugetului public echivalînd cu 6% din PIB în 2012, sau 5,878 milione MDL. Pe parcursul ultimilor ani sistemul achizițiilor publice in Moldova a suferit o serie de schimbări, majoritatea acestora avînd un impact pozitiv. Noua Lege a achizitiilor publice a fost adoptată si cadrul normativ a fost ajustat corespunzător. Agenția Achizițiilor Publice a fost separată de Agenția Resurselor Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare. Din acea perioada competența și capacitățile acesteia au fost fortificate. In 2010 experții UE au evaluat procesul de achiziții naționale si au formulat o serie de recomandări autorităților naționale cu scopul racordării la directivele UE. In 2014 experții naționali au apreciat funcţionarea legislației în domeniul achiziţiilor și au identificat domeniile cu risc sporit de fraudă. Printre cele mai frecvente sunt:
 • Planificarea ocazionala a procesului de achiziții si realizarea achizițiilor care nu sunt în condordanţă cu strategia de dezvoltare a sectorului sau a localităţii;
 • Selectarea unor proceduri mai puţin transparente de achiziţii, fie prin divizarea achiziţiilor, fie prin încheierea ulterioară a contractelor adiţionale pentru mărirea valorii achiziţiei;
 • Deficiențe la stabilirea termenelor limită de prezentare a ofertelor si la stabilirea criteriilor de calificare;
 • Publicarea informației incomplete cu privire la atribuirea contractului si rezultatele achiziției;
 • Aplicarea discriminatorie a prevederilor legale;
 • Cazuri frecvente de nedeclarare a conflictului de interes;
 • Modificarea clauzelor contractuale comparativ cu condițiile anunțate în invitația de participare;
 • Respectarea nesatisfăcătoare a condițiilor contractuale, şi nesancţionarea acestui fenomen.
In 2013 au fost adoptate de către Parlament câteva măsuri anticorupție, inclusiv majorarea sancțiunilor și confiscarea extinsă. De asemenea și în Codul Contravenţional au fost incluse contravenţii in domeniul achizițiilor: divizarea achizițiilor, împiedicarea accesului liber al concurenţilor la procesul de achiziții si altele. Sancțiunile stabilite pentru încălcările noi sunt extrem de blînde. Pe de altă parte, pînă în prezent, nici un funcționar public nu a fost condamnat pentru încălcări in domeniul achizițiilor. Recent se observă tot mai multe cazuri de executare proastă a contractelor de achiziții dar și dezvăluiri ale schemelor de fraudare a achiziţiilor apărute în mass-media. Agenția Achizițiilor Publice are anumite deficiențe, şi admite, uneori, înregistrarea contractelor care au fost încheiate cu încălcarea procedurii, însă cea mai mare responsabilitate, la fel si risc de fraudă sunt ale autorităţilor contractante. Curtea de Conturi a evedințiat în repetate rînduri probleme serioase in procesul de achizitii a diferitor autorități publice. Cu toate acestea, hotărîrile sale au caracter de recomandare, investigarea fraudelor fiind responsabilitatea organelor competente. Responsabilitatea publică a autorităților contractante este redusă, iar transparența procesului de achiziții – minimă. In rezultat, societatea civilă are pârghii limitate de a monitoriza cum sunt cheltuiţi banii publici. Obiectivul general Susținerea proiectelor și iniţiativelor care au drept scop monitorizarea achizițiilor publice în autoriotățile contractante selectate. Monitorizarea va cuprinde toate etapele procesului de achiziții, începând cu planificarea și finisând cu executarea contractului. Obiectivele specifice ale acestei activități sunt de a identifica și de a contribui la eliminarea deficiențelor/fraudelor în achiziții, de a spori transparența achizițiilor precum și de a crește responsabilitatea autorităților publice în privința utilizării banilor publici. În afara monitorizării propriu-zise, în baza cărora vor fi elaborate rapoartele de monitorizare integrate (cuprinzînd date pentru toate cele 30 de autorități monitorizate), organizațiile selectate vor desfășura activități de advocacy pentru promovarea eficientă a implementării recomandărilor, precum și pentru încurajarea participării mai active a cetățenilor la responsabilizarea autorităților publice. În cadrul proiectului va lucra o echipă de jurnaliști de investigație, care vor coopera cu cei care vor monitoriza achizițiile și vor desfășura investigații jurnalistice detaliate în cazurile semnalate de monitori, sau la discreția personală. Criterii de eligibilitate Organizații eligibile În cadrul acestui concurs pot aplica pentru un grant organizațiile neguvernamentale locale, prioritate avînd cele din afara mun. Chișinău. Organizațiile aplicante urmează să demonstreze experiență în implementarea proiectelor la nivel local de cel puțin 2 ani și un interes pentru monitorizarea activității autorităților publice/responsabilizarea acestora. Activități eligibile Principalele activități ce vor fi desfășurate în baza grantului sunt:
 1. Montorizarea achizițiilor publice în cadrul a cel puțin două autorități publice selectate;
 2. Implementarea activităților de advocacy și de implicare activă a cetățenilor în responsabilizarea actorilor publici;
Monitorizarea se va desfășura conform unei metodologii elaborate de către experții proiectului. Organizațiile selectate vor fi instruite în aplicarea eficientă a acestei metodologii. Totodată, acestea vor beneficia de instruire în domeniul advocacy, și vor primi asistență în elaborarea prorpiilor planuri de advocacy din partea expertului contractat de proiect. Organizația aplicantă va propune conceptul de proiect în cadrul căruia va descrie necesitatea monitorizării precum și autoritățile care vor fi supuse monitorizării, argumentând selectarea acestora. Organizațiile pot aplica individual, sau în cadrul unor parteneriate dintre mai multe organizații din același raion sau raioane învecinate. Condiții de aplicare Organizațiile interesate sunt invitate să prezinte propunerea de proiect, elaborată conform cerințelor in formularul de aplicare. Valoarea maximă a propunerii financiare nu va depăși 4 000 Euro. Bugetul va fi elaborat și prezentat conform formularului de buget . Durata proiectului va corespunde cu perioada de monitorizare, aceasta fiind de 20 de luni în total. Începutul monitorizării va fi estimativ în luna iulie-august 2015, și se va finaliza în luna februarie 2017. În această perioadă organizațiile selectate vor prezenta patru rapoarte de monitorizare; un raport la fiece cinci luni. Procedura de selectare Propunerile de proiect vor fi examinate conform următoarei proceduri:
 • Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă va efectua o examinare inițială a propunerilor de proiect, pentru a verifica ralierea acestora la obiectivul general al concursului și la condițiile de eligibilitate;
 • După examinarea inițială, comisia de selecție formată din experții AGER și CIJM va examina propunerile de proiect, în baza unui sistem de evaluare definit;
 • Zece propuneri care vor obține punctajul maxim vor fi desemnate câștigătoare și cu organizațiile care le-au înaintat vor fi încheiate contracte de grant.
Criterii de selectare Propunerile vor fi appreciate conform următorilor indici: 15% Conformitate cu obiectivul general al concursului; 35% Sumarul executiv. Propunerile de proiect pentru desfășurarea activităților de monitorizare a achizițiilor publice vor fi examinate de către comisia de experți ținând cont de următoarele repere generale:
 • Expunerea cît mai clară a contextului și problematicii locale referitoare la achizițiile publice, pentru a evidenția înțelegerea de către organizația aplicantă a domeniului si sarcinilor;
 • Descrierea mecanismelor de implicare a cetățenilor în acțiuni de monitorizare și responsabilizare;
 • Propunerea viziunii proprii privind instrumentele de advocacy care pot fi folosite în cadrul acestui proiect pentru a promova efficient schimbările pozitive în procesul de achiziții publice.
20% Durabilitate (inclusiv acțiunile preconizate, potențialul de mediatizare și promovare a încălcărilor depistate și impactul) 30% Competenţe profesionale şi manageriale ale echipei/ coordonatorului de proiect (experienţa anterioară în implementarea proiectelor similare, reputaţia, experienţa confirmată de parteneri etc.). Procedura de prezentare a dosarului Organizaţiile interesate sunt invitate să depună dosarele, în limba română la sediul AGER (Chișinău, str. Maria Cebotari 28) ce vor include, în mod obligatoriu, informaţia menţionată mai jos. Dosarele în limba română pot fi transmise și la adresa de e-mail: svetlana.shagova@ager.md cu subiectul: „Participare la concurs: Banii publici sunt si banii mei!”. Dosarele incomplete sau depuse după data-limită nu vor examinate. NB: Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, AGER nu poartă răspunderea pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepţionate. Dosarele vor include: 1. Informaţii de bază privind organizaţia care solicită finanţare:
 • Statutul şi certificatul de înregistrare (copii de pe original)
 • CV-ul organizației
NB: Anexaţi orice alt document care consideraţi că sprijină cererea dvs. şi favorizează imaginea solicitantului. 2. Propunerea de proiect și bugetul proiectului vor fi elaborate conform cerințelor din formularele transmise pe posta electronica. Formularele le puteti primi expediind cererea pe email: svetlana.shagova@ager.md Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 19 iunie 2015, ora 17:00. Pentru informaţii suplimentare: +37369994232 Svetlana Şagova, coordonator de proiect în cadrul AGER (svetlana.shagova@ager.md)

via | www.civic.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.