22
10 2018
705

Ministerul Finanțelor prelungește termenul concursului

Ministerul Finanțelor, pentru asigurarea procesului de constituire a primei componențe a Comitetului de supraveghere a auditului conform prevederilor pct. 7 al Hotărârii Guvernului nr.807/2018 pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, prelungește concursul pentru selectarea reprezentantului mediului de afaceri. Condițiile de participare la concurs Dreptul de a participa la concursul pentru selectarea reprezentantului mediului de afaceri îl dețin persoanele care corespund următoarelor criterii: a) este nepractician; b) studii superioare în domeniul economic sau juridic; c) vechime în muncă de cel puţin zece ani în domeniul economic sau juridic/educației în domeniul auditului; d) capacitatea de a analiza sub diferite aspecte şi de a aplica această analiză în procesul decizional; e) cunoașterea limbii române; f) capacitatea de a comunica eficient în timpul discuţiilor, precum şi de a formula în scris obiecţii şi propuneri asupra proiectelor de acte normative examinate şi opinii asupra problemelor discutate în scopul luării deciziei finale; g) soțul/soția, rudele de până la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I nu sunt auditori, acţionari/asociați, membri ai organului executiv al entităţilor de audit, confirmat prin declarația pe propria răspundere; h) nu are antecedente penale, fapt confirmat prin cazier judiciar. În procesul selectării reprezentantului mediului de afaceri reprezintă un avantaj: a) deținerea certificatului de calificare al auditorului; b) deținerea certificatului internațional în domeniul contabilității și auditului; c) vechime în muncă de cel puțin 5 ani în calitate de auditor/ director financiar/ contabil-șef; d) cunoașterea limbii engleze. Dosarul de concurs Persoanele interesate urmează să depună personal/ prin poștă/ la e-mail dosarul de concurs, care conține: a) cererea de înscriere la concurs; b) scrisoarea de motivare; c) copia buletinului de identitate; d) copia diplomei de studii superioare/ masterat/ doctorat; e) copia carnetului/ carnetelor de muncă; f) Curriculum vitae; g) declarația pe propria răspundere privind soțul/ soția, rudele de până la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I nu sunt auditori, acţionari/ asociați, membri ai organului executiv al entităţilor de audit; h) cazierul judiciar. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 26 octombrie 2018, ora 16.00. Telefon de contact: 022 26 27 61 e-mail: ala.vizir@mf.gov.md Adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7, bir. 406 Persoana de contact: Vizir Ala – consultant principal din cadrul Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ. NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau la e-mail, originalele se prezintă la data desfășurării concursului, în caz contrar dosarul de concurs poate fi respins.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.