02
12 2015
1014

Ministerul Tineretului și Sportului a lansat platforma www.proiectulmeu.md pentru Programul de Granturi din anul 2016

Ministerul Tineretului şi Sportului lansează Programul anual de Granturi – care este dedicat susţinerii şi dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea iniţiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidînd în acest mod cooperarea cu societatea civilă. I. Cine poate aplica La concurs pot participa Organizaţiile neguvernamentale de tineret din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi iniţiative de tineret cu impact în politica de tineret la nivel naţional cît şi regional. Organizaţiile aplicante trebuie să deţină personalitate juridică şi pot reprezenta următoarele structuri de tineret:
 • Centre de tineret;
 • Consilii de tineret (locale, regionale);
 • Reţele, coaliţii, uniuni, platforme sau alte forme şi mişcări naţionale şi internaţionale de tineret;
 • Organizaţii de tineret şi alte asociaţii obşteşti.
II. Priorităţile programului de granturi pentru anul 2016 În acest context, în cadrul Programului Granturi pentru anul 2016 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la implementarea planului de acţiuni al SNDST 2020 în baza a patru priorităţi: Prioritatea I. Participarea tinerilor Prioritatea II. Serviciile pentru tineri Prioritatea III. Oportunităţile economice pentru tineri Prioritatea IV. Consolidarea sectorului de tineret. Vor fi finanţate proiectele ce vizează realizarea următoarelor acţiuni şi măsuri: Prioritatea I. Participarea tinerilor
 1. Dezvoltarea cadrulul normativ în domeniul politicilor de tineret, elaborarea documentelor de planificare strategică în domeniul tineretului (strategii, programe, etc.), crearea şi dezvoltarea structurilor de co-management;
 2. Realizarea studiilor, cercetărilor în domeniul tineret, dezvoltarea normelor metodologice privind crearea bazelor de date şi a instrumentelor de colectare a datelor, aplicarea unor metode noi de analiză şi cercetare în sectorul de tineret etc.;
 3. Desfăşurarea unor campanii de informare pe diferite tematici, crearea unor platforme de comunicare, stimularea şi susţinerea iniţiativelor tinerilor în domeniul mass-media etc.. Realizarea campaniilor de informare vor viza: promovarea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor, promovarea practicilor pozitive de activism civic şi de voluntariat, importanţa voluntariatului şi mobilizarea voluntarilor, promovarea modului de viaţă sănătos în rîndul tinerilor, etc.
Prioritatea II. Serviciile pentru tineri. Vor fi finanţate proiectele ce vizează realizarea următoarelor acţiuni şi măsuri: prestarea calitativă şi eficientă a serviciilor pentru tineri, diversificarea şi accesibilitatea serviciilor pentru tineri, organizarea forumurilor şi întrunirilor prestatorilor de servicii pentru tineri, monitorizarea şi evaluarea serviciilor prietenoase tinerilor etc. Prioritatea III. Oportunităţile economice pentru tineri. Vor fi finanţate proiectele ce vizează realizarea următoarelor acţiuni şi măsuri: desfăşurarea unor campanii de informare privind oportunităţile de antreprenoriat şi cele de angajare în cîmpul muncii; organizarea forumurilor, taberelor de vară, conferinţelor şi sesiunilor de informarea privind angajarea în cîmpul muncii şi/sau iniţierea afacerilor,crearea platformeloronline de învăţare în domeniul antreprenorial, crearea bazelor de date, mediatizarea online a oportunităţilor de angajare în cîmpul muncii, de antreprenoriat şi internship; susţinerea platformelor ce vizează dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rîndul tinerilor precum şi a serviciilor de orientare, consiliere şi calificare privind accesul tinerilor la piaţa muncii, susţinerea antreprenoriatului social etc.. Prioritatea IV. Consolidarea sectorului de tineret. Vor fi finanţate proiectele ce vizează realizarea următoarelor acţiuni şi măsuri:dezvoltarea capacităţilor instituţionale, serviciilor de auto-finanţare a organizaţiilor de tineret,promovarea şi recunoaşterea lucrului şi lucrătorului de tineret, activităţilor de formare şi instruire a lucrătorilor de tineret;promovarea şi recunoaşterea competenţelor obţinute în cadrul educaţiei nonformale etc. Tipul activităţilor care pot fi prevăzute în cadrul proiectelor sunt următoarele: dezbateri, consultări, campanii, congrese, conferinţe, schimburi de experienţă bilaterale şi multilaterale, participări la evenimente internaţionale, întîlniri oficiale, seminare, cursuri de instruire, forumuri, concursuri, crearea de site-uri şi de reţele de comunicare, realizarea unor emisiuni radio şi televizate precum şi alte acţiuni similare consacrate sectorului de tineret. III. Criterii de selectare Toate proiectele ce au îndeplinit criteriile de solicitare a finanţării vor fi evaluate de către Comisia de examinare şi selectare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi, iar în urma obţinerii unui eventual aviz pozitiv din partea Comisiei, Ministerul Tineretului şi Sportului va încheia un contract de finanţare cu aplicantul, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului tineretului şi sportului nr.656 din 17.10.2011. Avînd în vedere condiţiile de participare cît şi caracterul naţional al Programului de Granturi, proiectele depuse vor fi supuse examinării, dacă presupun organizarea unor acţiuni cu caracter macro care ar avea un impact pozitiv asupra politicilor de tineret. La concurs sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile de tineret care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului. La baza selectării proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:
 • Capacitatea organizaţiei de realizare a proiectului;
 • Obiectivele proiectului sunt clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp – SMART;
 • Există concordanţă între scop, obiective, indicatori şi activităţi;
 • Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;
 • Bugetul este estimat realist şi în concordanţă cu activităţile planificate;
 • Capacitatea organizaţiei de a atrage resurse, altele decît cele oferite de MTS;
 • Consistenţa acţiunilor de promovare;
 • Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
 • Durabilitatea proiectului.
Notă: Dacă 2 sau mai multe proiecte depuse de către o singură organizaţie au fost selectate pentru faza finală a concursului, finanţatorul în comun cu aplicatul vor decide asupra contractării unui singur proiect din cele depuse. IV. Valoarea grantului oferit: Pentru proiectele care se vor realiza la nivel local/regional suma minimă este de20 000 lei, iar suma maximă solicitată de 150 000 lei. Pentru proiectele care se vor realiza la nivel naţional/internaţional suma minimă solicitată este de 50 000 lei, iar suma maximă care poate fi solicitată de 300 000 lei. Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 11 luni şi trebuie să se încheie în luna decembrie a anului 2016. V. Procesul de aplicare Puteţi aplica: 1. On-line pe site-ul www.proiectulmeu.md 2. Puteţi depune dosarul pînă la data de 15.01.2016, ora 16.00, la Cancelaria Ministerului Tineretului şi Sportului, mun. Chişinău, blvd. Ştefan cel Mare si Sfânt, 162. Dosarul depus la Cancelaria Ministerului Tineretului şi Sportului trebuie să includă:
 • Formularul de aplicare;
 • Bugetul detaliat al programului/proiectului;
 • Declaraţii de imparţialitate completate, 1 şi 2;
 • Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale după caz;
 • Documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;
 • CV-ul coordonatorului de proiect;
 • Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat;
 • Dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi:
 • Scrisori de intenţie din partea terţilor;
 • Contracte de sponsorizare;
 • Alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
 • Alte documente considerate relevante după aplicant.
VI. Date de contact: Alte detalii pot fi solicitate la nr. de telefon: 820-864 (Direcţia Tineret) sau la adresa de mail: tineret@mts.gov.md

via | www.civic.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.