05
09 2018
890

Selectarea reprezentanţilor mediului academic în componenţa Comitetului de supraveghere a auditului

Pentru asigurarea procesului de constituire a primei componențe a Comitetului de supraveghere a auditului conform prevederilor Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, Ministerul Finanțelor inițiază concursul pentru selectarea reprezentanților mediului academic specializat în audit și a mediului de afaceri. Condițiile de participare la concurs: Conform informaţiei oferite de Ministerul Finanţelor, dreptul de a participa la concurs îl dețin persoanele care corespund următoarelor criterii:
 1. este nepractician;
 2. studii superioare în domeniul economic sau juridic;
 3. vechime în muncă de cel puţin zece ani în domeniul economic sau juridic/educației în domeniul auditului;
 4. capacitatea de a analiza sub diferite aspecte şi de a aplica această analiză în procesul decizional;
 5. cunoașterea limbii române;
 6. capacitatea de a comunica eficient în timpul discuţiilor, precum şi de a formula în scris obiecţii şi propuneri asupra proiectelor de acte normative examinate şi opinii asupra problemelor discutate în scopul luării deciziei finale;
 7. soțul/soția, rudele de pînă la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I nu sunt auditori, acţionari/asociați, membri ai organului executiv al entităţilor de audit, confirmat prin declarația pe propria răspundere;
 8. nu are antecedente penale, fapt confirmat prin cazier judiciar.
În procesul selectării reprezentantului mediului de afaceri reprezintă un avantaj:
 1. deținerea certificatului de calificare al auditorului;
 2. deținerea certificatului international în domeniul contabilității și auditului;
 3. vechime în muncă de cel puțin 5 ani în calitate de auditor/director financiar/contabil-șef;
 4. cunoașterea limbii engleze.
Dosarul de concurs Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:
 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. scrisoare de motivare;
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copia diplomei de studii superioare/masterat/doctorat;
 5. copia carnetului/carnetelor de muncă;
 6. curriculum vitae;
 7. declarația pe propria răspundere privind soțul/soția, rudele de pînă la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I nu sînt auditori, acţionari/asociați, membri ai organului executiv al entităţilor de audit;
 8. cazierul judiciar.
Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 14 septembrie 2018, ora 16.00. Telefon de contact: 022 26 27 60, e-mail: ala.vizir@mf.gov.md Adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7, bir. 406 Persoana de contact: Vizir Ala – consultant principal din cadrul Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ. NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, originalele se vor prezenta la data desfășurării concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs în cazul neprezentării acestora.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.