18
11 2015
1101

IFS Ștefan Vodă: atenție asupra acumulărilor la buget și reducerii restanțelor

În conformitate cu Planul seminarelor preconizate în anul curent și în scopul unei colaborări eficiente cu autoritățile administrației publice locale, funcționari fiscali ai Secției urmărirea plăților a IFS Ștefan Vodă, la data de 02.11.2015, au desfășurat un seminar cu perceptorii fiscali din cadrul primăriilor, cu tematica:
  • arenda terenurilor agricole, inclusiv a bazinelor acvatice proprietate publică;
  • administrarea impozitului privat.
Totodată, a fost efectuată o analiză amplă a restanței la impozitele pe proprietate, stabilindu-se termene și modalități de diminuare a arieratelor. De asemenea, la data de 06.11.2015, funcționari din cadrul secției administrarea contribuabililor au desfășurat un seminar cu contribuabilii nou-înregistrați, în cadrul căruia li s-a adus la cunoștință aspecte din domeniile ce țin de competența Serviciului Fiscal de Stat. La finele întrunirii contribuabilii (administratorul, contabilul-șef) au primit certificate de atestare a instruirii. Contribuabililor prezenți la seminar li s-au înmânat foi pliante și flaiere cu privire la SIA ,,Diseminare mesaje”. Concomitent, contribuabilii care vizitează organul fiscal sunt îndemnați să se aboneze la acest modul. În scopul majorării gradului de conformare a contribuabililor au fost remise 15 scrisori privind conformarea benevolă și au avut loc 5 ședințe de lucru și efectuate 6 vizite fiscale cu contribuabilii ce întrunesc riscuri sporite de neconformare fiscală. Așijderea, au fost recepționate și examinate 4 cereri privind înregistrarea ca plătitor TVA și respectiv, efectuate 4 vizite fiscale. Întru majorarea acumulărilor la buget și reducerii restanțelor în perioada 02.11.-13.11.2015, au fost purtate discuții cu 29 contribuabili, cei mai mari agenți economici restanțieri, stabilindu-se termene rezonabile de onorare benevolă a obligațiilor fiscale la BPN. Ca urmare a măsurilor întreprinse și aplicând pârghiile executării silite a obligației fiscale, IFS Ștefan Vodă a acumulat plăți, impozite și taxe la BPN în sumă totală de 467,7 mii lei:
  • au fost încasate mijloace bănești de pe conturile bancare ale contribuabililor în sumă de 393,3 mii lei;
  • încasate mijloace bănești de pe conturile bancare ale debitorilor în sumă de 27,0 mii lei;
  • ridicate mijloace bănești din casieriile agenților economici restanțieri - suma de 47,4 mii lei;
  • au fost organizate 4 ședințe de lucru pentru achitarea restanțelor la BPN.
Sistematic sunt expediate prescripții de aducere la cunoștință contribuabililor despre obligația fiscală restantă și măsurile de pedeapsă pentru neexecutarea plăților fiscale. În scopul administrării veniturilor persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, a fost efectuată verificarea obligațiunilor fiscale a persoanelor fizice-cetățeni cu privire la impozitul pe venit. Pentru conformarea benevolă au fost remise 5 scrisori și au fost supuse verificării veniturile a 50 persoane fizice-cetățeni. Ca rezultat, au fost recepționate 76 declarații privind impozitul pe venit (Forma CET 08). Direcția Control fiscal, în perioada de referință, a efectuat controale fiscale la fața locului prin metoda de verificare operativă la 4 agenți economici cu risc sporit de neconformare din teritoriul administrat. Urmare a controalelor fiscale efectuate, s-a constatat 1 caz de comercializarea mărfurilor fără documente de proveniență, 1 caz de efectuarea încasărilor în numerar fără utilizarea MCC și în 2 cazuri de nerespectarea regulilor de comercializare a țigaretelor cu filtru. Întru depistarea cazurilor de desfășurare a activității ilicite de întreprinzător, au fost organizate 2 inspecții în piețele s. Olănești și s. Talmaza. Drept rezultat, au fost întocmite 11 procese verbale contravenționale. Pe cazurile de încălcare a legislației vor fi aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 12,0 mii lei și sancțiuni administrative, prevăzute de art.263 alin.(1) al Codului Contravențional - 12,0 mii lei. În conformitate cu Ordinul IFPS ,,Cu privire la instituirea postului fiscal mobil ” au fost instituite 3 (trei) posturi fiscale mobile la agenții economici și subdiviziunile acestora din teritoriul administrat din domeniul de activitate „hoteluri și restaurante” și 1 (unu) post fiscal din domeniul de activitate „prestări servicii”. Pe perioada instituirii postului fiscal mobil, contribuabilii sunt supuși monitorizării privind corespunderea numărului de persoane angajate de facto cu datele reflectate în evidența contabilă, numărul de ore efectiv lucrate, mărimea salariului calculat și achitat, cât și corectitudinea înregistrării în evidența contabilă a veniturilor din livrări.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.