Termeni și condiții de utilizare a paginii web

 

Termeni și condiții de utilizare a paginii web www.monitorul.fisc.md

 

I.                   DISPOZIȚII GENERALE

 Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și alte acte normative, și are drept scop reglementarea modului și condițiilor de utilizare a paginii web www.monitorul.fisc.md (în continuare și – pagina web).

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” (în continuare – Publicația) va depune toate eforturile pentru realizarea scopului paginii web, iar din punct de vedere tehnic sau de altă natură va asigura funcționarea în bune condiții a paginii web.

Accesarea și utilizarea paginii web presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse în continuare, accesibile permanent pentru consultarea acestora.

Termenii şi condiţiile de utilizare pot fi modificate de către Publicație, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează (în continuare - utilizatori).

 

 II.                DREPTUL DE AUTOR ȘI MATERIALELE INCLUSE PE PAGINA WEB

Dreptul de autor pentru pagina de Internet, conținutul și design-ul paginii web, informațiile și materialele incluse în aceasta, precum și sistemele acesteia sunt proprietatea Publicației și sunt protejate prin legislația în vigoare cu privire la drepturile de autor și dreăturile conexe. Folosirea paginii web, a conținutului acesteia de către terțe persoane necesită acordul prealabil al Publicației.

În cazul informațiilor și conținutului postat de utilizatorii înregistrați pe pagina web sau terțe părți ori parteneri, dreptul de autor și responsabilitatea asupra acestora aparțin în totalitate celor care au publicat acea informație. În cazul conținutului preluat de la parteneri pe baza acordurilor încheiate, acesta este identificat prin menționarea numelui partenerului lîngă textul sau imaginea respectivă.

În lipsa acordului din partea Publicației, nu se permite:

a)    îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al Publicației asupra conținutului;

b)   modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vînzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului;

c)    reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice altă pagină web, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

Structura sau informațiile incluse în pagina web sunt supuse modificărilor conform intereselor Publicației. În acest sens, Publicația își rezervă dreptul de a edita informațiile publicate pe această pagină, inclusiv structura paginii web, fără obligația de înștiințare prealabilă a utilizatorilor.

În condițiile în care sunt identificate materiale care lezează drepturile de auto sau care sunt considerate indecente, ilegale sau imorale, încalcă dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, utilizatorul va expedia informația repectivă la adresa de email a Publicației, pentru a permite specialiștilor Publicației să acționeze în conformitate cu dispozițiile ce rglementează comerțul electronic.

 

 III.  UTILIZAREA PAGINII WEB ȘI RĂSPUNDERI

Publicația nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informații rezultate din întîrzieri, comenzi eronate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Publicației ori sunt generate de conduita unor terți sau prin erori din partea utilizatorului.

În acest sens, utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze Publicația în justiție cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea paginii web, cît și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor termeni și condiții.

Orice link-uri către alte pagini web sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, Publicația nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor pagini web, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestora.

Urmare a creării unui cont de utilizator, utilizatorul este pe deplin responsabil de realizarea și menținerea unor proceduri interne de securitate adecvate, codurile, parolele și alte metode de control al accesului, în scopul prevenirii accesării neautorizate. Utilizatorul își asumă întraga responsabilitate în legătură cu gestionarea contului deschis de acesta pe pagina web, sens în care orice operațiune realizată de alte persoane în numele și pe seama utilizatorului vor fi opozabile acestuia, Publicația neavînd obligația de a verifica identitatea și limitele mandatului persoanelor care realizează astfel de operațiuni în numele și pe seama utilizatorului.

 

IV.             SECURITATE

 Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea securității și confidențialității informațiilor de acces pe această pagină web (nume de utilizator și parolă).

Logarea în contul unui utilizator este protejată de parolă și de numele de utilizator. Parola trebuie păstrată într-un loc sigur sau memorată de către utilizator. Publicația nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune provocate de punerea la dispoziție de către utilizator a parolei și/sau a numelui către persoane neautorizate. 

Utilizatorul are posibilitatea de a sista în orice moment sesiunea de utilizare a serviciilor prestată pe cale electronică, suportînd consecințele acestei sistări.

Utilizatorul are posibilitatea, în orice moment, de a detecta și acționa întru corectarea erorilor la introducerea datelor sale de identificare ori a comenzilor sale, prin notificarea Publicației.

 

 V.                PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE

Publicația colectează și păstrează informații confidențiale obținute de la utilizatorii paginii web, care reprezintă orice informați/detalii personale complete sau orice alt tip de informații considerate ca fiind date personale, cu excepția datelor și informațiilor care:

a)    au fost deja făcute publice la momentul înregistrării pe pagina web;

b)   au fost făcute publice prin acordul subiectului acestor date;

c)    sunt obținute în mod legitim de către Publicație de la o terță parte;

d)   partea vizată și-a dat acordul expres în vederea dezvăluirii față de careva destinatar.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor paginii web, are drept scop prestarea serviciilor electronice prin intermediul paginii web, precum și executarea prevederilor contractuale încheiate între utilizator și Publicație.

Detalii privind colectarea, prelucrarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal, precum și drepturile subiectului datelor cu caracter personal, sunt descrise în Politica de securitate a prelucării datelor cu caracter personal.

Publicația are dreptul să dezvăluie informația confidențială în următoarele cazuri:

a)      în cazul unei dispoziții legale care prevede acest lucru;

b)      în cazul exprimării acordului părții vizate;

c)    în cazul declanșării unei proceduri legale față de prtea vizată, la cererea instanțelor judecătorești sau a altor organe abilitate conform legii.

 

VI.             CORESPONDENȚA DINTRE PĂRȚI

Comunicarea dintre Publicație și utilizator se va efectua prin intermediul adresei de email indicată la crearea contului de utilizator pe pagina web. Responsabilitatea de accesare a informațiilor expediate de către Publicație revine utilizatorului, iar ignorarea acestora poate provoca neinformarea în termen a acestuia.

 

VII.               RECLAMAȚIILE

Reclamațiile referitoare la funcționarea paginii web pot fi transmise telefonic, sunînd la Centrul de Asistență și Contact 022 822024 sau în scris transmis la adresa de email, menționată în rubrica „Contacte”.

Reclamația, depusă corespunzător, trebuie să conțină cel puțin informații privind utilizatorul, prenumele și numele acestuia, email-ul, adresa de corespondență, precum și descrierea problemei la care se referă reclamația.

Publicația va înștiința neîntîrziat depunătorul reclamației privind rezultatul analizei acesteia pe adresa de email oferită de utilizator. Reclamațiile vor fi analizate într-un termen rezonabil de la înregistrarea acestora, dar nu vor depăși termenii legali.

 

VIII.            DISPOZIȚII FINALE

Prin aceesarea acestei pagini web, utilizatorul acceptă faptul că orice dispută este interpretată în concordanță cu legislația în vigoare.

 

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

I.                   DISPOZIȚII GENERALE

Prezenta politică a fost elaborată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și are drept scop reglementarea modului de colectare și utilizare a datelor cu caracter personal ale clienților (în continuare – subiecții datelor cu carcater personal), precum și condițiile de utilizare a acestora în cadrul P.P „Monitorul Fiscal FISC.MD” (în continuare – Publicația).

 

II.         SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale subiecților vizați în capitolul I al prezentei Politici, are drept scop executarea prevederilor contractelor încheiate cu aceștia și/sau accesarea ediției  electronice a revistei „monitorul fiscal FISC.md” – www.monitorul.fisc.md

 

III.     COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Publicația colectează date cu caracter personal de la subiectul de date cu caracter personal în procesul creării profilului de utilizator în ediția electronică – www.monitorul.fisc.md sau la încheierea contractelor. Adițional pot fi solicitate informații ca: adresa de email, funcția deținută, numere de telefon, cod poștal, locație, etc. Pentru îmbunătățirea produselor/serviciilor oferite.

Toate informațiile sunt colectate numai cu acordul subiectului datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace automatizate sau neautomatizate și numai în măsura necesară îndeplinirii scopurilor interne și legale ale Publicației, cu respectarea tuturor măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor, precum și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

IV.      DREPTURILE SUBIECTULUI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal are următoarele drepturi: drepturi la informare, dreptul la acces, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, pe care le poate exercita printr-o cerere scrisă adresată Publicației.

 

V.         SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încît să asigure protecția datelor cu caracter personal procesate.

Publicația îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal și garantează protejarea informației și sistemelor informatice de accesul neautorizat, folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal.

Totodată, în scopul protejării datelor, se întreprind următoarele măsuri de securitate:

a)    toate sistemele operaționale și de procesare a datelor se desfășoară în medii securizate, astfel ca informația să fie protejată de acces din partea unor părți terțe;

b)   accesul la date se acordă numai persoanelor autorizate și în scopuri bine determinate, în conformitate strictă cu politica internă de securitate;

c)    angajații sunt instruiți cu privire la importanța păstrării confidențialității informației.

 

VI.      PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Legalitate: datele cu carcater personal sunt prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Scopul bine determinat: orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente, și neexcesive prin raportare la scopurile în care sunt colectate.

Confidențialitate: reglementările interne în cadrul Publicației conțin prevederi cu privire la confidențialitatea informațiilor.

Consimțămîntul persoanei vizate: orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate de Legea nr. 133 din 08.07.2011, poate fi efectuată numai dacă subiectul datelor cu carcater personal și-a dat consimțămîntul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.

Securitate: se asigură măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Respectarea persoanei vizate: datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate, prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informare: Publicația se angajazează să aducă la cunoștință persoanelor vizate acest document prin informare verbală, afișarea în locurile accesibile și publicarea acestuia în ediția electronică – www.monitorul.fisc.md.