Întrebări și răspunsuri

1. (29.1.6.38) Instituțiile de învățămînt publice și private au obligația de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 513 din Codul fiscal, instituţiile de învăţămînt publice, prin derogare de la art. 51, şi instituţiile de învăţămînt private se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din desfăşurarea nemijlocită a procesului de învăţămînt conform Codului educaţiei. Potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014, tipurile instituţiilor de învăţămînt în conformitate cu structura învăţămîntului sunt:
 1. instituţie de educaţie antepreşcolară – creşă, centru comunitar de educaţie timpurie;
 2. instituţie de învăţămînt preşcolar – grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie;
 3. instituţie de învăţămînt primar – şcoală primară;
 4. instituţie de învăţămînt secundar, ciclul I – gimnaziu;
 5. instituţie de învăţămînt secundar, ciclul II – liceu;
 6. instituţie de învăţămînt general cu programe combinate – complex educaţional (şcoală primară-grădiniţă, gimnaziu-grădiniţă);
 7. instituţie de învăţămînt profesional tehnic secundar – şcoală profesională;
 8. instituţie de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar – colegiu;
 9. instituţie de învăţămînt profesional tehnic cu programe combinate – centru de excelenţă;
 10. instituţie de învăţămînt secundar vocaţional de arte, sport etc. – şcoală;
 11. instituţie de învăţămînt superior – universitate, academie de studii, institut, şcoală superioară, şcoală de înalte studii etc.;
 12. instituţie specializată de învăţămînt de formare continuă – institut;
 13. instituţie de învăţămînt extraşcolar – şcoală (de arte: arte plastice, muzică, teatru; de sport etc.), centru de creaţie, club sportiv;
 14. instituţie de învăţămînt special – instituţie specială, şcoală auxiliară.
Conform prevederilor art. 15 alin. (3) din Codul educației, în funcţie de tipul de proprietate, instituţiile de învăţămînt se clasifică după cum urmează:
 1. instituţie de învăţămînt publică;
 2. instituţie de învăţămînt privată.
Luînd în considerare cele expuse, prin procesul de învățămînt se va înțelege totalitatea activităților de instruire realizate conform planurilor educaționale elaborate și aprobate în conformitate cu planul-cadru aprobat de Ministerul Educației. Activitățile realizate și serviciile prestate în afara planurilor educaționale nu vor cădea sub incidența prevederilor art. 513 din Codul fiscal. În contextul celor expuse, agenții economici care prestează servicii de instruire tematică (ex.: cursuri de limbi străine, instruire auto etc.) nu vor fi în drept să beneficieze de prevederile art. 513 din Codul fiscal. Conform prevederilor art. 83 alin. (l) din Codul fiscal, dreptul de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Sunt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele juridice rezidente, cu excepția autorităților publice şi instituțiilor publice, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului (art. 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, în redacția pînă la anul 2017). Concomitent, menționăm că Declarația cu privire la impozitul pe venit reprezintă în sine un document ce reflectă informația şi datele în baza cărora contribuabilii determină prezența sau lipsa obligațiilor privind impozitul pe venit faţă de buget. Ţinînd cont de cele menționate, instituțiile de învățămînt publice și private care au obligația calculării și achitării impozitului pe venit urmează să prezinte organelor fiscale Declarația cu privire la impozitul pe venit în modul şi termenele stabilite de legislația în vigoare. În același timp, menționăm că, prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016, a fost completat art. 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, prin care s-a stabilit expres obligația prezentării declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoanele juridice specificate la art. 513 din Codul fiscal, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1286 vizualizări

Data publicării:

21 Februarie /2017 13:24

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon