Întrebări și răspunsuri

2. (28.15.61) Cînd apare obligaţia de eliberare a facturii fiscale la livrarea energiei electrice, termice, apă, gaz, etc.?

În temeiul art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Potrivit prevederilor art.1171 alin.(2) din Codul fiscal, la efectuarea livrărilor regulate energie/electrice, termice, apă, gaz etc. pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factura fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului.

 

Articolul 108 alin.(1) din Codul fiscal prevede, că data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării, iar data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepția cazurilor stipulate la alin. (5)-(8) ale acestui articol. În temeiul art.108 alin.(6) din Codul fiscal la efectuarea livrărilor regulate de energie electrică, termică, apă, gaz,etc.

 

Pe parcursul unei anumite perioade de timp stipulate în contract, data livrării se consideră data prestării serviciului sau data primirii fiecărei plăţi regulate, în funcţie de ce are loc mai înainte. Astfel, la data prestării serviciului sau la data primirii fiecărei plăţi regulate, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală.

 

Totodată, referitor la determinarea volumelor, potrivit pct.37 din Regulamentul privind restituirea TVA aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013, pentru fiecare livrare de energie electrică, termică sau apa caldă (după caz), reţelele de distribuţie, o dată în lună, remit întreprinderilor producătoare informaţia de formă liberă (notă) privind cantitatea de energie electrică, termică sau apă caldă (după caz) ce urmează a fi impozitată cu TVA la cota standard şi cu scutire de TVA cu drept de deducere.

 

  Согласно ч.(1) ст.117 Налогового кодекса, субъект налогообложения, осуществляющий облагаемую поставку на территории страны, обязан представить покупателю (получателю) налоговую накладную на данную поставку.

 

  В соответствии с положениями ч.(2) ст.1171 Налогового кодекса, при регулярных поставках товаров, услуг (электрическая энергия, тепловая энергия, вода, газ и т.д.) в определенный период времени поставщики выписывают налоговые накладные за тот период, в котором осуществлялась поставка, одновременно с предъявлением счета покупателю.

 

    Частью (1) ст. 108 Налогового кодекса установлено, что датой расчета налогового обязательства по НДС является дата поставки.

 

    Датой поставки считается дата отпуска товара, оказания услуги, за исключением случаев, предусмотренных частями (5)–(8).
   Согласно ч.(6) ст. 108 Налогового кодекса при регулярных поставках электроэнергии, тепловой энергии, воды, природного газа, и т.д. в течение определенного периода времени, оговоренного в договоре, датой поставки считается дата оказания услуги или дата получения каждого регулярного платежа, в зависимости от того, что имело место ранее.

 

   Следовательно, на дату поставки услуги или дату получения каждого регулярного платежа, в зависимости от того, что имело место ранее, субъект налогообложения обязан выписать покупателю (получателю) налоговую накладную на данную поставку.

 

   Также отмечаем, что для определения объема поставки, согласно п.37 Положения о возмещении налога на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства № 93 от 1 февраля 2013 г, распределительные сети по каждой поставке электрической энергии, тепловой энергии или горячей воды (по необходимости) ежемесячно направляют предприятиям-производителям информацию в произвольной форме (справку) об объемах электрической, тепловой энергии или горячей воды (по необходимости), которые должны облагаться НДС по стандартной ставке и освобождаться от НДС с правом вычета.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1018 vizualizări

Data publicării:

28 Decembrie /2018 14:52

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon