20
05 2013
2449

Conform actului de control fiscal, contribuabilul XXX a încălcat art. 108 (3) Cod Fiscal, deoarece nu a fost calculată T.V.A. pentru livrarea clădirii cu încăperea din subsol, din str. Lenin oraşul Vulcăneşti, în valoare de 1 633 050 lei, şi nu a fost eliberată cumpărătorului factura fiscală.

Clădirea a fost tramnisă de la XXX întreprinderii YYY în urma executării silite de către executorul judecătoresc. A calculat corect sau nu organul fiscal T.V.A. de la clădirea transmisă de executorul judecătoresc altui contribuabil și este corectă sancțiunea aplicată de către organul fiscal pentru neeliberarea facturii fiscale? La data de 01 aprilie 2011 Cooperativa de Consum Vulcăneşti a depus cerere de chemare în judecată împotriva Inspectoratului Fiscal de Stat pe Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia cu privire la contestarea actului administrativ. În motivarea acţiunii reclamantul, Cooperativa de Consum Vulcăneşti, a indicat că la 05 noiembrie 2010, Inspectoratul Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia a întocmit actul de control nr. 3-455530 privind rezultatele controlului fiscal tematic pentru perioada 01 septembrie 2010 pînă la 05 noiembrie 2010 în privinţa Cooperativei de Consum din Vulcăneşti. Conform actului de control, Cooperativa de Consum Vulcăneşti a încălcat art. 108 (3) Cod Fiscal, deoarece nu a fost calculată T.V.A. pentru livrarea clădirii cu încăperea din subsol, din str. Lenin 93 b, oraşul Vulcăneşti, în valoare de 1 633 050 lei şi nu a fost eliberată achizitorului factura fiscală. Susţine reclamantul că la emiterea hotărîrii, Inspectoratul Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia nu a ţinut cont de faptul, că pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „OLIMP” împotriva Cooperativei de Consum Vulcăneşti, se află la etapa examinării, faptul transmiterii restaurantului în beneficiul Societăţii cu Răspundere Limitată „OLIMP” de către executorul judecătoresc, de asemenea, se află în procesul de examinare în instanţa de judecată. Consideră, reclamantul Cooperativa de Consum Vulcăneşti, deciziei Inspectoratului Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia nr. 2 din 05 ianuarie 2011 drept ilegală şi pasibilă anulării. Cere, reclamantul Cooperativa de Consum Vulcăneşti anularea decizia Inspectoratului Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia nr. 2 din 05 ianuarie 2011 şi încasarea din contul Inspectoratului Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia a cheltuielilor de judecată. Prin hotărîrea Curţii de Apel Comrat din 01 februarie 2012, acţiunea a fost respinsă. La 23 februarie 2012, Cooperativa de Consum Vulcăneşti a declarat recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţei cu remiterea pricinii la rejudecare. Recurentul, Cooperativa de Consum Vulcăneşti, în motivarea recursului, a indicat că hotărîrea primei instanţe este neîntemeiată şi pasibilă de a fi casată, din considerentele că la judecarea pricinii instanţa nu a constatat şi elucidat pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond, incorect a aplicat şi a interpretat normele de drept material. Audiind participanţii la proces, studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul neîntemeiat şi care urmează a fi respins, cu menţinerea hotărîrii primei instanţe din următoarele considerente. În şedinţa de judecată s-a constatat că Inspectoratul Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, în baza deciziei de iniţiere a controlului fiscal nr. 898 din 02 noiembrie 2010, a efectuat controlul fiscal tematic prin metoda verificării totale la Cooperativa de Consum Vulcăneşti, pentru perioada de timp 01 septembrie - 05 noiembrie 2010. În rezultatul controlului a fost întocmit actul nr. 3-455530 din 05 noiembrie 2010 (f.d. 2-3). Conform actului menţionat, în cadrul controlului au fost constatate anumite devieri privind respectarea legislaţiei fiscale comise de Cooperativa de Consum Vulcăneşti, în perioada de activitate supusă controlului. La 16 noiembrie 2010, Cooperativa de Consum Vulcăneşti, a depus cerere în adresa Inspectoratului Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, prin care a solicitat anularea actului de control menţionat mai sus. Prin decizia Inspectoratului Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia nr. 836 din 05 decembrie 2011, a fost prelungit cu 30 zile termenul de examinare a cererii. Prin decizia Inspectoratului Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia nr. 2 din 05 ianuarie 2011, asupra cazului de încălcare a legislaţiei comise, Cooperativa de Consum Vulcăneşti a fost dispusă încasarea din contul Cooperativei de Consum Vulcăneşti a 272 175 lei T.V.A. diminuat, 5 389 lei majorări de întîrziere, 200 lei amendă pentru întocmirea neadecvată a declaraţiei privind T.V.A. pentru luna septembrie 2010, în baza art. 257 al. (l) Cod Fiscal, 1 800 lei amendă pentru neprezentarea facturilor fiscale în termen, în baza art. 260 al. (4) Cod Fiscal, şi 81 652 lei cu titlu de amendă, în baza art. 261 al.(4) Cod Fiscal. La 17 ianuarie 2011, Cooperativa de Consum Vulcăneşti a depus contestaţie împotriva deciziei Inspectoratului Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia nr. 2 din 05 ianuarie 2010. La 07 februarie 2011, Inspectoratul Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia a emis decizia nr. 2 pe marginea contestaţiei depuse de Cooperativa de Consum Vulcăneşti, la decizia Inspectoratului Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, nr. 2 din 05 ianuarie 2011 şi a respins-o ca neîntemeiată. La 01 aprilie 2011, Cooperativa de Consum Vulcăneşti a depus cerere de chemare în judecată împotriva Inspectoratului Fiscal de Stat pe Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia prin care a solicitat anularea decizia Inspectoratului Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia nr. 2 din 05 ianuarie 2011 . Fiind investită cu judecarea pricinii în cauză şi avînd ca obiect al litigiului anularea deciziei Inspectoratului Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia nr. 2 din 05 ianuarie 2011, prima instanţă a considerat motivele invocate de către Cooperativa de Consum Vulcăneşti neîntemeiate şi a respins acţiunea. Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră concluziile primei instanţe întemeiate şi legale, rezultate din aprecierea justă a circumstanţelor pricinii şi aplicarea corectă a normelor de drept material. Astfel, din materialele pricinii s-a stabilit cu certitudine că, conform hotărîrii Judecătoriei Economice din 28 septembrie 2009, a fost dispusă încasarea din contul Cooperativei de Consum Vulcăneşti în beneficiul Societăţii cu Răspundere Limitată „Olimp” suma datoriei în mărime de 1 342 979,50 lei, iar, conform hotărîrii Judecătoriei Economice din 18 martie 2010, a fost dispusă încasarea din contul Cooperativei de Consum Vulcăneşti în beneficiul Societăţii cu Răspundere Limitată „Olimp” suma datoriei în mărime de 153 194,05 lei. Conform actului de predare din 10 septembrie 2010, în vederea executării hotărîrilor menţionate mai sus, biroul de executare Vulcăneşti a transmis Societăţii cu Răspundere Limitată „Olimp” imobilele cu numerele cadastrale 9603206007.01, 9603206007.01.001, 9603206007.01.002, 9603206007.01.003, 9603206007.01.004 din anul 1970 cu suprafaţa de 1257,30 m2 în valoare de 1 633 050 lei, care a aparţinut Cooperativei de Consum Vulcăneşti. Potrivit informaţiei din registru bunurilor imobile, la 10 septembrie 2010 Societatea cu Răspundere Limitată „Olimp” a înregistrat dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile menţionate mai sus. Prin hotărârea Judecătoriei Vulcăneşti din 21 decembrie 2010, a fost respinsă cererea Cooperativei de Consum Vulcăneşti împotriva acţiunilor executorului judecătoresc cu privire la emiterea actului de predare din 10 septembrie 2010 . In baza art. 108 alin. (1) Cod fiscal, data obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin. (5), (6) şi (7). Alin. (3) al aceluiaşi articol statuează că, în cazul livrării de bunuri imobiliare, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare. Conform art. 117 alin. (1) Cod fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Prin prisma dispoziţiilor citate, raportate la circumstanţele pricinii, Cooperativa de Consum Vulcăneşti nu s-a conformat cerinţelor legale referitor la eliberarea facturii fiscale şi nu a eliberat factură fiscală Societăţii cu Răspundere Limitată „Olimp” privind înstrăinarea bunurilor imobile. Prin urmare, instanţa de recurs consideră legală şi întemeiată decizia Inspectoratului Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia nr. 2 din 05 ianuarie 2010, ţinînd cont că Cooperativa de Consum Vulcăneşti a încălcat ordinea şi modul de eliberare a facturii fiscale, fapt care a determinat diminuarea T.V.A. aferentă bugetului în luna septembrie 2010 cu 272 175 lei. Instanţa de recurs menţionează că, Cooperativa de Consum Vulcăneşti în calitate de subiect impozabil urma să prezinte Societăţii cu Răspundere Limitată „Olimp” factura fiscală pe livrarea în cauză la 10 septembrie 2010, momentul apariţiei obligaţiei fiscale. Respectiv, neprezentarea acestei facturi a dus la încălcarea de către Cooperativa de Consum Vulcăneşti a prevederilor art. 108 (1) Cod fiscal, fapt ce denotă legalitatea deciziei Inspectoratului Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia nr. 2 din 05 ianuarie 2010 cu privire la încasarea din contul Cooperativei de Consum Vulcăneşti, 272 175 lei T.V.A. diminuat. Conform art. 228 alin. (2) Cod fiscal, pentru neplata impozitului, taxei în termenul şi în bugetul stabilit, potrivit legislaţiei fiscale se plăteşte o majorare de întîrziere, determinată în conformitate cu alin. (3), pentru perioada care începe după scadenţa impozitului, taxei şi care se încheie în ziua plăţii lor effective, inclusiv. Alin (3) al aceluiaşi articol prevede că, cuantumul majorării de întîrziere se determină în funcţie de rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, majorată cu 5 puncte. Prin prisma normelor citate, instanţa de recurs consideră justă decizia contestată în partea aplicării majorării de întîrziere în sumă de 5 389 lei, luînd în consideraţie faptul că Cooperativa de Consum Vulcăneşti nu a achitat impozitul în bugetul de stat în termenul stabilit de legislaţia fiscală. Conform art. 257 alin. (1) Cod fiscal, întocmirea incompletă şi/sau neconformă a documentelor de evidenţă şi/sau a dărilor de seamă fiscale, cu excepţia celor specificate la art. 92 alin.(3), (4), (7), (8) şi (9), se sancţionează cu o amendă în mărime de 200 de lei pentru fiecare caz, dar nu mai mult de 5 000 de lei. În temeiul art. 260 alin. (4) Cod fiscal, neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute la art. 117 şi 1171 se sancţionează cu o amendă în mărime de 3 600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 108 000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite. Potrivit art. 261 alin. (4) Cod fiscal, diminuarea impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice se sancţionează cu amendă egală cu 30% din suma diminuării. Luînd în consideraţie normele citate, instanţa de recurs menţionează că Cooperativa de Consum Vulcăneşti nu a respectat prevederile legislaţiei cu privire la eliberarea facturii fiscale, fapt care a dus la aplicarea sancţiunilor respective în sumă de 200 lei amendă pentru întocmirea neadecvată a declaraţiei privind T.V.A. pentru luna septembrie 2010, în baza art. 257 al. (l) Cod Fiscal, 1 800 lei amendă pentru neprezentarea facturilor fiscale în termen, în baza art. 260 al. (4) Cod Fiscal, şi 81 652 lei cu titlu de amendă, în baza art. 261 al. (4) Cod Fiscal. Prin urmare, instanţa de recurs indică că decizia contestată este una legală şi întemeiată, iar Cooperativa de Consum Vulcăneşti nu a dat dovadă de diligenţă şi responsabilitate în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor sale fiscale. Nu poate fi reţinut argumentul recurentului, că Inspectoratului Fiscal de Stat pe Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia urma să acorde termen pentru corectarea dărilor de seamă fiscale, deoarece din momentul tranzacţiei, 10 septembrie 2010, recurentul a dispus de timp suficient pentru a îndeplini formalităţile cerute de lege şi a achita T.V.A. la buget. Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie menţionează că legislaţia prevede obligaţiile concrete ale contribuabilului de eliberare şi perfectare a facturii fiscale, şi stabileşte în mod expres momentul achitării T.V.A. în cazul tranzacţiilor cu imobilele. Cooperativa de Consum Vulcăneşti urma să dea dovadă de diligenţă şi responsabilitate în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor sale fiscale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.