26
04 2013
1035

O persoană fizică, cetăţean al Republicii Franceze, este fondatorul şi conducătorul întreprinderii „Z”. Totodată, întreprinderea dată în baza contractului de locaţiune cu o persoană fizică, cetăţean al Republicii Moldova, începînd din luna iunie 2011, ia în locaţiune un apartament în care locuieşte conducătorul întreprinderii. Conform condiţiilor contractuale, întreprinderea „Z” nu achită persoanei fizice plata pentru locaţiune, dar efectuează reparaţie în apartamentul dat.

Care sînt obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit al persoanelor implicate şi se deduc sau nu în scopuri fiscale cheltuielile de reparaţie a apartamentului vizat? Conform art. 19 lit. a) din Codul fiscal, facilităţile impozabile acordate de patron includ plăţile acordate salariatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plăţile în favoarea lucrătorului, efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de stat. Întrucît fondatorul agentului economic „Z” este atît conducătorul întreprinderii date, cît şi angajatul acesteia, plăţile acordate de întreprindere pentru recuperarea cheltuielilor personale (pentru locaţiunea apartamentului) reprezintă facilităţi impozabile acordate de patron, iar potrivit prevederilor art. 18 lit. c) din Codul fiscal, facilităţile acordate de patron se includ în venitul brut, şi, respectiv, acestea reprezintă o sursă de venit impozabilă pentru angajat. Astfel, suma facilităţii acordate de patron fondatorului şi conducătorului agentului economic „Z” se va supune impozitării cu impozitul pe venit pe principii generale, aplicînd cotele impozitului stabilite la art. 15 lit. a) din Codul fiscal. Totodată, întreprinderea „Z” urmează să reţină şi să achite impozitul pe venit din veniturile fondatorului (facilităţile impozabile acordate de patron). În situaţia dată pot exista două cazuri particulare: 1) în scopuri fiscale fondatorul este rezident al Republicii Moldova (potrivit art. 5 pct. 5) din Codul fiscal, rezident este: a. orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos: i. are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv: −−se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare; −−este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare; ii. se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal; b. orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică a cărei activitate este organizată sau gestionată în Republica Moldova ori a cărei loc de bază de desfăşurare a activităţii este Republica Moldova); 2) în scopuri fiscale fondatorul este nerezident al Republicii Moldova1 (potrivit prevederilor art. 5 pct. 6) din Codul fiscal, nerezident este: a. orice persoană fizică care nu este rezident în conformitate cu pct. 5) lit. a) ori, deşi corespunde cerinţelor pct. 5) lit. a), se află în Republica Moldova: −−în calitate de persoană cu statut diplomatic sau consular ori în calitate de membru al familiei unei asemenea persoane; −−în calitate de colaborator al unei organizaţii internaţionale, create în baza tratatului internaţional la care Republica Moldova este parte, sau în calitate de membru al familiei unui asemenea colaborator; −−la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare, dacă această persoană fizică s-a aflat în Republica Moldova exclusiv în aceste scopuri; −−exclusiv în scopul trecerii dintr-un stat străin în alt stat străin prin teritoriul Republicii Moldova (trecere tranzit); b. orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică care nu corespunde cerinţelor pct. 5) lit. b)). În primul caz, potrivit art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit prin Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 11–12 din 26.01.2010). Astfel, în cazul în care fondatorul agentului economic „Z” este rezident al Republicii Moldova, întreprinderea urmează să se conducă de prevederile legislaţiei menţionate. Totodată, conform prevederilor art. 92 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul reţinut potrivit art. 88 din Codul fiscal se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile. De asemenea, potrivit prevederilor art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele, care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 88 din Codul fiscal, vor prezenta organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Informaţia privind reţinerile efectuate,agentul economic urmează să o reflecte lunar în Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV 09), anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010) şi anual în Nota de informare privind plăţile salariale şi alte plăţi efectuate de patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IAL 09), anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010. În cel de-al doilea caz, conform prevederilor art. 71 lit. o) din Codul fiscal, veniturile sub formă de facilităţi, specificate la art. 19 din Codul fiscal, acordate de patron (beneficiar) persoanelor fizice nerezidente, se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova. Potrivit prevederilor art. 73 alin. (4) şi art. 91 alin. (2) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) şi o) din Codul fiscal, urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88 din Codul fiscal, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri. În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern. Informaţia privind reţinerile efectuate, agentul economic urmează să o reflecte ca şi în primul caz. De asemenea, în situaţia examinată agentul economic „Z” ia în chirie apartamentul de la o persoană fizică şi, în baza prevederilor art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 alin. (1) din Codul fiscal reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Din cele relatate rezultă că contribuabilul „Z” urmează să reţină din valoarea cheltuielilor privind reparaţia apartamentului persoanei fizice un impozit în mărime de 10%. Reţinerea respectivă este finală şi se reflectă lunar numai în Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV 09), anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010. Este de menţionat că persoana fizică, care transmite în locaţiune apartamentul, nu trebuie să declare veniturile obţinute de la „Z” în baza art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, deoarece are loc reţinerea finală a impozitului pe venit la sursa de plată. Referitor la deducerea cheltuielilor respective de către „Z” în scopuri fiscale menţionam că, potrivit art. 24 alin. (1) şi (7) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Nu se permite deducerea compensaţiilor, remuneraţiilor, dobînzilor, plăţii pentru închirieri de bunuri şi altor cheltuieli efectuate în interesul unui membru al familiei contribuabilului, al unei persoane cu funcţie de răspundere sau al unui conducător de agent economic, al unui membru al societăţii sau al altei persoane interdependente, dacă nu există justificarea plăţii unei astfel de sume. Concomitent, conform art. 23 din Codul fiscal, nu se permite deducerea cheltuielilor personale şi familiale. Potrivit prevederilor pct. 39 lit. a) din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit (anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea unor regulamente” nr. 77 din 30.01.2008), în componenţa deducerilor se includ cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sînt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi. Prin urmare, aceste cheltuieli nu cad sub incidenţa art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, fiind cheltuieli nedeductibile şi la determinarea obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător urmează a fi ajustate în scopuri fiscale, conform modului general stabilit. Astfel, la completarea Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 08) pe anul 2011, cheltuielile respective se ajustează prin completarea rîndului 03036 „Alte cheltuieli ce nu ţin de activitatea de întreprinzător (se indică)” din anexa 2D „Notă la rîndul 030 Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale” la Declaraţie. În cazul în care agentul economic vizat nu va efectua ajustarea cheltuielilor menţionate în modul prezentat, va avea loc diminuarea venitului impozabil pentru anul 2011, şi vor fi aplicate sancţiuni fiscale ca urmare a încălcării prevederilor legislaţiei fiscale în vigoare. ___________________________________________________________________________________________ 1 Deoarece persoana fizică dată este cetăţean al Republicii Franceze, prevederile art. 4 alin. (1) din Codul fiscal conform căror, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional – nu se aplica deoarece Tratatul privind evitarea dublei impuneri între Republica Moldova şi Republica Franceză este ratificat de partea moldovenească, dar încă nu a intrat în vigoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.