08
05 2013
1120

Pe parcursul anului 2011, persoana fizică a lucrat la un singur loc de muncă, fără obligaţia de prezentare a Declaraţiei persoanei fizice la impozitul pe venit (CET08). În luna mai a apărut dreptul la scutirea pentru persoana întreţinută (s-a născut un copil), însă, la locul de muncă nu s-a depus Cererea la acordarea scutirilor la impozitul reţinut din salariu. În acest caz, p. f. va avea dreptul de scutirea prin depunerea Declaraţiei şi care va fi mărimea acesteia?

Conform art. 35 din Codul fiscal în redacţia în vigoare în 2011 pentru perioada fiscală 2010 contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 1 800 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 8 100 lei anual. Persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos: a. este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii); b. locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c. este întreţinută de contribuabil; d. are un venit ce nu depăşeşte suma de 8 100 lei anual. Tutorele şi curatorul minorilor în vîrstă de la 14 la 18 ani au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la alin. (1) art. 35 din Codul fiscal, în funcţie de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă şi/sau curatelă, care întruneşte cerinţele specificate la lit. d) alin. (2) art. 35 din Codul fiscal. Respectiv, potrivit normei date persoana fizică rezidentă are dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute, indiferent de faptul daca a depus sau nu la locul de muncă Cererea lucrătorului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu1. ______________________________________________________ 1 Forma Cererii lucrătorului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu, a fost aprobată prin anexa nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010. ______________________________________________________ Totodată, conform pct. 14 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice, care nu practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial nr. 32-33 din 15 februarie 2008), la obţinerea (pierderea) de către contribuabil pe parcursul anului fiscal a dreptului la scutire pentru persoanele întreţinute, aceasta se acordă (anulează) din luna următoare, după luna în care a fost obţinut (pierdut) acest drept. Excepţie sînt cazurile cînd persoana întreţinută pentru care se cere scutire a obţinut un venit pe parcursul anului fiscal mai mare de indicatorul prevăzut la alin.(1) art. 33 din Codul fiscal. În asemenea cazuri contribuabilii nu au dreptul la scutire pentru persoana întreţinută. Scutirea pentru persoanele întreţinute se acordă din momentul apariţiei acestui drept (inclusiv luna în care s-a născut copilul) în condiţiile respectării cerinţelor prevăzute la alin. (2) art. 35 din Codul fiscal. De asemenea, potrivit art. 83 alin. (1) din Codul fiscal, dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii. Respectiv, persoana fizică va avea dreptul să prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET08)2 şi să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută. Astfel, la poziţia 2.1.5 ,,Scutirile pentru persoanele întreţinute (art. 35 din Codul fiscal)” din Declaraţie pentru perioada fiscală 2011 se va indica suma de 1 200 lei (1 800 scutirea pentru persoanele întreţinute /12 luni x 8 numărul de luni de cînd a apărut dreptul la scutirea menţionată, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea va constitui 5 400 lei (8 100 / 12 x 8 ). ________________________________________________________________ 2 Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, precum şi modul de completare a acesteia au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare a acesteia nr. 1398 din 08.12.2008 (Monitorul Oficial nr. 226-229 din 19.12.2008). _______________________________________________________________ În final menţionăm că, potrivit pct. 10 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010 (Monitorul Oficial Nr. 11-12 din 26.01.2010), în continuare Regulament, scutirile la care are dreptul contribuabilul se acorda la locul de munca de baza a lucrătorilor rezidenţi ai Republicii Moldova. Locul de muncă de bază se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuala și gospodăria ţărăneasca (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine evidenţa carnetului de munca al lucrătorului. Totodată, daca pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul lucrătorul, sau intervin careva modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal, domiciliului etc.), acesta este obligat sa prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data cînd a avut loc schimbarea, o noua cerere semnata de el,anexînd la ea documentele justificative corespunzătoare. Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care lucrătorul: a. obţine dreptul la scutiri sau a decis sa beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi; b. pierde dreptul (sau renunţă benevol) la scutirea pentru soţ (soţie) sau scutirile pentru persoanele întreţinute; c. obţine (sau pierde) dreptul la scutirea personala majoră prevăzută la alin. (2) art. 33 din Codul fiscal; d. schimbă numele sau si/sau codul fiscal; e. schimbă domiciliul, pct. 19 din Regulament. Lista documentelor în baza căror se acordă scutirea în dependenţă de caz,precum şi a organizaţiilor abilitate cu eliberarea documentelor respective, este reglementată în pct. 25-29 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător (anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.