17
11 2011
2510

Pentru a-şi asigura activitatea pe care o efectuează, întreprinderea „Kaufma” S.R.L. în luna curentă s-a adresat organului fiscal, în scris, prin care a solicitat comunicarea informaţiei despre prezentarea dărilor de seamă fiscale de către contribuabilul „Rakelcom” S.R.L. şi achitarea plăţilor la buget pentru perioada anului 2011, precum şi faptul dacă factura fiscală cu seria LW şi nr. 0729008 a fost eliberată agentului economic „Rakelcom” S.R.L.

Care va fi răspunsul organului fiscal la solicitarea contribuabilului „Kaufma” S.R.L.? Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 982-XV din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”, exercitarea dreptului de acces la informaţie poate fi supusă doar restricţiilor reglementate prin lege organică şi care corespund necesităţilor:
 1. respectării drepturilor şi reputaţiei altei persoane;
 2. protecţiei securităţii naţionale, ordinii publice, ocrotirii sănătăţii sau protecţiei moralei societăţii.
Accesul la informaţiile oficiale nu poate fi îngrădit, cu excepţia:
 1. informaţiilor ce constituie secret de stat, reglementate prin lege organică şi calificate ca informaţii protejate de stat, în domeniul activităţii militare, economice, tehnico-ştiinţifice, de politică externă, de recunoaştere, de contrainformaţii şi activităţii operative de investigaţii, a căror răspândire, divulgare, pierdere, sustragere poate periclita securitatea statului;
 2. informaţiilor confidenţiale din domeniul afacerilor, prezentate instituţiilor publice cu titlu de confidenţialitate, reglementate de legislaţia privind secretul comercial, şi care ţin de producţie, tehnologie, administrare, finanţe, de altă activitate a vieţii economice, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate atinge interesele întreprinzătorilor;
 3. informaţiilor cu caracter personal, a căror divulgare este considerată drept o imixtiune în viaţa privată a persoanei, protejată de legislaţie, accesul la care poate fi admis numai cu respectarea prevederilor articolului 8 din prezenta lege;
 4. informaţiilor ce ţin de activitatea operativă şi de urmărire penală a organelor de resort, dar numai în cazurile în care divulgarea acestor informaţii ar putea prejudicia urmărirea penală, interveni în desfăşurarea unui proces de judecată, lipsi persoana de dreptul la o judecare corectă şi imparţială a cazului său, ori ar pune în pericol viaţa sau securitatea fizică a oricărei persoane - aspecte reglementate de legislaţie;
 5. informaţiilor ce reflectă rezultatele finale sau intermediare ale unor investigaţii ştiinţifice şi tehnice şi a căror divulgare privează autorii investigaţiilor de prioritatea de publicare sau influenţează negativ exercitarea altor drepturi protejate prin lege.
Art. 129 pct. 19) al Codului fiscal defineşte secretul fiscal ca fiind orice informaţie de care dispun organele cu atribuţii de administrare fiscală, inclusiv informaţia despre contribuabil ce constituie secret comercial1, cu excepţia informaţiei despre încălcarea legislaţiei fiscale. Totodată, conform prevederilor art. 131 alin. (5) din Codul fiscal, organele cu atribuţii de administrare fiscală sînt obligate şi în drept să prezinte informaţiile de care dispun referitor la un contribuabil concret:
 1. funcţionarilor fiscali şi persoanelor cu funcţie de răspundere ale autorităţilor publice, în ale căror atribuţii intră exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale - în scopul îndeplinirii de către ei a funcţiilor de serviciu;
 2. instituţiilor de drept - despre încălcările fiscale;
 3. instanţelor de judecată - în scopul examinării cazurilor ce ţin de competenţa acestora;
 4. oficiilor de executare ale Departamentului de executare - pentru executarea documentelor executorii;
 5. organelor fiscale ale altor ţări, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
 6. personalului Ministerului Finanţelor şi autorităţilor administraţiei publice locale - exclusiv în scopul perfecţionării politicii fiscale şi elaborării bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
 7. autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, la solicitarea acestora, precum şi mijloacelor de informare în masă - exclusiv despre încălcarea legislaţiei fiscale, dacă acest fapt nu este în detrimentul intereselor legale ale organelor de drept şi ale celor judiciare.
În contextul celor relatate şi conform prevederilor art. 131 alin. (5) din Codul fiscal, organele cu atribuţii de administrare fiscală sunt obligate şi în drept să prezinte informaţiile de care dispun referitor la un contribuabil concret, exclusiv despre încălcarea legislaţiei fiscale, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, la solicitarea acestora, precum şi mijloacelor de informare în masă, în rest organele fiscale nu sunt obligate să prezinte informaţii, deoarece acestea potrivit prevederilor art. 129 pct. 19) din Codul fiscal constituie secret fiscal. Referitor la solicitarea contribuabilului „Kaufma” S.R.L. despre faptul eliberării facturii fiscale cu seria LW şi nr. 0729008 agentului economic „Rakelcom” S.R.L., este de menţionat că acest lucru contribuabilul „Kaufma” S.R.L. îl poate verifica de sine stătător pe pagina web oficială a Serviciului Fiscal de Stat – fisc.md la compartimentul „Verificarea facturilor fiscale”. Prin urmare, organul fiscal nu îi va furniza informaţii agentului economic „Kaufma” S.R.L. despre prezentarea dărilor de seamă fiscale pentru perioada anului 2011 de către întreprinderea „Rakelcom” S.R.L. Organul fiscal îi poate comunica solicitantului prevederile legislaţiei în vigoare menţionate mai sus şi modalitatea de verificare a facturilor fiscale de sine stătător pe pagina web oficială a Serviciului Fiscal de Stat (fisc.md) ____________________________________________________________________________________- 1 Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 171-XIII din 06.07.1994 „Cu privire la secretul comercial”, prin secret comercial se înţeleg informaţiile ce nu constituie secret de stat, care ţin de producţie, tehnologie, administrare, de activitatea financiară şi de altă activitate a agentului economic, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate să aducă atingere intereselor lui. Informaţiile ce constituie secret comercial sînt proprietate a agentului antreprenoriatului sau se află în posesia, folosinţa sau la dispoziţia acestuia în limitele stabilite de el în conformitate cu legislaţia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.