17
02 2015
3673

Persoana fizică (X) rezident al RM a procurat un automobil uzat de la alta persoana fizică (Y) în anul 2011 la valoarea de 27 000 lei. Documente, care ar confirma această procurare nu au fost intocmite (ne referim la contractul de vînzare-cumpărare). În luna ianuarie 2015 persoana (X) a vîndut automobilul susnumit la valoarea de 30 000 lei. Solicit o consultare: Care vor fi consecințele fiscale pentru persoana (X) în anul 2015,

în cazul în care nu dispune de documente ce confirmă costul bunului procurat în 2011? Conform prevederilor lit. a) alin. (1) art. 38 din CF, baza valorica a activelor de capital este valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil. Totodată, potrivit prevederilor pct. 36 din capitolul V al Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin HG nr.77 din 30 ianuarie 2008 (Anexa nr.2), baza valorică a activului de capital este suma achitată de contribuabil pentru procurarea lui sau suma cheltuielilor suportate de contribuabil pentru crearea acestui activ de capital. De asemenea, potrivit prevederilor pct. 40 din capitolul dat a hotărîrii nominalizate, baza valorică a activelor de capital dobîndite în proprietatea contribuabilului după 1 ianuarie 1998 se determină în baza documentelor ce atestă trecerea dreptului de proprietate în conformitate cu legislaţia în vigoare (contractul de vînzare-cumpărare, factura de expediţie, factura fiscală, precum şi alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate). Astfel, ținînd cont de cele menționate, în cazul realizării mijlocului de transport baza valorică se va determina în baza documentelor ce confirmă procurarea acestuia și sumele achitate pentru automobil. Prin urmare, dat fiind faptul că persoana fizică ”X” nu deține de documente justificative privind procurarea automobilului în perioada anului 2011, în cazul dat baza valorică a automobilului va constitui zero lei. Astfel, la înstrăinarea activului de capital persoana fizică va calcula impozitul pe venit, ținînd cont de suma impozabilă în mărime de 30 000 lei, impozitată conform prevederilor art. 15 lit. a) din CF în mărime de:
  • 7% din venitul anual impozabil ce nu depășește suma de 27 852 lei;
  • 18 % din venitul anual impozabil ce depășește suma de 27 852 lei.
Totodată, menționăm că, persoană fizică, care a înstrăinat activul de capital, în cazul obținerii venitului impozabil, conform prevederilor art. 83 alin. (2) lit. b) din CF, are obligația de a prezenta organului fiscal teritorial, Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pîna la data de 25 martie a anului urmator anului fiscal de gestiune (pentru înstrăinarea automobilului în 2015 pînă la 25 martie 2016). Concomitent, informăm că contribuabilul care, conform art. 83, este obligat să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit (fără cererea suplimentară din partea organelor fiscale) achită impozitul pe venit nu mai tîrziu de termenul stabilit pentru prezentarea declaraţiei (fără a ţine cont de prelungirea termenului).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.