13
05 2016
1751

Recolta se află în depozit. La data de 15.09.2015 s-a perfectat contract de vînzare-cumpărare. Tot la data de 15.09.2015 au fost primiti și banii în cont. Tot la data de 15.09.2015 se perfectează și un contract de păstrare la depozitul vinzătorului (adică, productia rămîne pe loc) pentru 15 zile fără plată. Ce documente se îndeplinesc de către vînzator și cumpărător, depozitar și deponent? Peste 15 zile deponentul începe să-și ridice producția (marfa).

Ce documente îndeplinește depozitarul și deponentul? Potrivit art. 19 din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare în timpul efectuării operațiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului. Modul de editare, eliberare, procurare, păstrare, evidenţă şi utilizare a formularelor tipizate cu regim special este stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.98 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997”. În cazul în care întreprinderea care prestează servicii de depozitare a recoltei deține statutul de plătitor de T.V.A., aceasta urmează a ține cont de prevederile Titlului III al Codului fiscal care acordă stipulări exprese în partea ce ține de documentarea prestării serviciilor și momentul apariției obligației fiscale privind eliberarea documentului de strictă evidență — factura fiscală. În această ordine de idei este de menționat că, potrivit prevederilor art.117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108. Articolul 108 alin. (1) din Codul fiscal stipulează expres, că data obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin. (5), (6) şi (7). Potrivit art. 108 alin. (4) din Codul fiscal, în cazul prestării serviciilor, data livrării se consideră data prestării serviciului, data eliberării facturii fiscale sau data la care plata se efectuează subiectului impozabil, parţial sau în întregime, în dependență de ce are loc mai înainte. Totodată, potrivit alin. (6) al aceluiași articol, dacă serviciile sînt livrate regulat pe parcursul unei anumite perioade de timp stipulate în contract, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii fiecărei plăţi regulate, în dependență de ce are loc mai înainte. În partea ce ține de livrarea mărfurilor, art.108 alin. (2) din Codul fiscal prevede că pentru mărfuri, data livrării se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor cumpărătorului (beneficiarului) sau dacă mărfurile sînt transportate, data livrării se consideră data la care începe transportarea, cu excepţia mărfurilor de export pentru care data livrării se consideră data scoaterii lor de pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul în care agentul economic nu deține statutul de plătitor de T.V.A., acesta, în vederea respectării prevederilor legii contabilității, urmează să întocmească factura. Modalitatea de întocmire a facturii este stabilită prin Instrucţiunea privind modul de completare a facturii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 47 din 31.03.2010. În ceea ce privește suma care urmează să fie indicată în documentele de strictă evidență aceasta urmează a fi stipulată în contractul încheiat între părți.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.