Новости

Tarifele la apă și canalizare, altfel

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va verifica activitatea operatorilor din domeniul alimentării cu apă și canalizare pentru asigurarea respectării legislației în domeniu, în special a respectării principiului costurilor necesare și justificate la calcularea tarifelor pentru acest serviciu public. În Monitorul Oficial din 8 martie a fost publicată Legea pentru modificarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și decretul de promulgare a acesteia. Potrivit documentului, controalele, în funcție de complexitatea lor, nu trebuie să depășească 90 de zile. Totodată, perioada de întocmire a raportului de control și de prezentare a acestuia operatorilor supuși verificării nu poate depăși 30 de zile lucrătoare de la data încheierii controlului. De asemenea, legea prevede atribuții noi și pentru autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi. Acestea vor iniția și aproba inventarul bunurilor mobile și imobile ce aparțin domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale aferente serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în termen de 2 ani de la publicarea legii. Totodată, acestea vor elabora programe de investiții multianuale de înlocuire, extindere și modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, corelate cu investițiile stabilite în planurile de alimentare cu apă și sanitație raionale/ naționale. Legea a fost completată cu un articol ce reglementează regimul juridic al sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Astfel, sistemele respective sau părțile componente ale acestora, realizate în comun prin programe de investiții, aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale sau statului și se înregistrează în patrimoniul acestora. Sistemele pot fi date în administrare și exploatare operatorilor, în cazul gestiunii directe sau concesionate, în temeiul deciziei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, în cazul gestiunii delegate. Prin această lege se introduce un tarif nou - pentru producerea sau transportarea apei în vederea redistribuirii dintr-un sistem de alimentare, care este livrat în alt sistem. Acesta se va calcula în baza cheltuielilor aferente acestor activități. De asemenea, legea permite ca tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate să includă, la decizia APL, o cotă pentru dezvoltarea sistemelor și serviciului, ce nu va depăși 30% din tariful final. Această cotă poate fi aprobată doar dacă vor fi justificate valoarea și termenul de recuperare a investiției, precum și creșterea calității serviciului. Legea mai stipulează că, pentru fiecare an de gestiune următor, operatorul va prezenta spre aprobare autorității publice, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an care precede un an de gestiune, planul de investiții destinat reabilitării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și îmbunătățirii capacității de gestiune. Acest plan va fi aprobat până la 31 decembrie a fiecărui an de gestiune. Totodată, până la 1 martie, operatorul va prezenta raportul de investiții. Legea prevede și un Fond de dezvoltare pentru înlocuirea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferentă serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru cofinanțarea proiectelor ce beneficiază de asistență nerambursabilă, precum și pentru asigurarea fondurilor necesare pentru rambursarea împrumuturilor. Fondul va fi instituit de către operatorul regional sau autoritatea publică locală și va fi constituit din amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, vărsăminte din profitul net, redevența bunurilor concesionate etc. Legea a intrat în vigoare la 8 martie 2019.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1656 просмотры

Дата публикации:

14 Март /2019 08:00

Тематика:

Новости

Ключевые слова

Tarife | apa | canalizare | serviciu apa si canalizare | bunuri | ANRE | amortizare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon