avatar

SNC noi

Scopul rubricii ”SNC noi” este de a oferi ajutor practic contabililor şi auditorilor în aplicarea corectă a noilor acte normative. În materialele rubricii se va analiza procesul de trecere de la standartele vechi la noile SNC, vor fi prezentate aspecte noi ale activelor fixe, activelor materiale şi nemateriale, capitalului propriu, obligațiuni, venituri şi cheltuieli, dar şi înrocmirea rapoartelor financiare conform noului Plan general de conturi contabile.

04
09 2017
8813

Modificarea și completarea Standardelor Naționale de Contabilitate – componentă importanta a reformei contabilității și raportării financiare în Republica Moldova

Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014 (în vigoare din 1.09.2014) și Planurile naționale de acțiuni pentru implementarea acestuia, prin care Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, stabilesc că prevederile actelor normative europene urmează a fi încorporate în legislația națională în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului (până la 1 septembrie 2017).
Detalii
15
02 2016
5283

Национальные стандарты бухгалтерского учета

Уважаемые бухгалтеры,

Редакция журнала ”Monitorul Fiscal FISC.md” публикует для пользователей сайта www.monitorul.fisc.md со статусом ”Premium” новые Национальные стандарты бухгалтерского учета с последними изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов №. 204 от 23.12.2015 (опубликован в Официальном Мониторе номер 361-369 от 31.12.2015, статья 2697)
Detalii
12
02 2016
89544

Standardele Naționale de Contabilitate

Stimați contabili,

Redacţia PP Monitorul Fiscai FISC.MD publică pentru utilizatorii site-ului monitorul.fisc.md cu statut ”Premium” noile Standarde Naționale de Contabilitate, și ţinem să vă informăm că prin Ordinul Ministrului Finanţelor Nr. 204 din 23.12.2015 “Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 6 august 2013”, ( care a fost Publicat 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369 art Nr: 2697), in scopul perfecţionarii conţinutului Standartelor Nationale de contabilitate au fost aprobate modificările si completările la Ordinul respectiv.
Detalii
16
11 2015
7689

Aspecte aplicative în determinarea pragului de semnificație conform noilor reglementări contabile

În revista Monitorul Fiscal nr. 11/2014 au fost expuse conceptele generale privind noțiunea de semnificație în fundamentarea raționamentului profesional contabil.

În practica contabilă nu prea s-a utilizat termenul de semnificație prin prisma prevederilor contabile, astfel poate fi dificil de stabilit, de exemplu, în mărime absolută (în sumă fixă) sau mărime relativă (cote procentuale) de la mărimea elementului sau a grupei de elemente; dacă în procent, atunci care mărimea ce se consideră semnificativă sau nesemnificativă 1%, 2,5%, 10% etc., precum și cum tehnic se determină și aplică.
Detalii
29
06 2015
7494

Бухгалтерский учет производственных затрат и калькуляция себестоимости продукции и услуг в соответствии с новыми НСБУ (Продолжение)

Прямые и распределяемые затраты на персонал

Прямые и распределяемые затраты на персонал представляют собой оплату труда, взносы и другие выплаты, относящиеся к персоналу, непосредственно вовлеченному в процесс производства продукции и/или оказания услуг.
Detalii
29
06 2015
5347

Aplicarea deprecierii activelor conform noilor prevederi contabile

În condițiile actuale de aplicare obligatorie a Standardelor Naționale de Contabilitate, începînd cu 1 ianuarie 2015, problematica testului la depreciere şi a evaluării obține o semnificație fundamentală în cadrul etapei de tranziție la noile standarde.

Testul de depreciere are o importanță crucială pentru calitatea situațiilor financiare, luînd în considerare domeniile strategice de raportare financiară, care se intersectează cu testarea anuală a imobilizărilor corporale sau altor active.
Detalii
10
03 2015
7021

Бухгалтерский учет производственных затрат и калькуляция себестоимости продукции и услуг в соответствии с новыми НСБУ (Продолжение)

В комплексных производствах нельзя произвести один продукт без другого, хотя пропорции могут различаться.

Производство считается комплексным, если в едином технологическом процессе из одного и того же сырья одновременно изготавливается несколько продуктов, причем производство одного продукта неизбежно ведет к производству других.
Detalii
05
03 2015
6798

Modul general de transpunere a conturilor vechi în noul Plan general de conturi contabile (cl. 1-5) – în ediția din luna martie a P.P. ”Monitorul Fiscal FISC.md”

Avînd la bază prevederile Recomandărilor metodice şi a Planului general de conturi contabile, în materialul Repere aplicative privind tranziția la noile reglementări contabile din rubrica SNC noi (autori – Valentina Panuș, contabil, certificat CIPA, doctor în științe economice și Natalia Zlatina, conferențiar universitar, doctor în științe economice, ASEM)
Detalii
16
02 2015
5662

Национальные стандарты бухгалтерского учета, обязательные к применению с 1 января 2015 года

Уважаемые бухгалтеры,

Редакция журнала ”Monitorul Fiscal FISC.md” публикует для пользователей сайта www.monitorul.fisc.md со статусом ”Premium” новые Национальные стандарты бухгалтерского учета с последними изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов №166 от 28.11.2013 об утверждении Методических рекомендаций по переходу на новые Национальные стандарты бухгалтерского учета и изменений и дополнений
к приказам № 118 и 119 от 6 августа 2013 г.
Detalii
16
02 2015
6145

Standarde Naționale de Contabilitate cu aplicare obligatorie de la 1 ianuarie 2015

Stimați contabili,

Redacția PP ”Monitorul Fiscal FISC.md” a publicat pentru utilizatorii site-ului monitorul.fisc.md cu statut ”Premium” noile Standarde Naționale de Contabilitate, cu ultimele modificări introduse prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 166 din 28.11.2013 cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi modificarea şi completarea ordinelor nr. 118 şi 119 din 6 august 2013.
Detalii