avatar

SNC noi

Scopul rubricii ”SNC noi” este de a oferi ajutor practic contabililor şi auditorilor în aplicarea corectă a noilor acte normative. În materialele rubricii se va analiza procesul de trecere de la standartele vechi la noile SNC, vor fi prezentate aspecte noi ale activelor fixe, activelor materiale şi nemateriale, capitalului propriu, obligațiuni, venituri şi cheltuieli, dar şi înrocmirea rapoartelor financiare conform noului Plan general de conturi contabile.

10
02 2015
5541

Бухгалтерский учет производственных затрат и калькуляция себестоимости продукции и услуг в соответствии с новыми НСБУ (Продолжение)

Возвращаясь к теме калькуляции, есть смысл рассмотреть на примере отличительные характеристики разных видов продукции1. Лучше всего это прослеживается в сельском хозяйстве.

Например, в животноводстве от одного вида скота можно получать основную, сопряженную и побочную продукцию.
Detalii
20
01 2015
12096

Бухгалтерский учет производственных затрат и калькуляция себестоимости продукции и услуг в соответствии с новыми НСБУ

Наверное, каждый предприниматель и бухгалтер понимает важность правильного определения себестоимости, т. к. данная величина влияет на валовую прибыль и, соответственно, на чистую прибыль предприятия.

«Управленческие счета» существуют в бухгалтерском учете не просто так. Данные калькуляционных и других управленческих счетов должны предоставляться управленческому персоналу для анализа и принятия решений. Какие решения можно ожидать от управленцев по вопросам калькуляции себестоимости продукции и услуг?
Detalii
21
10 2014
21674

Людмила Скакунова: Финансовая отчетность в свете новых НСБУ

Представление об эффективности работы любого предприятия дает финансовая отчетность — совокупность форм отчетности, составленных на основе данных бухгалтерского (финансового) учета.
Detalii
15
05 2014
6919

Aspecte-cheie conexe tranziţiei la noile Standarde Naţionale de Contabilitate

Prezentăm discursul Stelei Recean, Senior Manager PwC Moldova, susținut în cadrul Conferinței Internaționale Noile reglementări contabile: peisajul actual și noi orizonturi.

Noile Standarde Naţionale de Contabilitate (SNC) au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014 şi se vor aplica în mod obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2015.
Recomandările metodice privind tranziţia la noile SNC publicate de către Ministerul de Finanţe stipulează următoarele etape principale de trecere şi anume:
Detalii
11
03 2014
15892

Implicaţiile fiscale aferente modificărilor contabilităţii imobilizărilor corporale potrivit noilor SNC

Tranziţia entităţilor la noile reglementări contabile, care se efectuează benevol de la 1 ianuarie 2014 sau în mod obligatoriu de la 1 ianuarie 20151, condiţionează anumite efecte cu caracter fiscal. În prezentul articol se examinează unele aspecte de impozitare, care sînt conexate cu modificările în contabilitatea activelor materiale pe termen lung, denumite în noile acte normative contabile „imobilizări corporale”.
Detalii
22
01 2014
7157

O R D I N nr. 166 din 28.11.2013 cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate şi modificarea şi completarea ordinelor nr.118 şi 119 din 6 august 2013

În temeiul art.11 alin.(2) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399) cu modificările şi completările ulterioare şi întru asigurarea metodologică a entităţilor în contextul punerii în aplicare de la 1 ianuarie 2014 a noilor Standarde Naţionale de Contabilitate,
Detalii
18
11 2013
14605

Alexandru Nederița: Aspecte generale privind conţinutul şi modul de implementare a noilor acte normative contabile

La 22 octombrie 2013 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr. 233–238) au fost publicate noile acte normative contabile care cuprind 16 Standarde Naţionale de Contabilitate (SNC), 2 Indicaţii metodice şi Planul general de conturi contabile. Aceste acte au fost aprobate prin ordinele Ministerului Finanţelor nr. 118 „Privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate” şi nr. 119 „Privind aprobarea Planului general de conturi contabile” din 06.08.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 177–181 din 16 august 2013).
Detalii