avatar

Analitica şi statistica

Sunt prezentate diverse materiale analitice şi date statistice oferite de Serviciul Fiscal de Stat şi Î.S. „Fiscservinform”, precum și date referitoare la evoluția economiei naționale și sferei financiar-bancare din Republica Moldova

23
05 2013
1332

Cu privire la veniturile şi impozitul pe venit ale persoanelor fizice cu venituri anuale mai mari de 1 mil. lei în anul 2011

Impozitul pe venit reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile sau din averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului, în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare are un caracter obligatoriu, este cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie din partea statului.


Pentru anul 2011, conform informaţiilor Serviciului Fiscal de Stat 101,9 mii persoane fizice şi-au declarat veniturile, perfectînd Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit CET08


Detalii
21
05 2013
1750

Analiza încasărilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011

La situaţia din 31 decembrie 2011 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 15 929,6 mil.lei, ceea ce reprezintă 98,8% faţă de nivelul planificat. Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:
Detalii
20
05 2013
2573

Analiza activităţii unor companii din domeniul construcțiilor civile și industriale

Generalităţi

Domeniul construcţiilor este unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei Republicii Moldova. Situația în care se află domeniul construcțiilor determină în mare măsură nivelul de dezvoltare a unei societăți.

Construcțiile din Republica Moldova pot fi clasificate în două mari categorii Figura 1.
Detalii
25
04 2013
2328

Notă analitică cu privire la activitatea notarială

Activitatea notarială. Notariatul este o instituţie publică de drept abilitată să asigure, în condiţiile legii, ocrotirea drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor şi statului prin îndeplinirea de acte notariale în numele Republicii Moldova. Notariatul îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la notariat, altor acte normative, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Pornind de la caracterul public al notariatului, Ministerul Justiţiei efectuează, în conformitate cu legislaţia, reglementarea şi organizarea activităţii acestora.

Activitatea notarială se realizează de notari şi de alte persoane, abilitate prin lege, prin acte notariale şi consultaţii notariale. Notarul se numeşte în funcţie prin ordinul ministrului justiţiei şi este persoana autorizată de stat să presteze, în numele acestuia, servicii publice prin desfăşurarea activităţii notariale în baza licenţei eliberate de Ministerul Justiţiei.
Detalii
18
03 2013
2324

Analiza veniturilor încasate la bugetul public naţional în anul 2012, administrate de Serviciul Fiscal de Stat

La situaţia din 31 decembrie 2012 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 19 028,1 mil.lei (100,3% faţă de nivelul planificat). Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:
Detalii
22
01 2013
2701

Аналитическое резюме к докладу МВФ «Перспективы развития мировой экономики». Октябрь 2012 г

Одна из главных причин состоит в том, что меры политики в основных странах с развитой экономикой не привели к восстановлению уверенности в среднесрочных перспективах. Риски больших отклонений, например, связанные с жизнеспособностью зоны евро или серьезными ошибками в налогово-бюджетной политике США, продолжают вызывать озабоченность инвесторов. В связи с этим в докладе «Перспективы развития мировой экономики» (ПРМЭ) прогнозируется лишь постепенное усиление активности после относительно разочаровывающих темпов начала 2012 года.


Detalii
17
11 2011
1894

Activitatea pe piaţa produselor petroliere

Cu privire la activitatea agenţilor economici care la data de 01.07.2011 au deţinut licenţe la activităţile desfăşurate pe piaţa produselor petroliere

Introducere

Produsele petroliere reprezintă sursa principală de energie pe plan mondial. Industria modernă depinde de petrol şi produsele sale.

Prin urmare, se va efectua analiza agenţilor economici, ce au deţinut licenţe pentru desfăşurarea activităţilor pe piaţa produselor petroliere la situaţia din 01.07.2011 (în continuare — licenţe), pentru formarea unei viziuni mai ample asupra activităţii contribuabililor nominalizaţi. Analiza a fost efectuată în baza informaţiei din dările de seamă fiscale şi din declaraţiile vamale, prezentate pentru perioada fiscală 2010 şi semestrul I al anilor 2010 şi 2011, precum şi din alte surse oficiale.
Detalii
17
11 2011
2279

Analiza veniturilor bugetului public naţional (9 luni anul 2011)

La situaţia din 30 septembrie 2011 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 11 542,2 mil. lei, ceea ce reprezintă 98,3% faţă de nivelul planificat. Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:

  • la bugetul de stat – 3 558,5 mil. lei sau 94,0%;
  • la bugetele unităţilor administrativ teritoriale – 2 167,8 mil. lei sau 98,2%;
  • la bugetul asigurărilor sociale de stat – 4 686,2 mil.lei sau 99,6%;
  • la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – 1 129,7 mil. lei sau 108,1%.

În raport cu perioada similară a anului trecut la bugetul public naţional este înregistrată o depăşire a veniturilor încasate cu 851,1 mil.lei sau cu 8,0%. Corespunzător componentelor bugetului public naţional dinamica se prezintă după cum urmează:
Detalii
16
09 2011
1885

Cu privire la impozitul pe venit a persoanelor juridice

Introducere

Persoană juridică, conform Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 cu ultimele modificări şi completări, este orice societate comercială, cooperativă, întreprindere, instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine, şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor structurale ale organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică. La formele organizatorice cu statut de persoană fizică se atribuie întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi alte forme potrivit legislaţiei.Pentru fiecare an calendaristic în care persoana juridică a activat se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului pe venit care trebuie achitată.

Impozitul pe venit a persoanelor juridice reprezintă o contribuţie obligatorie către stat a unei părţi din veniturile obţinute de persoana juridică în urma practicării activităţii de întreprinzător. Această prelevare este cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie din partea statului.
Detalii
14
07 2011
1377

Raport de activitate a Serviciului Fiscal de Stat pe 5 luni 2011

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat se axează pe trei direcţii principale: majorarea încasărilor la bugetul public naţional, încurajarea conformării voluntare şi combaterea fraudelor fiscale.

Pe parcursul a 5 luni ale anului curent, Serviciul Fiscal de Stat a obţinut următoarele realizări.

Despre executarea planului de încasări
Conform datelor operative, suma plăţilor acumulate la Bugetul Public Naţional în 5 luni ale anului 2011 a constituit 5868,1 mil. lei, planul stabilit fiind realizat la nivel de 99,8%. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, au fost încasate cu 351,1 mil. lei mai mult sau cu 6,4%.
Detalii