avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

16
11 2011
2011

ORDIN IFPS nr. 871 din 28.10.2011 privind imprimarea de sinestătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special „Factura fiscală”

Întru executarea punctului 3 alineat 4 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 30-33, art. 288) şi Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală“ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194-196, art. 656), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu numărul 774 din 16 septembrie 2010),

ORDON:
Detalii
16
11 2011
3126

П Р И К А З № 128 от 24.10.2011 об утверждении изменений к приказу Министерства финансов № 115 от 6 сентября 2010.

Во исполнение пункта 3, часть 4 Постановления Правительства № 294 от 17.03.1998 «О выполнении Указа Президента Республики Молдова № 406-II от 23 декабря 1997» (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 30-33 ст. 288) c последующими изменениями и дополнениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Пункт 5 Приказа Министерства Финансов № 115 от 6 сентября 2010 об утверждении и заполнении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» (Официальный монитор Республики Молдова, 2010, № 194-196, ст. 656), зарегистрированный в Министерстве Юстиции под номером 774 от 16 сентября 2010 года, изменяется и излагается в следующей редакции:
Detalii
16
11 2011
2756

O R D I N MF nr. 128 din 24.10.2011 cu privire la modificarea punctului 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010

Întru executarea punctului 3 alineatul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 30-33, art. 288), cu modificările şi completările ulterioare,

ORDON:
Punctul 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală“ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194-196, art. 656), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu numărul 774 din 16 septembrie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:
Detalii
16
11 2011
1514

П Р И К А З ГГНИ № 770 от 14.09.2011 об утверждении Положения о возмещении физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/излишне удержанного подоходного налога

В целях усовершенствования механизма возмещения физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/излишне удержанного подоходного налога, на основании ст. 133 ч. (1) п. с) Налогового кодекса
Detalii
16
11 2011
1721

O R D I N nr. 770 din 14.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus

În scopul perfecţionării mecanismului de restituire persoanelor fizice care nu desfăşoară activitatea de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/
reţinute în plus în temeiul art. 133 alin. (1) lit.c) din Codul fiscal,

ORDON:

  1. A aproba Regulamentul privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus, conform anexei.
  2. Secţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
  3. Direcţia asistenţă juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Detalii
16
11 2011
1907

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 998 от 20.08.2003 о деятельности службы по сбору местных налогов и сборов в составе примэрии

Для выполнения положений статей 158 и 160 раздела V Налогового кодекса и учитывая, что органы местного публичного управления (примэрии) через посредство служб по сбору местных налогов и сборов в их составе обязаны вести учет налогоплательщиков и их налоговых обязательств, исчисленных этими службами, Правительство Республики Молдова
Detalii
16
11 2011
2866

HOTĂRÎRE DE GUVERN nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei

În scopul executării prevederilor art. 158 şi 160 din Titlul V al Codului fiscal şi ţinînd cont de faptul că autorităţile administraţiei publice locale (primăriile), prin intermediul serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul acestora, sînt obligate să ţină evidenţa contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale calculate de respectivele servicii, Guvernul Republicii Moldova
Detalii
16
11 2011
2273

Anastasia Certan: Principalele măsuri de politică fiscală pentru anul 2012, aspecte de administrare fiscală şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale naţionale

La data de 14.10.2011, Guvernul prin hotărîrea nr. 771 a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care rezultă din politicile fiscale, bugetare şi vamale pentru anul 2012, perfecţionarea legislaţiei fiscale, bugetare şi vamale naţionale, alte aspecte ce ţin de gestiunea finanţelor publice. Pe data de 17 octombrie proiectul a fost prezentat în Parlament.

În continuare ne vom referi doar la principalele măsuri de politică fiscală şi administrare fiscală, precum şi la aspectele de perfecţionare a legislaţiei fiscale naţionale, care se propun a fi implementate/menţinute în anul 2012:
Detalii
06
05 2011
1787

Корнелиу Присэкару: "О применении освобождения от уплаты НДС согласно статье 103 (7) Налогового кодекса"

Законом №. 194 из 15.07.2010 о внесении поправок в Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24 апреля 1997 были внесены изменения в ст. 103 (7) Налогового кодекса, согласно которым определены условия для предприятий и организаций обществ слепых, глухих и обществ инвалидов для предоставления освобождения от НДС на импорт сырья, материалов, комплектующих изделий и принадлежностей, необходимых для процесса производства собственной продукции. Статья была дополнена следующим текстом: «согласно списку и в порядке, установленном Правительством».
Detalii
06
05 2011
2673

Corneliu Prisăcaru: "Condiţii de beneficiere de scutirea TVA conform prevederilor art. 103 alin. 7 din Codul Fiscal"

Prin Legea RM nr. 194 din 15.07.2010 „Pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997” au fost operate modificări la prevederile art. 103 (7) din Codul Fiscal, fiind stabilite condiţiile de beneficiere de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor a scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi anume articolul a fost completat cu următorul conţinut: „conform listei şi în modul stabilit de Guvern”.
Detalii