avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

06
05 2011
1817

Корнелиу Присэкару: "О применении освобождения от уплаты НДС согласно статье 103 (7) Налогового кодекса"

Законом №. 194 из 15.07.2010 о внесении поправок в Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24 апреля 1997 были внесены изменения в ст. 103 (7) Налогового кодекса, согласно которым определены условия для предприятий и организаций обществ слепых, глухих и обществ инвалидов для предоставления освобождения от НДС на импорт сырья, материалов, комплектующих изделий и принадлежностей, необходимых для процесса производства собственной продукции. Статья была дополнена следующим текстом: «согласно списку и в порядке, установленном Правительством».
Detalii
06
05 2011
2710

Corneliu Prisăcaru: "Condiţii de beneficiere de scutirea TVA conform prevederilor art. 103 alin. 7 din Codul Fiscal"

Prin Legea RM nr. 194 din 15.07.2010 „Pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997” au fost operate modificări la prevederile art. 103 (7) din Codul Fiscal, fiind stabilite condiţiile de beneficiere de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor a scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi anume articolul a fost completat cu următorul conţinut: „conform listei şi în modul stabilit de Guvern”.
Detalii
06
05 2011
2944

Igor Stavinschi: "Unele aspecte ce ţin de restituirea TVA aferentă investiţiilor (cheltuielilor) сapitale, destinate pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA şi livrărilor mixte"

Procedura ce ţine de restituirea aferentă investiţiilor (cheltuielilor) capitale prevede două cazuri de efectuare a ei.

I. Primul caz privind restituirea sumelor TVA ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale este specific situaţiilor cînd solicitantul cere restituirea TVA pentru procurările ce reprezintă obiecte ale investiţiilor capitale, efectuate în perioada cînd el deţine statutul de plătitor al TVA.
Detalii
06
05 2011
2153

Stela Guțu: "Aplicarea unor prevederi ale legislației privind taxele locale"

În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) din Titlul VII „Taxele locale” al Codului fiscal (în continuare – CF), subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

Obiectul impunerii cu taxa sus-menţionată îl constituie unitatea comercială şi/sau de prestări servicii de deservire socială, care potrivit art. 288 alin. 4 al CF, include unitatea de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii de deservire socială.

Calificarea unităţilor de comerţ, inclusiv determinarea faptului dacă acestea formează o singură unitate de comerţ sau unităţi de comerţ distincte, este prerogativa autorităţii administraţiei publice locale, care sub aspect legal reprezintă autoritatea investită cu atribuţii de eliberare a autorizaţiilor de amplasare a unor astfel de unităţi.
Detalii
06
05 2011
1711

Scrisoarea IFPS nr. 26-08/3-15-116/1512 din 16.03.2011 privind unele aspecte ce ţin de administrarea taxei pentru apă

IFS teritoriale
Direcţia administrarea contribuabililor mariInspectoratul Fiscal Principal de Stat, cu referinţă la unele aspecte ce ţin de administrarea taxei pentru apă, pentru informare şi călăuză în activitate, comunică următoarele.

În conformitate cu prevederile art. 303 al Codului fiscal, obiectul impunerii cu taxa pentru apă îl constituie:

  1. volumul de apă extras din fondul apelor, cu excepţia celui pentru care nu se aplică taxa pentru apă;
  2. volumul de apă utilizat de hidrocentrale.

În baza prevederilor art. 306 al Codului fiscal, taxa nu se aplică pentru:

  1. apa extrasă din subsol concomitent cu minereurile utile sau extrasă pentru prevenirea (lichidarea) acţiunii dăunătoare a acestor ape;
  2. apa extrasă şi livrată populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
  3. apa extrasă pentru stingerea incendiilor sau livrată pentru aceste scopuri;
  4. apa extrasă de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiile medico-sanitare publice sau livrată acestora;
  5. apa extrasă de întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar sau livrată acestora.

Detalii
06
05 2011
1937

Ordin IFPS Nr. 218 din 18 mai 2010 cu privire la respectarea termenilor de restituire a TVA

Си privire la respectarea termenilor de restituire a TVA impuse prin Titlul III al Codului fiscal şi Hotărîrea Guvernului nr.287 din 11.03.2008

În scopul eficientizării administrării fiscale Ia capitolul TVA şi întru neadmiterea situaţiilor de achitare a dobînzilor solicitanţilor de restituire a TVA din motivul tărăgănării procedurii de restituire, în temeiul articolului 133 alineatul (1) litera c) al Codului fiscal

ORDON:

  1. 1. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale la iniţierea procedurii de restituire a taxei pe valoarea adăugată subiecţilor impozabili cu TVA urmează să se conducă de prevederile şi să respecte întocmai termenii prevăzuţi în Codul fiscal ce ţin de restituirea TVA.
  2. 2. Pentru nerespectarea neîntemeiată a termenilor pentru restituirea TVA, stipulaţi prin Titlul III al Codului fiscal şi Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 287 din 11.03.2008, responsabili se numesc a fi nemijlocit şefii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.

Detalii
06
05 2011
2197

Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova nr. IX-03/13-1-292 din 27.01.2010

Inspectoratul Fiscal Principal de StatCasa Naţională de Asigurări Sociale a examinat adresarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, nr. 26-2/1-10-21-103 din 15.01.2010, referitor la necesitatea calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajaţii ВС „Moldova Agroindbank” la un fond nestatal de pensii şi comunică următoarele.

Potrivit art. 22 al Legii nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale o constituie fondul de retribuire a muncii şi alte recompense realizate de asiguraţii cu contract individual de muncă.
Detalii
06
05 2011
2149

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova la nr. (26-08/4-11/5-276/1779 din 25.03.2011

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe lîngă Ministerul FinanţelorMinisterul Sănătăţii de comun cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină a examinat adresarea ÎM (denumirea) referitor la calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la facilităţile acordate de patron, şi vă comunică următoarele.

Potrivit art. 867 din Codul civil, contractul de împrumut este un contract gratuit, în cazul în care legea sau contractul nu prevede altfel. Prin urmare, acesta se atribuie la pct. 27 (sumele obţinute în baza unei convenţii civile), din anexa nr. 3 la Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 „Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”, cu modificările şi completările ulterioare, şi constituie un drept la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
Detalii
06
05 2011
2299

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova la nr. (26-08/4-11/5-355/1714) din 23.03.2011

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe lîngă Ministerul FinanţelorMinisterul Sănătăţii de comun cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină a examinat adresarea SA (denumirea) referitor la calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la sumele, primate pentru darea în arendă a patrimoniului, şi vă comunică următoarele.

În temeiul prevederilor pct. 27 din anexa nr. 3 al Legii nr. 1593-XV din 26.12.2002 „Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” cu modificările şi completările ulterioare, sumele obţinute în baza unei convenţii civile, cu excepţia veniturilor obţinute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau prestarea de servicii, se referă la tipurile drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
Detalii
06
05 2011
2102

Ministerul muncii, protecției sociale și familiei al Republicii Moldova nr. 01-1252 din 01.04.2011 către IFPS

Inspectoratul Fiscal Principal de StatCu referire la solicitarea din 24 martie a.c, cu privire la modul de plafonare a contribuţiilor de asigurări sociale aplicabil în 2011, parvenită de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei comunică următoarele:

În conformitate cu art. 47 alin. (4) din Legea nr. 847-ХIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, dacă legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat nu este adoptată şi publicată pînă la 31 decembrie, finanţarea cheltuielilor pe anul curent se efectuează, lunar, cu sume ce reprezintă a douăsprezecea parte din suma cheltuielilor ce au fost prevăzute pentru anul bugetar precedent.
Detalii