avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

27
05 2013
1537

Ordin MF Nr. 96 din 20 august 2012 privind aprobarea Formularului-tip şi Modului de completare al Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti

Întru executarea prevederilor art. 2267 alin. (2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) cu modificările şi completările

ORDON:

  1. Se aprobă Formularul-tip al Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012, conform anexei nr. 1.
  2. Se aprobă Modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012, conform anexei nr.2.
  3. Se obligă Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să asi-gure gratuit contribuabilii cu cantitatea necesară de formulare.
  4. Prezentul ordin întră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

Detalii
21
05 2013
874

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-237/2245/4 din 16.04.2011 Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o 1 ) art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale

Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o1)art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor,care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu interpelările parvenite de la contribuabili, aduce spre cunoştinţă şi conducere în lucru modul de aplicare a prevederilor lit. o1) art. 20 din Codul fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole.
În conformitate cu prevederile lit. o1) art. 20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova de la înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Respectiv, veniturile menţionate nu urmează a fi declarate.
Detalii
21
05 2013
754

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-237/2245/4 din 16.04.2011 Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o 1 ) art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale

Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o1)art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor,care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu interpelările parvenite de la contribuabili, aduce spre cunoştinţă şi conducere în lucru modul de aplicare a prevederilor lit. o1) art. 20 din Codul fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole.
În conformitate cu prevederile lit. o1) art. 20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova de la înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Respectiv, veniturile menţionate nu urmează a fi declarate.
Detalii
21
05 2013
821

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-237/2245/4 din 16.04.2011 Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o 1 ) art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale

Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o1)art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor,care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu interpelările parvenite de la contribuabili, aduce spre cunoştinţă şi conducere în lucru modul de aplicare a prevederilor lit. o1) art. 20 din Codul fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole.
În conformitate cu prevederile lit. o1) art. 20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova de la înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Respectiv, veniturile menţionate nu urmează a fi declarate.
Detalii
21
05 2013
1640

Письмо ГГНИ № 26-08/3-15-536/6276 с 07.10.2010 Некоторые аспекты, касающиеся перечисления работодателями 25% чистого заработка работника, которому предоставлено право на замену срочной военной службы на гражданскую (альтернативную) службу.

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковГлавная государственная налоговая инспекция для руководства в работе доводит до сведения некоторые аспекты, касающиеся перечисления работодателями 25% чистого заработка работника, которому предоставлено право на замену срочной военной службы на гражданскую (альтернативную) службу.
Detalii
21
05 2013
2892

Косвенные методы и источники определения дохода – инструмент обеспечения налоговой справедливости

Косвенные методы и источники оценки налогового обязательства широко применяются налоговыми администрациями во всем мире и являются составляющей частью инструментария, используемого для обеспечения добровольного соблюдения налогового законодательства. Они имеют два состояния: пассивное и активное. Уже само по себе их существование оказывает влияние на налогоплательщиков, стимулируя к соблюдению налогового законодательства. Если же будет установлено, что налоговое законодательство нарушено, налоговый орган восстановит налоговую справедливость, активизируя этот инструмент.

Что такое косвенные методы и источники?

  1. Косвенный метод оценки – метод определения оцененного налогооблагаемого дохода посредством анализа налоговой ситуации физического лица с использованием информации из более широкого круга источников, чем налоговые отчеты соответствующего лица.

Detalii
21
05 2013
1485

Metodele şi sursele indirecte – instrument de asigurare a echităţii fiscale

Metodele şi sursele indirecte de estimare a obligaţiei fiscale sunt larg utilizate de administraţiile fiscale moderne şi fac parte din instrumentarul de conformare. Acest instrument are 2 acţiuni: una pasivă şi alta activă. Însăşi existenţa lor are un impact asupra contribuabililor solicitîndu-i să respecte legislaţia fiscală, iar în cazul în care se va constata că legea fiscală a fost violată – prin utilizarea directă a metodelor şi surselor, organul fiscal va restabili echitatea fiscală.

Ce reprezintă metodele şi sursele indirecte?

  1. Metoda indirectă de estimare reprezintă o metodă de determinare a venitului impozabil estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice, utilizînd informaţii şi din alte surse decît dările de seamă fiscale ale persoanei respective.

Detalii
21
05 2013
1784

Anastasia Certan: "Principalele măsuri de politică fiscală pentru anii 2012 - 2013, aspecte de administrare fiscală şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale naţionale"

In continuare ne vom referi la principalele masuri de politica fiscala si administrare fiscala, precum si aspecte de perfectionare a legislatiei fiscale nationale, care se propun a fi implementate/mentinute in anii 2012 — 2013 si urmeaza a fi aplicate de organele fiscale, in contextul legilor nr.158 din 05.07.2012 si nr.178 din 11.07.2012:

Impozitul pe venit

  • Mentinerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor persoanelor fizice si a cotelor impozitului, de 7% si 18%.
  • Majorarea transelor de venit impozabile, de la 25200 lei anual la 26700 lei anual.
  • Majorarea marimii scutirii anuale personale cu 480 lei, de la 8640 lei la 9120 lei, a scutirii anuale personale majore cu 720 lei, de la 12840 lei la 13560 lei, si a scutirii anuale pentru persoane intretinute cu 120 lei, de la 1920 lei la 2040 lei.

Detalii
20
05 2013
1613

La începutul anului 2012 întreprinderea S.R.L. „X” a fost înregistrată în calitate de plătitor al T.V.A., ulterior la finele lunii septembrie a aceluiaşi an înregistrarea întreprinderii în calitate de subiect al T.V.A. a fost anulată. În cazul dat ce dare de seamă cu privire la impozit pe venit urma să prezinte entitatea?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali. Totodată, potrivit prevederilor art. 541 (3) din Codul fiscal, agenţii economici menţionaţi la alin. (1) care, la situaţia din data de 31 decembrie al perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de la 100 000 la 600 000 lei pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general, stabilit din momentul în care sînt înregistraţi benevol în calitate de plătitori de T.V.A.

Concomitent, menţionăm că, potrivit explicaţiilor oferite prin circulara IFPS nr. 26-08/1-12-51/477/58 din 24.01.2013, care poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md, agenţii economici care efectuează integral livrări scutite de T.V.A., precum şi cei care efectuează concomitent livrări impozabile şi livrări scutite de T.V.A., vor alege regimul de impozitare general stabilit (cu plata impozitului pe venit în mărime de 12 % din venitul impozabil) sau regimul fiscal pentru subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (cu plata impozitului pe venit în mărime de 3 % din venitul din activitatea operaţională). Alegerea regimului fiscal se efectuează prin indicarea acestuia în politica de contabilitate a agentului economic. Din momentul alegerii regimului concret de impozitare și specificării în politica de contabilitate al acestui fapt, agentul economic nu va putea alege un alt regim de impozitare pe parcursul anului fiscal în curs.
Detalii
20
05 2013
1309

Предприятие ООО «X» было зарегистрировано в качестве плательщика НДС в начале 2012 года, а впоследствии, к концу сентября этого года, регистрация предприятия в качестве плательщика НДС была аннулирована. Какую именно налоговую отчетность по подоходному налогу надлежало представить предприятию в данном случае?

В соответствии с положениями ч. (1) ст. 541 Налогового кодекса, субъектами налогообложения являются хозяйствующие субъекты, не зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. В то же время, согласно ч. (3) ст. 541 Налогового кодекса, хозяйствующие субъекты, указанные в ч. (1), по состоянию на 31 декабря налогового периода, предшествующего декларируемому налоговому периоду, получившие доход от операционной деятельности в сумме от 100 000 до 600 000 леев, могут выбрать налоговый режим, предусмотренный настоящей главой, либо общеустановленный налоговый режим с момента добровольной регистрации в качестве плательщика НДС.

Одновременно следует отметить, что, в соответствии с разъяснениями ГГНИ, изложенными в циркуляре №26-08/1-12-51/477/58 от 24 января 2013 г., опубликованном на официальном сайте Государственной налоговой службы www.fisc.md, хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки, полностью освобожденные от НДС, а также те, которые осуществляют одновременно и освобожденные, и налогооблагаемые поставки, вправе выбрать между общеустановленным порядком налогообложения (уплачивая подоходный налог в размере 12% от налогооблагаемого дохода) и налоговым режимом, установленным для субъектов сектора малых и средних предприятий (с уплатой подоходного налога в размере 3% от доходов от операционной деятельности). Выбор налогового режима осуществляется путем его указания в учетной политике хозяйствующего субъекта. С момента выбора режима налогообложения и спецификации данного факта в учетной политике, хозяйствующий субъект не имеет права заменить его на другой режим налогообложения в течение текущего налогового года.
Detalii