avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

19
11 2012
1884

Scrisoarea IFPS Nr. 26– 11/1–14–1349/5246 din 17.08.2012 Privind aplicarea prevederilor art. 255 din Codul fiscal

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliInspectoratul Fiscal Principal de Stat, referitor la aplicarea prevederilor art. 255 din Codul fiscal, în cazul în care contribuabilii, înregistraţi de către entităţile abilitate cu dreptul de înregistrare de stat, nu comunică organului fiscal în termenul stabilit de art. 161 alin. (8) din Codul fiscal despre modificările privind sediul subdiviziunilor sale, aduce la cunoştinţă următoarele.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (CF), contribuabilul este obligat să se pună la evidenţă la organul fiscal în raza căruia îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare) şi să-şi primească certificatul de atribuire a codului fiscal, să prezinte informaţiile iniţiale şi să comunice modificările ulterioare cu privire la sediul său, sediul subdiviziunilor, denumirea şi sediul instituţiilor financiare în care sunt deschise conturi, precum şi cu privire la sistarea temporară a activităţii subdiviziunilor.
Detalii
19
11 2012
2669

Письмо ГГНИ № 26-08/2-02/1/5418/34 от 28.08.2012 о сохранении права на возмещение сумм НДС, связанных с капитальными инвестициями (расходами)

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковГлавная государственная налоговая инспекция в связи с изменениями в Налоговом кодексе № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, внесенными Законом № 267 от 23 декабря 2011 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Официальный монитор № 13-14 от 13 января 2012 года), информирует:

Законом № 267 от 23 декабря 2011 года была исключена статья 1121 Налогового кодекса, следовательно были аннулированы положения, предусматривающие право налогоплательщиков, осуществляющих капитальные инвестиции, на регистрацию в качестве плательщика НДС.


Detalii
19
11 2012
1908

Scrisoarea IFPS Nr.26-08/2-02/1/5418/34 din 28.08.2012 Privind menţinerea dreptului la restituire a T.V.A. aferentă investiţiilor (cheltuielilor) capitale

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabil
iÎn contextul modificărilor efectuate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative // Monitorul Oficial Nr. 13-14 din 13.01.2012//, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunică.

Prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 din Codul fiscal a fost exclus art. 1121, fiind abrogată prevederea care stabilea dreptul contribuabililor de a se înregistra în calitate de plătitor al T.V.A. în baza investiţiilor capitale efectuate.
Detalii
19
11 2012
1309

Письмо ГГНИ № 26-11/1-12(14)-1383/5301 от 22.08.2012 о некоторых аспектах применения положений ч. (2) ст. 234 Налогового кодекса

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковГлавная государственная налоговая инспекция, в связи с многочисленными обращениями, поступившими от территориальных ГНИ и в целях однозначного применения налогового законодательства, доводит до сведения следующее.

В соответствии с положениями части (2) ст. 234 Налогового кодекса, лицо, привлекаемое к ответственности за налоговое нарушение, имеет право на уменьшение штрафа на 50 процентов при строгом соблюдении им условий, предусмотренных литерами а), b) и с) вышеуказанной статьи.

Стоит отметить, что вышеупомянутые положения могут быть применены по отношению к налогоплательщику, привлекаемому к ответственности только за налоговые нарушения.
Таким образом, в соответствии с ч. 12) ст. 129 Налогового кодекса, налоговым правонарушением считается действие или бездействие, выражающееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении положений налогового законодательства, нарушении прав и законных интересов участников налоговых правоотношений, за которые предусмотрена ответственность в соответствии с Налоговым кодексом.
Detalii
19
11 2012
1412

Scrisoarea IFPS Nr. 26-11/1-12(14)-1383/5301 din 22.08.2012 Cu privire la unele aspecte ce ţin de aplicarea prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliInspectoratul Fiscal Principal de Stat, la multiplele adresări parvenite din teritoriu, şi întru interpretarea univocă a legislaţiei, aduce la cunoştinţă următoarele.

Conform prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală beneficiază de o reducere de 50% a amenzilor aplicate în cazul respectării stricte a condiţiilor stipulate la lit. a), b) şi c) a articolului menţionat.

Ţinem să atenţionăm, că de prevederile menţionate pot beneficia contribuabilii traşi la răspundere doar pentru încălcare fiscală.
Detalii
19
11 2012
2994

Письмо ГГНИ № 26-11/1-12(14)- 1707/6470 от 02.10.2012 О применении положений части (1) статьи 253 Налогового кодекса

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковГлавная государственная налоговая инспекция, в целях обеспечения реализации правовых положений о применении ч. (1) ст. 253 Налогового кодекса в случае непредставления продавцом документов, подтверждающих происхождение товара, и вследствие многочисленных обращений, сообщает следующее.

В соответствии с п. 9 Положения о приемке товаров по количеству и качеству в Республике Молдова, утвержденного Постановлением Правительства № 1068 от 20 октября 2000 года, запрещается отпуск и поставка в розничную торговую сеть товаров без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, количество и качество товаров, а также без сертификатов соответствия, выданных Национальной системой сертификации, на продукцию, подлежащую обязательной сертификации.
Detalii
19
11 2012
2050

Scrisoarea IFPS Nr. 26-11/1-12(14)- 1707/6470 din 02.10.2012 Referitor la modalitatea aplicării alin. (1) din art. 253 din Codul Fiscal

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliInspectoratul Fiscal Principal de Stat, în scopul asigurării exercitării prevederilor legale referitor la modalitatea aplicării alin. (1) din art. 253 din Codul fiscal, în cazul neprezentării de către vînzător a documentelor care confirmă provenienţa mărfurilor, şi în urma multiplelor adresări, comunică următoarele.

Este de menţionat, că potrivit pct. 9 din Regulamentul cu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1068 din 20 octombrie 2000, se interzice livrarea în reţeaua de comerţ a mărfurilor fără documente de însoţire ce confirmă originea, cantitatea şi calitatea ei, precum şi în lipsa certificatelor de conformitate, eliberate de Sistemul Naţional de Certificare pentru produsele supuse certificării obligatorii.
Detalii
19
11 2012
1440

Письмо ГГНИ № 226–11/1–14–1654/6246 от 05.10.2012 о наложении штрафов за отсутствие документов о происхождении товара у патентообладателей

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковО наложении штрафов за отсутствие документов о происхождении товара у патентообладателей

Главной государственной налоговой инспекцией в результате многочисленных проверок, проведенных у патентообладателей, было установлено, что в области розничной торговли патентообладатели работают без документов о происхождении товаров.

В соответствии с положениями ч. (1) ст. 1 Закона № 93 от 15 июля 1998 года о предпринимательском патенте (далее Закон), предпринимательский патент (далее патент) является именным государственным свидетельством, удостоверяющим право на занятие указанным в нем видом предпринимательской деятельности в течение определенного срока.
Detalii
19
11 2012
2297

Scrisoarea IFPS Nr. 226–11/1–14–1654/6246 din 05.10.2012 privind aplicarea amenzilor pentru lipsa documentelor de provenienţă a mărfurilor la titularii de patentă

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliInspectoratul Fiscal Principal de Stat, în rezultatul multiplelor verificări efectuate la deţinătorii patentei de întreprinzător, a constatat că aceştia activează fără a avea documente de provenienţă a mărfurilor, în cazul comerţului cu amănuntul.

Conform art. 1 alin. (1) al Legii nr. 93 din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare Lege), patenta de întreprinzător (în continuare patentă), este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.
Detalii
19
03 2012
1218

O R D I N IFPS Nr. 1066 din 21.12.2011 Cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011

Cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011 *

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 9 septembrie 2010 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” (Monitorul Oficial nr. 194-196/656 din 05.10.2010),
Detalii