avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

20
05 2013
2290

Некоторые пояснения местных сборов

Администрация рекламной фирмы просит разъяснить порядок уплаты с 13 января 2012 года в местный бюджет муниципия Кишинэу сбора за рекламные устройства за объекты, расположенные на территории муниципия. Правильно ли применять ставки, установленные на территории муниципия Кишинэу и применяемые для объектов наружной рекламы в 2011 году?

В соответствии с положениями раздела VII Налогового кодекса «Местные сборы» (далее-НК), введенного в действие Законом № 94-XV от 01.04.2004 г., с учётом последующих изменений и дополнений, в полномочия местных органов публичного управления входит введение всех или лишь некоторых из местных сборов, регламентируемых ч. (2) ст. 289 НК (в зависимости от возможностей и нужд административно-территориальной единицы), и установление для них ставок.

Субъекты налогообложения, объекты налогообложения, налогооблагаемая база, порядок уплаты местных сборов и представления отчётов, а также критерии, используемые при предоставлении налоговых льгот, определены НК.
Detalii
20
05 2013
2154

Unele explicații privind aplicarea taxelor locale

Administrația unei companii de publicitate solicită explicații privind procedura de achitare în bugetul local al mun. Chișinău a taxei pentru dispozitivele publicitare, pentru obiectele amplasate pe teritoriul municipiului, începînd cu 13 ianuarie 2012. Ar fi corect oare să se aplice cotele, stabilite pe teritoriul municipiului Chișinău și aplicabile pentru obiectele de publicitate exterioară in 2011?

În conformitate cu prevederile Titlului VII „Taxele locale” din Codul Fiscal (în continuare CF), pus în aplicare prin Legea nr. 94-XV din 01.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, în atribuțiile autorităților administraţiei publice locale intră aplicarea tuturor sau numai a unei părți din taxele locale, reglementate de art. 289 alin. (2) din CF (în funcţie de posibilităţile și necesităţile unităţii administrativ-teritoriale), precum și stabilirea cotelor de impozitare corespunzătoare.

Subiecții impunerii, obiectele impunerii, baza de impozitare, modul de achitare a taxelor locale și de prezentare a dărilor de seamă aferente acestora, precum și criteriile utilizate pentru acordarea scutirilor fiscale sunt reglementați de CF.
Detalii
20
05 2013
2326

Основные нормы и принципы осуществления предпринимательской деятельности на основе предпринимательского патента

Лицо, желающее получить патент, подает заявление в территориальную налоговую инспекцию по месту жительства или по месту предполагаемой деятельности.

Заявление на получение патента может быть подано и в примэрию, на подведомственной территории которой намеревается осуществлять деятельность патентообладатель, в случае, если на данной территории не размещается налоговая инспекция (бюро). В этом случае выданный примэрией патент действителен только на подведомственной ей территории.

В заявлении на получение патента указываются:

 • имя, фамилия и место жительства заявителя;
 • вид предпринимательской деятельности, для занятия которой испрашивается патент (согласно перечню действующих видов деятельности, предусмотренных в приложении к Закону о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 г.);

Detalii
20
05 2013
7328

Normele de bază şi principiile de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător

Persoana, care intenţionează să activeze în baza patentei de întreprinzător, depune o cerere de eliberare a patentei la inspectoratul fiscal teritorial în raza căruia își are domiciliul sau la locul de desfășurare a activităţii preconizate.

Patenta poate fi eliberată și de primăria în a cărei rază de administrare solicitantul intenţionează să-și desfășoare activitatea în baza patentei, în cazul dacă în localitatea respectivă nu este amplasat inspectoratul (oficiul) fiscal.

În acest caz, patenta eliberată de primărie este valabilă numai pe teritoriul administrat de aceasta.
Detalii
20
05 2013
1511

Особенности применения налога на недвижимое имущество в 2013 году

Аспекты, касающиеся налогообложения недвижимого имущества, согласно положениям раздела VI Налогового кодекса, применяемым в 2013 году

В категорию объектов, налогообложение которых регулируется положениями раздела VI Налогового кодекса (а именно, исчисление и уплата налога на недвижимое имущество которых производится на основании стоимости недвижимого имущества, оцененной кадастровым органом), в 2013 году включены:
Detalii
20
05 2013
3090

Письмо ГГНИ № 26-08/1-12-79/850/66 от 07.02.2013 о налогообложении доходов судебных исполнителей

Территориальные ГНИ
ГУКНГлавная Государственная налоговая инспекция доводит до сведения и руководства в работе следующее.
В целях обеспечения исполнения Решения Верховного Суда пг. Зг-1402/12/31 от 05 сентября 2012 аннулируются с момента вступления в действие:
 • объяснительное письмо № 26-08/1-10-23/201/01 от 12 января 2012 о представлении деклараций за налоговый период 2011 года судебными исполнителями;
 • объяснительное письмо № 26-08/10-24/202/2 от 12 января 2012 года о налогообложении доходов судебных исполнителей;
 • объяснительное письмо № 26-08/1-10-798/6952/22 от 09 декабря 2011 года о некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей;
 • объяснительное письмо № 26-08/1-13-842/7459/20 от 30 ноября 2010 года о некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей.

Также, в обязанности Главной Государственной Налоговой Инспекции была вменена разработка административного акта нормативного характера о налогообложении доходов судебных исполнителей в соответствии с налоговым режимом, применяемым к нотариусам, регулирующимся главой 101 Налогового кодекса.
Detalii
20
05 2013
2462

Scrisoare IFPS Nr. 26-08/1-12-79/850/66 din 07.02.2013 сu privire la impozitarea veniturilor executorilor judecătoreşti

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale DGMC

Cu privire la impozitarea veniturilor executorilor judecătoreşti

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pentru cunoștinţă și călăuză în lucru, comunică următoarele.
Intru asigurarea executării Deciziei Curţii Supreme de Justiţie nr. 3r-1402/12/3i din 05 septembrie 2012 se anulează din momentul emiterii:

 • circulara nr. 26-08/1-10-23/201/01 din 12 ianuarie 2012, cu privire la prezentarea declaraţiilor pentru perioada fiscală 2011 de către executorii judecătorești;
 • circulara nr. 26-08/10-24/202/2 din 12 ianuarie 2012, privind impozitarea venitului executorilor judecătorești;
 • circulara nr. 26-08/1-10-798/6952/22 din 09 decembrie 2011, cu privire la unele aspecte aferente impozitului pe venit pentru executorii judecătorești;
 • circulara nr. 26-08/1-13-842/7459/20 din 30 noiembrie 2010, cu privire la unele aspecte aferente impozitului pe venit.

Detalii
20
05 2013
2459

ПРИКАЗ ГГНИ № 273 от 07.03.2013 об изменении Приказа ГГНИ № 566 от 07 ноября 2007 года и аннулировании Приказа ГГНИ № 488 от 20 августа 2007 года

Об изменении Приказа ГГНИ № 566 от 07 ноября 2007 года и аннулировании Приказа ГГНИ № 488 от 20 августа 2007 года

Исходя из изменений, произведенных в Налоговом кодексе Законом Республики Молдова № 267 от 23 декабря 2011 года и изменениями, произведенными Приказом Главной государственной налоговой инспекции № 1603 от 20 декабря 2012 года, а также в целях обеспечения исполнения положений ст. 187 Налогового кодекса,
Detalii
20
05 2013
2738

ORDIN IFPS Nr. 273 din 07.03.2013 privind modificarea Ordinului IFPS nr. 566 din 07 noiembrie 2007 şi abrogarea Ordinului IFPS nr. 488 din 20 august 2007

Privind modificarea Ordinului IFPS nr. 566 din 07 noiembrie 2007 şi abrogarea Ordinului IFPS nr. 488 din 20 august 2007

Reieșind din modificările operate în Codul fiscal prin Legea Republicii Moldova nr. 267 din 23 decembrie 2011, în contextul modificărilor realizate prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1603 din 20 decembrie 2012 și în scopul asigurării executării prevederilor art. 187 al Codului fiscal,

ORDON:

 1. Anexa nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 566 din 07 noiembrie 2007 se modifică și se completează după cum urmează:

Detalii
20
05 2013
1836

ПРИКАЗ ГГНИ № 274 от 07.03.2013 об утверждении типовых формуляров отчётов, соответствующих некоторым дорожным сборам, и инструкций о порядке их заполнения

Об утверждении типовых формуляров отчётов, соответствующих некоторым дорожным сборам, и инструкций о порядке их заполнения

В связи с изменениями, произведенными в разделе IX Налогового кодекса Законом Республики Молдова № 324 от 27 декабря 2012 года и в целях обеспечения исполнения положений ст. 187 Налогового кодекса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 1. Типовой формуляр Отчёта по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова (Форма TFD 13), согласно приложению № 1 к представленному приказу;
 2. Инструкцию о порядке заполнения и представления отчёта по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова (Форма TFD 13), согласно приложению № 2 к представленному приказу;
 3. Типовой формуляр Отчёта по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров (Форма TDL 13), согласно приложению № 3 к представ-ленному приказу;
 4. Инструкцию о порядке заполнения и представления отчёта по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров (Форма TDL 13), согласно приложению № 4 к представленному приказу;

Detalii