avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

20
05 2013
2005

ORDIN IFPS Nr. 274 din 07.03.2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora

Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora

Reieșind din modificările operate în Titlul IX al Codului fiscal prin Legea Republicii Moldova nr. 324 din 27 decembrie 2012 și în scopul asigurării executării prevederilor art. 187 al Codului fiscal,

ORDON:

1. A aproba:

  1. Formularul tipizat al Dării de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 13), conform anexei nr. 1 la prezentul ordin;
  2. Instrucţiunea privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 13), conform anexei nr. 2 la prezentul ordin;

Detalii
29
04 2013
1384

Anastasia Certan: "Principalele măsuri de politică fiscală pentru anul 2012, aspecte de administrare fiscală şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale naţionale"

La data de 14.10.2011, Guvernul prin hotărîrea nr. 771 a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care rezultă din politicile fiscale, bugetare şi vamale pentru anul 2012, perfecţionarea legislaţiei fiscale, bugetare şi vamale naţionale, alte aspecte ce ţin de gestiunea finanţelor publice. Pe data de 17 octombrie proiectul a fost prezentat în Parlament.
Detalii
29
04 2013
739

Инструкция по заполнению типовых форм, подтверждающих резидентство и уплату нерезидентами подоходного налога в Республике Молдова

1. Сертификат формы 1-DTA-09 используется для подтверждения резидентства Республики Молдова с целью использования положений международных конвенций (соглашений) об избежании двойного налогообложения, заключенных между Республикой Молдова и другими государствами. По заявлению нерезидента, подтверждение резиденства осуществляется согласно формуляру, установленному договаривающимся государством.
Detalii
26
04 2013
3486

Carta Contribuabilului

Inspectoratul fiscal principal de stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor

CARTA CONTRIBUABILULUI

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Stimate contribuabil!
Conform Constituţiei Republicii Moldova, achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de lege constituie datoria şi obligaţia fiecărui cetăţean.
Nimeni nu poate fi obligat să achite la buget impozite şi alte plăţi obligatorii, care nu sînt prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

Sarcina organelor fiscale constă în asigurarea încasării în volum deplin la bugetul de stat şi bugetele locale a impozitelor şi altor plăţi obligatorii, transferării la timp şi în volum deplin a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, contribuţiilor de asigurări medicale, îndreptate spre dezvoltarea statului şi asigurarea socială a populaţiei.
Detalii
22
04 2013
1232

Stela Guțu: Aplicarea unor prevederi ale legislației privind taxele locale

În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) din Titlul VII „Taxele locale” al Codului fiscal (în continuare – CF), subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.
Detalii
19
04 2013
882

Ordinul IFPS nr.429 din 16 ianuarie 2013 cu previre la calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat informează producătorii de produse vitivinicole despre aprobarea formularului Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului și modului de completare a acesteia, conform prevederilor art.323 din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006 şi art.133 alin. (1) lit.c) din Codul fiscal.

Darea de seamă menționată a fost aprobată prin Ordinul IFPS nr.429 din 16 ianuarie 2013, care va întra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.
Detalii
18
03 2013
1377

Некоторые аспекты применения налога на доход физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью

1. Доходы в виде заработной платы

Заработной платой является любое вознаграждение или заработок, исчисляемые в денежном выражении, выплачиваемые работодателем или уполномоченным им органом работнику на основании индивидуального трудового договора за выполненный труд или за труд, который должен быть выполнен (Закон об оплате труда №847 от 14.02.2002 г.) и облагается налогом в соответствии со ст.15 Налогового кодекса по ставкам 7% и 18%, в зависимости от суммы годового налогооблагаемого дохода (в 2012 году она составляла 7% для годового дохода, не превысившего 25 200 леев и 18% – для дохода, превысившего указанный барьер, а в 2013 – 7% для годового дохода, не превысившего 26 700 леев и 18% – для дохода, превысившего указанный барьер).

Также работник вправе требовать, чтобы работодатель удерживал из выплат налог по ставке 18% (ст. 88 Налогового кодекса).

Налогооблагаемым доходом для налогоплательщика – физического лица – работника является плата за выполненную работу и оказанные услуги (в том числе заработная плата), льготы, предоставляемые работодателем, гонорары, комиссионные, премии и другие подобные виды вознаграждений.

Физические лица – резиденты Республики Молдова, работающие по трудовому договору или договору о предоставлении услуг дипломатическим миссиям, аккредитованным в Республике Молдова, уплачивают подоходный налог из выплат, полученных за выполненные работы и оказанные услуги.
Detalii
18
03 2013
1591

Unele aspecte privind aplicarea impozitului pe venit persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător

1. Venituri sub formă de salariu

Salariu reprezintă orice recompensă sau cîştig evaluat în bani, plătit angajaţilor de către angajator sau de organul împuternicit de acesta, în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca executată sau ce urmează a fi executată (Legea salarizării Nr. 847 din 14.02.2002) şi este impozitat, conform art. 15 al Codului fiscal la cotele de 7% şi 18%, în dependenţă de suma venitului anual impozabil (pentru anul 2012, aceasta a reprezentat 7% pentru venitul anual ce nu a depăşit 25 200 lei şi 18% pentru venitul ce a depăşit bariera menţionată).

Totodată, lucrătorul are dreptul să ceară ca patronul să reţină din plăţi impozitul la cota de 18% (art. 88 Codul Fiscal).

Venit impozabil pentru contribuabil – persoană fizică – angajat reprezintă plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate (inclusiv salariile), facilităţile acordate de patron, onorariile, comisioanele, primele şi alte retribuţii similare.

Persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova, care activează pe bază de contract de muncă sau prestări servicii în cadrul misiunilor diplomatice, acreditate în Republica Moldova, achită impozitul pe venit din plăţile primite pentru munca efectuată şi serviciile prestate.
Detalii
18
03 2013
1289

П Р И К А З МФ № 16 от 11.02.2013 об утверждении Отчета по налогу на доход от операционной деятельности

Об утверждении Отчета по налогу на доход от операционной деятельности

Во исполнение положений ст. 544 ч. (4) Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 с учетом изменений и дополнений,
Detalii