avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

18
03 2013
1672

Письмо МФ № 14/3-07/17 от 18.01.2013 о применении налога на доход от операционной деятельности хозяйствующих субъектов – субъектов сектора малых и средних предприятий

Главная государственная налоговая инспекция

О применении налога на доход от операционной деятельности хозяйствующих субъектов – субъектов сектора малых и средних предприятий

Министерство финансов в целях обеспечения правильного применения положений налогового законодательства, касающихся подоходного налога, дополнительно к информационному сообщению № 14/3-07/38 от 27 февраля 2012 года, доводит до сведения и руководства в ежедневной деятельности нижеследующее.

В соответствии с положениями части (1) ст. 541 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, в редакции Закона № 178 от 11 июля 2012 года (Официальный монитор № 190-192/664 от 14 сентября 2012 г.), субъектами обложения ПНОД являются хозяйствующие субъекты, не зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Detalii
18
03 2013
2544

Scrisoarea MF Nr. 14/3-07/17 din 18.01.2013 privind aplicarea impozitului pe venitul din activitatea operaţională a agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

Privind aplicarea impozitului pe venitul din activitatea operaţională a agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Ministerul Finanţelor, suplimentar la comunicatul informativ nr. 14/3-07/38 din 27 februarie 2012, în scopul aplicării corecte a legislaţiei fiscale privind impozitul pe venit, pentru cunoștinţă și călăuză în activitatea cotidiană, comunică următoarele.

Potrivit prevederilor art. 541 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 în redacţia Legii nr. 178 din 11.07.2012 (Monitorul Oficial nr. 190-192/664 din 14.09.2012), subiecţi ai impunerii cu IVAO sunt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărănești (de fermier) și întreprinzătorilor individuali.

Astfel, agenţii economici care nu sunt înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. (cu excepţia gospodăriilor ţărănești (de fermier) și întreprinzătorilor individuali), care la situaţia din 31 decembrie al anului precedent, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de pînă la 100 000 lei au obligaţia aplicării IVAO (art. 541 alin. (2) din Codul fiscal).
Detalii
21
01 2013
2805

Письмо ГГНИ № 26–11/1–14–1807/6798 от 17.08.2012 О наложении санкций за представление налоговых отчетов, содержащих недостоверную информацию

Главная государственная налоговая инспекция в связи с введением в действие Закона № 178 от 11 июля 2012 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (опубликован в Официальном мониторе № 190-192 от 14 сентября 2012) и в целях однозначного толкования законодательства доводит до сведения следующее.
Detalii
21
01 2013
2513

Scrisoarea IFPS Nr. 26–11/1–14–1807/6798 din 26 octombrie 2012 Cu privire la aplicarea sancţiunilor pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale care conţin informaţie neautentică

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu punerea în aplicare a Legii nr. 178 din 11 iulie 2012 ,,Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 din 14 septembrie 2012), şi întru interpretarea univocă a legislaţiei, aduce la cunoştinţă următoarele.
Detalii
21
01 2013
2997

Письмо ГГНИ № 26-11/2-12-50-7585 от 28 ноября 2012 о применении ККМ некоммерческими организациями

Главная государственная налоговая инспекция, в отношении обязательного использования общественными объединениями контрольно-кассовых машин, сообщает следующее.

В соответствии с положениями ст. 1 Закона № 837 от 17 мая 1996 года об общественных объединениях, общественным объединением является некоммерческая организация, независимая от органов публичной власти, добровольно созданная не менее чем двумя физическими и/или юридическими лицами (общественными объединениями), объединенными общностью интересов в целях реализации законных прав в соответствии с законодательством.
Detalii
21
01 2013
2244

Scrisoarea IFPS Nr. 26-11/2-12-50-7585 din 28 noiembrie 2012 Cu privire la aplicarea MCC de către organizaţiile necomerciale

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, cu privire la obligativitatea asociaţiilor obşteşti de utilizare a maşinilor de casă şi control, comunică următoarele.

Conform prevederilor art. l din legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 „Cu privire la asociaţiile obşteşti”, asociaţia obştească este o organizaţie necomercială, independentă de autorităţile publice, constituită benevol de cel puţin două persoane fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condiţiile legii, a unor drepturi legitime.
Detalii
21
01 2013
1739

ЗАКОН о фондах обязательного медицинского страхования на 2013 год № 251 от 08.11.2012

Официальный Монитор № 248-251 от 07.12.2012

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. 1. – Фонды обязательного медицинского страхования на 2013 год утверждаются по доходам в сумме 4 078 173,8 тысячи леев, по расходам в сумме 4 178 173,8 тысячи леев, с дефицитом в сумме 100 000,0 тысячи леев.
Detalii
21
01 2013
2203

LEGEA fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 nr. 251 din 08.11.2012

Monitorul Oficial Nr. 248-251 din 07.12.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. 1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 se aprobă la venituri în sumă de 4 078 173,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 4 178 173,8 mii lei, cu un deficit în sumă de 10 0000,0 mii lei.
Detalii
21
01 2013
2574

ЗАКОН о бюджете государственного социального страхования на 2013 год № 250 от 08.11.2012 Мониторул Офичиал № 254-262 от 14.12.2012

Парламент принимает настоящий органический закон.

Раздел I
Общие положения


Ст. 1. – Бюджет государственного социального страхования на 2013 год утверждается по доходам в сумме 10 534 774,1 тысячи леев, по расходам в сумме 10 614 774,1 тысячи леев, с превышением расходов над доходами в сумме 80 000,0 тысячи леев.
Detalii
21
01 2013
2844

LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din 08.11.2012 Monitorul Oficial Nr. 254-262 din 14.12.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 se aprobă la venituri în sumă de 10 534 774,1 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 10 614 774,1 mii lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 80 000,0 mii lei.
Detalii