avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

13
06 2013
2822

Письмо ГГНИ № 6-08/1-10-798/6952/22 от 09.12.2011 О некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиков


О некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей

Для правильного определения налоговых обязательств по подоходному налогу судебных исполнителей Главная Государственная Налоговая Инспекция доводит до сведения, что, в соответствии с частью (1) ст. 36 Исполнительного кодекса Республики Молдова № 443/22 от 22.12.2004 (Monitorul Oficial 34-35/112 din 03.03.2005), расходы по исполнению состоят из сборов за совершение актов судебного исполнителя, издержек исполнительного производства и гонорара судебного исполнителя.

Также, в соответствии с положениями части (5) ст. 38 Закона о судебных исполнителях № 113 от 17.06.2010 (Monitorul Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010), размер сборов за совершение актов судебного исполнителя и издержек, связанных с исполнительным производством, устанавливается Правительством.
Detalii
13
06 2013
1909

Scrisoarea IFPS Nr. 6-08/1-10-798/6952/22 din 09.12.2011 cu privire la unele aspecte aferente impozitului pe venit pentru executorii judecătoreşti

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabili


Cu privire la unele aspecte aferente impozitului pe venit pentru executorii judecătoreşti

Întru determinarea corectă a obligaţiei fiscale aferente impozitului pe venit la executorii judecătorești, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștinţă și călăuză că, în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 36 din Codul de executare nr. 443/24 din 24.12.2004 (Monitorul Oficial 34-35/112 din 03.03.2005), cheltuielile de executare se compun din taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc, spezele procedurii de executare și onorariul executorului judecătoresc.

De asemenea, conform prevederilor alin. (5) art. 38 din Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17.06.2010 (Monitorul Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010), mărimea taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc și a spezelor procedurii de executare se stabilește de Guvern.
Detalii
13
06 2013
2061

O R D I N IFPS Nr. 1096 din 29.12.2011 Cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011

Cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011 *

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 9 septembrie 2010 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” (Monitorul Oficial nr. 194-196/656 din 05.10.2010),

ORDON:

1. Punctul 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie (Monitorul Oficial nr. 216-221/2006 din 09.12.2011), se completează în final cu următorul text:
Detalii
13
06 2013
1768

П Р И К А З ГГНИ №1096 от 29.12.2011 О дополнении п. 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011

О дополнении п. 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011*

Во исполнение приказа Министерства Финансов № 115 от 9 сентября 2010 об утверждении и заполнении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» (Официальный монитор Республики Молдова № 194-196/656 от 5 сентября 2010 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011 об утверждении списка экономических агентов, которым предоставлено право самостоятельной печати налоговых накладных на специальной бумаге с защитными знаками (Официальный монитор Республики Молдова № 216-221/2006 от 09.12.2011), дополняется следующим текстом:
Detalii
13
06 2013
1415

П Р И К А З ГГНИ № 1066 от 21.12.2011 О дополнении п. 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011

О дополнении п. 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011*

Во исполнение приказа Министерства финансов № 115 от 9 сентября 2010 об утверждении и заполнении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» (Официальный монитор Республики Молдова № 194-196/656 от 5 сентября 2010 г.),
Detalii
13
06 2013
3249

Письмо ГГНИ № 26-08/1-10- 63/456/3 от 27.01.2012 О налогообложении дохода в виде роялти (периодических платежей)

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковО налогообложении дохода в виде роялти (периодических платежей)

В соответствии с положениями ст. 133 Налогового кодекса, а также в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (переопубликован в Мониторул Офичиал Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 года) Законом № 267 от 23 декабря 2011 года, Главная государственная налоговая инспекция доводит до сведения и использования в работе следующее.

Detalii
13
06 2013
1509

З А К О Н № 271 от 23.12.2011 о фондах обязательного медицинского страхования на 2012 год

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.1.– Фонды обязательного медицинского страхования на 2012 год утверждаются по доходам в сумме 3927714,7 тысячи леев, по расходам в сумме 3984714,7 тысячи леев, с дефицитом в сумме 57000,0 тысячи леев.

Ст.2. – Свод доходов и расходов фондов обязательного медицинского страхования на 2012 год представлен в приложении 1.

Ст.3. – Перечень предусмотренных законодательством фондов обязательного медицинского страхования, основывающихся на программах и подпрограммах, представлен в приложении 2.
Detalii
11
06 2013
1417

Răspuns oficial al SFS la întrebarea contribuabilului privind aplicarea taxei de piață și pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială în anul 2012

La 23 aprilie 2011 a intrat în vigoare Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, care reglementează activitățile în domeniul comerțului interior, precum şi competențele autorităților administrației publice locale în acest domeniu.

Astfel, în conformitate cu art. 14 din Legea respectivă, desfăşurarea activității de comerț se autorizează de către autoritatea administrației publice locale.

Totodată, conform Nomenclatorului unităților comerciale care desfăşoară comerț cu amănuntul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011, în clasificația unităților comerciale cu amănuntul se defineşte doar noțiunea de „hală”, pentru care cadrul legislativ existent nu specifică careva reguli. Aceasta creează incertitudini, deoarece nu este clar dacă la „hală” pot fi atribuite doar locurile pentru comerț, oferite comercianților de sub acoperişul comun sau şi locurile pentru comerț amplasate sub acoperiş individual. În acelaşi timp, noțiunea de „piață” în Nomenclatorul respectiv lipseşte. Cu toate acestea, comercianților li se creează aceleaşi condiții – atît pentru desfăşurarea comerțului în piață, cît şi în hală.
Detalii
11
06 2013
2872

П Р И К А З ГГНИ № 299 от 02.05.2012 об утверждении Инструкции по учету налогоплательщиков

Во исполнение положений ст. 162 части (1) пункта а), статьи 164 части (4) пункта d), статьи 168 части (1) пункта b) раздела V Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 8 февраля 2007 г., специальный выпуск), с последующими изменениями, в целях повышения эффективности учета налогоплательщиков, установления порядка присвоения фискального кода и осуществления записей в Государственном налоговом регистре

ПРИКАЗЫВАЮ:
Detalii
11
06 2013
2135

O R D I N IFPS Nr nr. 299 din 02.05.2012 Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor

Întru îndeplinirea art. 162 alin. (1) lit. a), 164 alin. (4) lit. d), 168 alin. (1) lit. b) din titlul V al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial, 8 februarie 2007, ediţie specială) cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării evidenţei contribuabililor, stabilirii procedurii de atribuire a codului fiscal şi efectuării înscrierilor în Registrul fiscal de stat,

ORDON:

Detalii