avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

20
05 2013
3117

Письмо ГГНИ № 26-08/1-12-79/850/66 от 07.02.2013 о налогообложении доходов судебных исполнителей

Территориальные ГНИ
ГУКНГлавная Государственная налоговая инспекция доводит до сведения и руководства в работе следующее.
В целях обеспечения исполнения Решения Верховного Суда пг. Зг-1402/12/31 от 05 сентября 2012 аннулируются с момента вступления в действие:
 • объяснительное письмо № 26-08/1-10-23/201/01 от 12 января 2012 о представлении деклараций за налоговый период 2011 года судебными исполнителями;
 • объяснительное письмо № 26-08/10-24/202/2 от 12 января 2012 года о налогообложении доходов судебных исполнителей;
 • объяснительное письмо № 26-08/1-10-798/6952/22 от 09 декабря 2011 года о некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей;
 • объяснительное письмо № 26-08/1-13-842/7459/20 от 30 ноября 2010 года о некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей.

Также, в обязанности Главной Государственной Налоговой Инспекции была вменена разработка административного акта нормативного характера о налогообложении доходов судебных исполнителей в соответствии с налоговым режимом, применяемым к нотариусам, регулирующимся главой 101 Налогового кодекса.
Detalii
20
05 2013
2487

Scrisoare IFPS Nr. 26-08/1-12-79/850/66 din 07.02.2013 сu privire la impozitarea veniturilor executorilor judecătoreşti

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale DGMC

Cu privire la impozitarea veniturilor executorilor judecătoreşti

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pentru cunoștinţă și călăuză în lucru, comunică următoarele.
Intru asigurarea executării Deciziei Curţii Supreme de Justiţie nr. 3r-1402/12/3i din 05 septembrie 2012 se anulează din momentul emiterii:

 • circulara nr. 26-08/1-10-23/201/01 din 12 ianuarie 2012, cu privire la prezentarea declaraţiilor pentru perioada fiscală 2011 de către executorii judecătorești;
 • circulara nr. 26-08/10-24/202/2 din 12 ianuarie 2012, privind impozitarea venitului executorilor judecătorești;
 • circulara nr. 26-08/1-10-798/6952/22 din 09 decembrie 2011, cu privire la unele aspecte aferente impozitului pe venit pentru executorii judecătorești;
 • circulara nr. 26-08/1-13-842/7459/20 din 30 noiembrie 2010, cu privire la unele aspecte aferente impozitului pe venit.

Detalii
20
05 2013
2518

ПРИКАЗ ГГНИ № 273 от 07.03.2013 об изменении Приказа ГГНИ № 566 от 07 ноября 2007 года и аннулировании Приказа ГГНИ № 488 от 20 августа 2007 года

Об изменении Приказа ГГНИ № 566 от 07 ноября 2007 года и аннулировании Приказа ГГНИ № 488 от 20 августа 2007 года

Исходя из изменений, произведенных в Налоговом кодексе Законом Республики Молдова № 267 от 23 декабря 2011 года и изменениями, произведенными Приказом Главной государственной налоговой инспекции № 1603 от 20 декабря 2012 года, а также в целях обеспечения исполнения положений ст. 187 Налогового кодекса,
Detalii
20
05 2013
2793

ORDIN IFPS Nr. 273 din 07.03.2013 privind modificarea Ordinului IFPS nr. 566 din 07 noiembrie 2007 şi abrogarea Ordinului IFPS nr. 488 din 20 august 2007

Privind modificarea Ordinului IFPS nr. 566 din 07 noiembrie 2007 şi abrogarea Ordinului IFPS nr. 488 din 20 august 2007

Reieșind din modificările operate în Codul fiscal prin Legea Republicii Moldova nr. 267 din 23 decembrie 2011, în contextul modificărilor realizate prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1603 din 20 decembrie 2012 și în scopul asigurării executării prevederilor art. 187 al Codului fiscal,

ORDON:

 1. Anexa nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 566 din 07 noiembrie 2007 se modifică și se completează după cum urmează:

Detalii
20
05 2013
1879

ПРИКАЗ ГГНИ № 274 от 07.03.2013 об утверждении типовых формуляров отчётов, соответствующих некоторым дорожным сборам, и инструкций о порядке их заполнения

Об утверждении типовых формуляров отчётов, соответствующих некоторым дорожным сборам, и инструкций о порядке их заполнения

В связи с изменениями, произведенными в разделе IX Налогового кодекса Законом Республики Молдова № 324 от 27 декабря 2012 года и в целях обеспечения исполнения положений ст. 187 Налогового кодекса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 1. Типовой формуляр Отчёта по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова (Форма TFD 13), согласно приложению № 1 к представленному приказу;
 2. Инструкцию о порядке заполнения и представления отчёта по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова (Форма TFD 13), согласно приложению № 2 к представленному приказу;
 3. Типовой формуляр Отчёта по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров (Форма TDL 13), согласно приложению № 3 к представ-ленному приказу;
 4. Инструкцию о порядке заполнения и представления отчёта по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров (Форма TDL 13), согласно приложению № 4 к представленному приказу;

Detalii
20
05 2013
2040

ORDIN IFPS Nr. 274 din 07.03.2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora

Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora

Reieșind din modificările operate în Titlul IX al Codului fiscal prin Legea Republicii Moldova nr. 324 din 27 decembrie 2012 și în scopul asigurării executării prevederilor art. 187 al Codului fiscal,

ORDON:

1. A aproba:

 1. Formularul tipizat al Dării de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 13), conform anexei nr. 1 la prezentul ordin;
 2. Instrucţiunea privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 13), conform anexei nr. 2 la prezentul ordin;

Detalii
29
04 2013
1400

Anastasia Certan: "Principalele măsuri de politică fiscală pentru anul 2012, aspecte de administrare fiscală şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale naţionale"

La data de 14.10.2011, Guvernul prin hotărîrea nr. 771 a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care rezultă din politicile fiscale, bugetare şi vamale pentru anul 2012, perfecţionarea legislaţiei fiscale, bugetare şi vamale naţionale, alte aspecte ce ţin de gestiunea finanţelor publice. Pe data de 17 octombrie proiectul a fost prezentat în Parlament.
Detalii
29
04 2013
753

Инструкция по заполнению типовых форм, подтверждающих резидентство и уплату нерезидентами подоходного налога в Республике Молдова

1. Сертификат формы 1-DTA-09 используется для подтверждения резидентства Республики Молдова с целью использования положений международных конвенций (соглашений) об избежании двойного налогообложения, заключенных между Республикой Молдова и другими государствами. По заявлению нерезидента, подтверждение резиденства осуществляется согласно формуляру, установленному договаривающимся государством.
Detalii
26
04 2013
3516

Carta Contribuabilului

Inspectoratul fiscal principal de stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor

CARTA CONTRIBUABILULUI

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Stimate contribuabil!
Conform Constituţiei Republicii Moldova, achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de lege constituie datoria şi obligaţia fiecărui cetăţean.
Nimeni nu poate fi obligat să achite la buget impozite şi alte plăţi obligatorii, care nu sînt prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

Sarcina organelor fiscale constă în asigurarea încasării în volum deplin la bugetul de stat şi bugetele locale a impozitelor şi altor plăţi obligatorii, transferării la timp şi în volum deplin a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, contribuţiilor de asigurări medicale, îndreptate spre dezvoltarea statului şi asigurarea socială a populaţiei.
Detalii
22
04 2013
1273

Stela Guțu: Aplicarea unor prevederi ale legislației privind taxele locale

În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) din Titlul VII „Taxele locale” al Codului fiscal (în continuare – CF), subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.
Detalii