avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

21
01 2013
2525

Scrisoarea IFPS Nr. 26–11/1–14–1807/6798 din 26 octombrie 2012 Cu privire la aplicarea sancţiunilor pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale care conţin informaţie neautentică

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu punerea în aplicare a Legii nr. 178 din 11 iulie 2012 ,,Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 din 14 septembrie 2012), şi întru interpretarea univocă a legislaţiei, aduce la cunoştinţă următoarele.
Detalii
21
01 2013
3009

Письмо ГГНИ № 26-11/2-12-50-7585 от 28 ноября 2012 о применении ККМ некоммерческими организациями

Главная государственная налоговая инспекция, в отношении обязательного использования общественными объединениями контрольно-кассовых машин, сообщает следующее.

В соответствии с положениями ст. 1 Закона № 837 от 17 мая 1996 года об общественных объединениях, общественным объединением является некоммерческая организация, независимая от органов публичной власти, добровольно созданная не менее чем двумя физическими и/или юридическими лицами (общественными объединениями), объединенными общностью интересов в целях реализации законных прав в соответствии с законодательством.
Detalii
21
01 2013
2256

Scrisoarea IFPS Nr. 26-11/2-12-50-7585 din 28 noiembrie 2012 Cu privire la aplicarea MCC de către organizaţiile necomerciale

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, cu privire la obligativitatea asociaţiilor obşteşti de utilizare a maşinilor de casă şi control, comunică următoarele.

Conform prevederilor art. l din legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 „Cu privire la asociaţiile obşteşti”, asociaţia obştească este o organizaţie necomercială, independentă de autorităţile publice, constituită benevol de cel puţin două persoane fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condiţiile legii, a unor drepturi legitime.
Detalii
21
01 2013
1749

ЗАКОН о фондах обязательного медицинского страхования на 2013 год № 251 от 08.11.2012

Официальный Монитор № 248-251 от 07.12.2012

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. 1. – Фонды обязательного медицинского страхования на 2013 год утверждаются по доходам в сумме 4 078 173,8 тысячи леев, по расходам в сумме 4 178 173,8 тысячи леев, с дефицитом в сумме 100 000,0 тысячи леев.
Detalii
21
01 2013
2213

LEGEA fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 nr. 251 din 08.11.2012

Monitorul Oficial Nr. 248-251 din 07.12.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. 1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 se aprobă la venituri în sumă de 4 078 173,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 4 178 173,8 mii lei, cu un deficit în sumă de 10 0000,0 mii lei.
Detalii
21
01 2013
2584

ЗАКОН о бюджете государственного социального страхования на 2013 год № 250 от 08.11.2012 Мониторул Офичиал № 254-262 от 14.12.2012

Парламент принимает настоящий органический закон.

Раздел I
Общие положения


Ст. 1. – Бюджет государственного социального страхования на 2013 год утверждается по доходам в сумме 10 534 774,1 тысячи леев, по расходам в сумме 10 614 774,1 тысячи леев, с превышением расходов над доходами в сумме 80 000,0 тысячи леев.
Detalii
21
01 2013
2857

LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din 08.11.2012 Monitorul Oficial Nr. 254-262 din 14.12.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 se aprobă la venituri în sumă de 10 534 774,1 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 10 614 774,1 mii lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 80 000,0 mii lei.
Detalii
21
01 2013
2335

ЗАКОН о государственном бюджете на 2013 год № 249 от 02.11.2012

Официальный Монитор № 263-269 от 21.12.2012

Парламент принимает настоящий органический закон.

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Ст. 1. – (1) Государственный бюджет на 2013 год утверждается по доходам в сумме 22 736 643,5 тысячи леев, по расходам в сумме 23 611 476,2 тысячи леев, с дефицитом в сумме 874 832,7 тысячи леев.
Detalii
21
01 2013
2691

LEGEA bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 02.11.2012

Monitorul Oficial nr. 263-269 din 21.12.2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2013 se aprobă la venituri în sumă de 22 736 643,5 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 23 611 476,2 mii de lei, cu un deficit în sumă de 874 832,7 mii de lei.
Detalii
19
11 2012
1836

Scrisoarea IFPS Nr 26–11/3–12– 1350/5245 din 17.08.2012 privind procedura de anulare a înregistrării ca contribuabil al T.V.A.

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabili



Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, cu referire la procedura de anulare a înregistrării ca contribuabil al T.V.A. şi întru aplicarea univocă a legislaţiei fiscale, comunică următoarele.

Conform art. 113 alin. (2) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului T.V.A. în cazul în care:
Detalii