avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

11
06 2013
1584

Scrisoarea CNAS Nr. II-03/10-1751 din 06.04.2012 Particularităţile calculării şi virării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2012

Calcularea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare — contribuţii), se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 08 iulie 1999 (Monitorul Oficial nr. 1-4 din 06.01.2000), Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23.12.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 15 (4053) din 17.01.2012) (în continuare — Lege) şi altor acte legislative.

În sistemul public de asigurări sociale de stat sunt stabilite două tipuri de contribuţii obligatorii:
Detalii
11
06 2013
1428

Письмо ГГНИ № (26-08/2-02/1/2457)25/32 от 20.04.2012 О применении НДС по поставкам сельскохозяйственной продукции

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковО применении НДС по поставкам сельскохозяйственной продукции

На основании п. d) ч. (1) ст. 133 Налогового кодекса, учитывая изменения, внесенные Законом № 54 от 22.03.2012 о внесении изменений в некоторые законодательные акты (Официальный монитор Республики Молдова, № 72-75 от 13.04.2012, ст. 233) в ст. 96 и 97 Налогового кодекса, Главная государственная налоговая инспекция сообщает следующее.

I. Согласно положениям п. b) ст. 96 Налогового кодекса, в редакции Закона № 54 от 22.03.2012, на продукцию растениеводства и садоводства в натуральном виде и продукцию животноводства в натуральном виде, живом и убойном весе, произведенную в стране и поставляемую на территории страны, применяется НДС по ставке 8 процентов.
Detalii
11
06 2013
1405

Scrisoarea IFPS Nr. (26-08/2-02/1/2457)25/32 din 20.04.2012 privind aplicarea T.V.A. la livrarea producţiei agricole

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia Marilor Contribuabili


Privind aplicarea T.V.A. la livrarea producţiei agricole

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în temeiul art. 133 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, prin prisma modificărilor operate în art. 96 şi 97 ale Codului fiscal prin Legea nr. 54 din 22 martie 2012 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-75 din 13 aprilie 2012, art. 233), comunică următoarele.

I. În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, în redacţia Legii nr. 54 din 22 martie 2012, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată se impozitează la cota de 8% a T.V.A…
Detalii
11
06 2013
3453

П Р И К А З ГГНИ № 284 от 19.04.2012 об отправлении и получении электронных документов посредством автоматизированной информационной системы создания и оборота электронных документов между Государственной налоговой службой и финансовыми учреждениями

На основании статьи 133 ч. (1) п. с) Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 8.02.2007, стр. 4, специальное издание), в целях исполнения положений ст. 167 и 197 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Начиная с 1 июня 2012 г., электронные документы, подтверждающие открытие, изменение, закрытие или принятие на налоговый учет банковских счетов, приостановление операций на банковских счетах сальдо и оборот денежных средств на банковских счета, и другие документы, являющиеся объектом документооборота между Государственной налоговой службой и финансовыми учреждениями, должны в обязательном порядке отправляться и получаться посредством автоматизированной информационной системы создания и оборота электронных документов между Государственной налоговой службой и финансовыми учреждениями.

Detalii
11
06 2013
2315

O R D I N IFPS Nr. 284 din 19.04.2012 cu privire la expedierea și recepţionarea documentelor electronice prin sistemul informaţional automatizat de creare și circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat și instituţiile financiare

În baza art. 133 alin. (1) lit. c) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat: Monitorul Oficial al R.M., ediţie specială din 08.02.2007, pag. 4), în scopul executării prevederilor art. 167 şi 197 al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997,

ORDON:

  1. Începînd cu 1 iunie 2012, documentele electronice ce confirmă deschiderea, modificarea, închiderea sau luarea la evidenţă fiscală a conturilor bancare, suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, soldul şi rulajul mijloacelor băneşti pe conturile bancare, şi alte documente ce fac obiectul circulaţiei între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare, vor fi expediate şi recepţionate utilizînd, în mod obligatoriu, sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare.

Detalii
11
06 2013
1242

П Р И К А З ГГНИ № 300 от 02.05.2012 О внесении изменений и дополнений в Приказ ГГНИ № 65 от 12 апреля 2006 О применении ст. 229 раздела V Налогового кодекса

О внесении изменений и дополнений в Приказ ГГНИ № 65 от 12 апреля 2006 О применении ст. 229 раздела V Налогового кодекса

В соответствии с п. с) ч. (1) ст. 133 Налогового кодекса и в целях обеспечения соблюдения положений, предусмотренных ст. 229 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997, с последующими изменениями и дополнениями (повторно опубликован в «Официальном Мониторе Республики Молдова, специальное издание», 08 февраля 2007, стр. 4),

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. В Приказ ГГНИ № 65 от 12 апреля 2006 о выполнении ст. 229 раздела V Налогового кодекса, с последующими изменениями и дополнениями (ОМ № 63-65/239 от 21.04.2006), вносятся следующие изменения и дополнения:

1.Подпункт 4.1. дополнить новым пунктом следующего содержания: «В случае обращения взыскания на дебиторскую задолженность в соответствии со ст. 205 Налогового кодекса, налоговый орган, осуществляющий взыскание, проинформирует налоговый орган, взявший на учет или обслуживание взыскуемого налогоплательщика, о необходимости выдачи Распоряжения, а также представит необходимые документы, возникшие в соответствии с процедурой взыскания дебиторской задолженности, предусмотренной ст. 205 Налогового кодекса»;
Detalii
11
06 2013
1341

O R D I N IFPS Nr. 300 din 02.05.2012 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006 privind executarea art. 229 din titlul V al Codului fiscal

Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006 privind executarea art. 229 din titlul V al Codului fiscal

În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, precum şi întru asigurarea executării prevederilor statuate de art. 229 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, 08 februarie 2007, pag. 4),

ORDON:

I. A modifica şi completa Ordinul IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006 privind executarea art. 229 din titlul V al Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr. 63-65/239 din 21.04.2006), după cum urmează:
Detalii
11
06 2013
2995

П Р И К А З ГГНИ № 302 от 03.05.2012 Об электронном обороте документов по принудительному взысканию денежных средств с банковских счетов недоимщиков перед национальным публичным бюджетом

На основании п. с) ч. (1) ст. 133 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, во исполнение положений ст. 197 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, а также в связи с введением в действие Автоматизированной информационной системы создания и оборота электронных документов между Государственной налоговой службой и финансовыми учреждениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Инкассовые платежные поручения, выписанные в целях взыскания задолженностей в национальный публичный бюджет, представляются к исполнению финансовым учреждениям, в которых открыты банковские счета, по которым выписаны соответствующие платежные поручения.

Detalii
11
06 2013
2332

Ordinul IFPS Nr. 302 din 03.05.2012 Cu privire la circuitul electronic al documentelor ce ţin de executarea silită a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale restanţierilor la bugetul public naţional

Cu privire la circuitul electronic al documentelor ce ţin de executarea silită a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale restanţierilor la bugetul public naţional

În baza art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, în scopul executării prevederilor art. 197 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, precum şi în legătură cu punerea în aplicare a Sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare,
Detalii
11
06 2013
1420

Письмо ГГНИ № 26-06/2-11-946/3125 от 21.05.2012 об администрировании исправленных налоговых отчетов

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковОб администрировании исправленных налоговых отчетов

Главная государственная налоговая инспекция, в целях обеспечения эффективного администрирования исправленных налоговых отчетов, для руководства в работе и исполнения, сообщает следующее.

В соответствии с пкт. 3 Приказа ГГНИ № 217 от 4 апреля 2012 «О дополнительных мерах по исполнению статей 187 и 188 Налогового кодекса», был создан инструмент для анализа исправленных налоговых отчетов.

В данном контексте налоговые органы обеспечат ежедневный запрос из системы отчетов on-line «Intrare autorizată» (repоrts.fisc.md) отчета «Lista dărilor de seamă corectate» с исполнением необходимых действий, определенных Приказом ГГНИ № 70 от 31 марта 2004 года «О централизованной обработке налоговых документов на уровне республики».
Detalii