avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

19
11 2012
1353

Письмо ГГНИ № 26-11/1-12(14)-1383/5301 от 22.08.2012 о некоторых аспектах применения положений ч. (2) ст. 234 Налогового кодекса

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковГлавная государственная налоговая инспекция, в связи с многочисленными обращениями, поступившими от территориальных ГНИ и в целях однозначного применения налогового законодательства, доводит до сведения следующее.

В соответствии с положениями части (2) ст. 234 Налогового кодекса, лицо, привлекаемое к ответственности за налоговое нарушение, имеет право на уменьшение штрафа на 50 процентов при строгом соблюдении им условий, предусмотренных литерами а), b) и с) вышеуказанной статьи.

Стоит отметить, что вышеупомянутые положения могут быть применены по отношению к налогоплательщику, привлекаемому к ответственности только за налоговые нарушения.
Таким образом, в соответствии с ч. 12) ст. 129 Налогового кодекса, налоговым правонарушением считается действие или бездействие, выражающееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении положений налогового законодательства, нарушении прав и законных интересов участников налоговых правоотношений, за которые предусмотрена ответственность в соответствии с Налоговым кодексом.
Detalii
19
11 2012
1451

Scrisoarea IFPS Nr. 26-11/1-12(14)-1383/5301 din 22.08.2012 Cu privire la unele aspecte ce ţin de aplicarea prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliInspectoratul Fiscal Principal de Stat, la multiplele adresări parvenite din teritoriu, şi întru interpretarea univocă a legislaţiei, aduce la cunoştinţă următoarele.

Conform prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală beneficiază de o reducere de 50% a amenzilor aplicate în cazul respectării stricte a condiţiilor stipulate la lit. a), b) şi c) a articolului menţionat.

Ţinem să atenţionăm, că de prevederile menţionate pot beneficia contribuabilii traşi la răspundere doar pentru încălcare fiscală.
Detalii
19
11 2012
3042

Письмо ГГНИ № 26-11/1-12(14)- 1707/6470 от 02.10.2012 О применении положений части (1) статьи 253 Налогового кодекса

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковГлавная государственная налоговая инспекция, в целях обеспечения реализации правовых положений о применении ч. (1) ст. 253 Налогового кодекса в случае непредставления продавцом документов, подтверждающих происхождение товара, и вследствие многочисленных обращений, сообщает следующее.

В соответствии с п. 9 Положения о приемке товаров по количеству и качеству в Республике Молдова, утвержденного Постановлением Правительства № 1068 от 20 октября 2000 года, запрещается отпуск и поставка в розничную торговую сеть товаров без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, количество и качество товаров, а также без сертификатов соответствия, выданных Национальной системой сертификации, на продукцию, подлежащую обязательной сертификации.
Detalii
19
11 2012
2092

Scrisoarea IFPS Nr. 26-11/1-12(14)- 1707/6470 din 02.10.2012 Referitor la modalitatea aplicării alin. (1) din art. 253 din Codul Fiscal

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliInspectoratul Fiscal Principal de Stat, în scopul asigurării exercitării prevederilor legale referitor la modalitatea aplicării alin. (1) din art. 253 din Codul fiscal, în cazul neprezentării de către vînzător a documentelor care confirmă provenienţa mărfurilor, şi în urma multiplelor adresări, comunică următoarele.

Este de menţionat, că potrivit pct. 9 din Regulamentul cu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1068 din 20 octombrie 2000, se interzice livrarea în reţeaua de comerţ a mărfurilor fără documente de însoţire ce confirmă originea, cantitatea şi calitatea ei, precum şi în lipsa certificatelor de conformitate, eliberate de Sistemul Naţional de Certificare pentru produsele supuse certificării obligatorii.
Detalii
19
11 2012
1483

Письмо ГГНИ № 226–11/1–14–1654/6246 от 05.10.2012 о наложении штрафов за отсутствие документов о происхождении товара у патентообладателей

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковО наложении штрафов за отсутствие документов о происхождении товара у патентообладателей

Главной государственной налоговой инспекцией в результате многочисленных проверок, проведенных у патентообладателей, было установлено, что в области розничной торговли патентообладатели работают без документов о происхождении товаров.

В соответствии с положениями ч. (1) ст. 1 Закона № 93 от 15 июля 1998 года о предпринимательском патенте (далее Закон), предпринимательский патент (далее патент) является именным государственным свидетельством, удостоверяющим право на занятие указанным в нем видом предпринимательской деятельности в течение определенного срока.
Detalii
19
11 2012
2340

Scrisoarea IFPS Nr. 226–11/1–14–1654/6246 din 05.10.2012 privind aplicarea amenzilor pentru lipsa documentelor de provenienţă a mărfurilor la titularii de patentă

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliInspectoratul Fiscal Principal de Stat, în rezultatul multiplelor verificări efectuate la deţinătorii patentei de întreprinzător, a constatat că aceştia activează fără a avea documente de provenienţă a mărfurilor, în cazul comerţului cu amănuntul.

Conform art. 1 alin. (1) al Legii nr. 93 din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare Lege), patenta de întreprinzător (în continuare patentă), este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.
Detalii
19
03 2012
1254

O R D I N IFPS Nr. 1066 din 21.12.2011 Cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011

Cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011 *

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 9 septembrie 2010 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” (Monitorul Oficial nr. 194-196/656 din 05.10.2010),
Detalii
19
03 2012
1207

П Р И К А З ГГНИ № 949 от 01.12.2011 об утверждении списка экономических агентов, которым в 2012 году предоставлено право самостоятельной печати налоговых накладных на специальной бумаге с защитными знаками

Об утверждении списка экономических агентов, которым в 2012 году предоставлено право самостоятельной печати налоговых накладных на специальной бумаге с защитными знаками

Во исполнение приказа Министерства Финансов № 115 от 06.09.2011 об утверждении и заполнении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» (Официальный монитор Республики Молдова № 194-196/656 от 05 сентября 2010 г.), утвержденного во исполнение п. 3 части 4 Постановления Правительства № 294 от 17 марта 1998 г. «O выпoлнeнии Укaзa Пpeзидeнтa Pecпублики Moлдoвa № 406-II oт 23 дeкaбpя 1997 г.» (Официальный монитор Республики Молдова № 30-33 от 9 апреля 1998 г.),
Detalii
19
03 2012
1507

O R D I N IFPS Nr. 949 din 01.12.2011 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie

Cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 09 septembrie 2010 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală“ (Monitorul Oficial nr. 194-196/656 din 05.10.2010), adoptat întru executarea punctului 3 alin.4 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-33 din 9 aprilie 1998),
Detalii
19
03 2012
2880

Письмо ГГНИ № 26-08/3-15-38/497 от 30.01.2012 о некоторых изменениях и дополнениях VI, VII, VIII и IX разделов Налогового кодекса

Территориальным ГНИ
Управлению крупных налогоплательщиков


Главная государственная налоговая инспекция для информирования, использования в работе и популяризации доводит до сведения, что Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» № 267 от 23.12.2011 года (опубликованным в Мониторул Офичиал РМ № 13-14 от 13.01.2012 года) были произведены некоторые изменения и дополнения в разделы VI, VII, VIII и IX Налогового кодекса, Закона о введении в действие раздела VI Налогового кодекса № 1056-XIV от 16.06.2000 года, Закона о введении в действие раздела VIII Налогового кодекса № 68-XVI от 05 мая 2005 года и Закона о введении в действие раздела IX Налогового кодекса № 317-XVI от 02.11.2006 года.
Основными являются нижеперечисленные изменения и дополнения:
Detalii