avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

16
11 2011
2373

Scrisoare Nr. 26-08/1-10-644/5664/15 din 05.10.2011 privind remiterea comunicatului informativ al Ministerului Finanţelor

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabili


Privind remiterea comunicatului informativ al Ministerului Finanţelor nr. 14/3-07/238 din 23.09.2011 „Privind aspectele fiscale ce ţin de plata indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă ,cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă”
Detalii
16
11 2011
1424

Письмо МФ № 14/3-07/238 от 23.09.2011 о налоговых аспектах, связанных с выплатой пособия по временной нетрудоспособности

Главная государственная налоговая инспекция при Министерстве финансов
О налоговых аспектах, связанных с выплатой пособия по временной нетрудоспособности, обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой

Министерство финансов в целях правильного применения налогового законодательства, для сведения и использования в работе сообщает следующее:
Detalii
16
11 2011
1475

Scrisoare MF Nr. 14/3-07/238 din 23.09.2011 privind aspectele fiscale ce ţin de plata indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor
Privind aspectele fiscale ce ţin de plata indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă Ministerul Finanţelor, în scopul aplicării corecte a legislaţiei fiscale pentru cunoştinţă şi călăuză în lucru, comunică următoarele.
Detalii
16
11 2011
1838

ORDIN IFPS nr. 871 din 28.10.2011 privind imprimarea de sinestătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special „Factura fiscală”

Întru executarea punctului 3 alineat 4 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 30-33, art. 288) şi Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală“ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194-196, art. 656), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu numărul 774 din 16 septembrie 2010),

ORDON:
Detalii
16
11 2011
2963

П Р И К А З № 128 от 24.10.2011 об утверждении изменений к приказу Министерства финансов № 115 от 6 сентября 2010.

Во исполнение пункта 3, часть 4 Постановления Правительства № 294 от 17.03.1998 «О выполнении Указа Президента Республики Молдова № 406-II от 23 декабря 1997» (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 30-33 ст. 288) c последующими изменениями и дополнениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Пункт 5 Приказа Министерства Финансов № 115 от 6 сентября 2010 об утверждении и заполнении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» (Официальный монитор Республики Молдова, 2010, № 194-196, ст. 656), зарегистрированный в Министерстве Юстиции под номером 774 от 16 сентября 2010 года, изменяется и излагается в следующей редакции:
Detalii
16
11 2011
2563

O R D I N MF nr. 128 din 24.10.2011 cu privire la modificarea punctului 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010

Întru executarea punctului 3 alineatul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 30-33, art. 288), cu modificările şi completările ulterioare,

ORDON:
Punctul 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală“ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194-196, art. 656), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu numărul 774 din 16 septembrie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:
Detalii
16
11 2011
1352

П Р И К А З ГГНИ № 770 от 14.09.2011 об утверждении Положения о возмещении физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/излишне удержанного подоходного налога

В целях усовершенствования механизма возмещения физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/излишне удержанного подоходного налога, на основании ст. 133 ч. (1) п. с) Налогового кодекса
Detalii
16
11 2011
1559

O R D I N nr. 770 din 14.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus

În scopul perfecţionării mecanismului de restituire persoanelor fizice care nu desfăşoară activitatea de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/
reţinute în plus în temeiul art. 133 alin. (1) lit.c) din Codul fiscal,

ORDON:

  1. A aproba Regulamentul privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus, conform anexei.
  2. Secţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
  3. Direcţia asistenţă juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Detalii
16
11 2011
1599

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 998 от 20.08.2003 о деятельности службы по сбору местных налогов и сборов в составе примэрии

Для выполнения положений статей 158 и 160 раздела V Налогового кодекса и учитывая, что органы местного публичного управления (примэрии) через посредство служб по сбору местных налогов и сборов в их составе обязаны вести учет налогоплательщиков и их налоговых обязательств, исчисленных этими службами, Правительство Республики Молдова
Detalii
16
11 2011
2050

HOTĂRÎRE DE GUVERN nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei

În scopul executării prevederilor art. 158 şi 160 din Titlul V al Codului fiscal şi ţinînd cont de faptul că autorităţile administraţiei publice locale (primăriile), prin intermediul serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul acestora, sînt obligate să ţină evidenţa contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale calculate de respectivele servicii, Guvernul Republicii Moldova
Detalii