avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

06
05 2011
1836

Ministerul muncii, protecției sociale și familiei al Republicii Moldova nr. 01-1252 din 01.04.2011 către IFPS

Inspectoratul Fiscal Principal de StatCu referire la solicitarea din 24 martie a.c, cu privire la modul de plafonare a contribuţiilor de asigurări sociale aplicabil în 2011, parvenită de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei comunică următoarele:

În conformitate cu art. 47 alin. (4) din Legea nr. 847-ХIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, dacă legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat nu este adoptată şi publicată pînă la 31 decembrie, finanţarea cheltuielilor pe anul curent se efectuează, lunar, cu sume ce reprezintă a douăsprezecea parte din suma cheltuielilor ce au fost prevăzute pentru anul bugetar precedent.
Detalii
06
05 2011
1334

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-237/2245/4 din 16.04.2011 Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o 1 ) art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale

Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o1)art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor,care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu interpelările parvenite de la contribuabili, aduce spre cunoştinţă şi conducere în lucru modul de aplicare a prevederilor lit. o1) art. 20 din Codul fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole.
În conformitate cu prevederile lit. o1) art. 20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova de la înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Respectiv, veniturile menţionate nu urmează a fi declarate.
Detalii
06
05 2011
1494

Письмо № 26-08/1-10-237/2245/4 от 16.04.2011 О порядке применения положений п. о1 ) ст. 20 Налогового кодекса при отчуждении земельных участков, принадлежащих членам садоводческих товариществ

Территориальные государственные налоговые инспекции
О порядке применения положений п. о1)ст. 20 Налогового кодекса при отчуждении земельных участков, принадлежащих членам садоводческих товариществ

Главная государственная налоговая инспекция, в связи с поступающими запросами налогоплательщиков, доводит до сведения и руководства в работе порядок применения положений п. о1) ст. 20 Налогового кодекса при отчуждении земельных участков, принадлежащих членам садоводческих товариществ.
Detalii
06
05 2011
1427

Письмо № 26-2/3-15-61/629 оcобенности применения налога на недвижимое имущество

Территориальные ГНИ
Управление администрирования крупных налогоплательщиков


Особенности применения налога на недвижимое имущество в контексте изменений и дополнений, произведенных Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 108-XVIII от 17 декабря 2009 года в разделе VI Налогового кодекса и Законе о введении в действие раздела VI Налогового кодекса № 1056-XVI от 16 июня 2000

Настоящим Главная государственная налоговая инспекция сообщает, что Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 108-XVIII от 17 декабря 2009 года (MO № 193-196 от 29.12.2009), начиная с 1 января 2010, наряду с множественными изменениями и дополнениями налогового законодательства, произведены, в том числе, изменения в части налогообложения недвижимого имущества.
Detalii
06
05 2011
1366

Scrisoarea IFPS Nr. 26-2/3-15-61/629 din 05.02.2010 Particularităţile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare

IFS teritoriale
Direcţia administrarea contribuabililor mari

Particularităţile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare în contextul modificărilor şi completărilor operate în titlul VI al Codului fiscal şi Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 108-XVIII din 17 decembrie 2009
Detalii
06
05 2011
1631

Scrisoarea IFPS № 26-08/3-15-536/6276 din 07.10.2010 Unele aspecte ce ţin de plata de către angajatori a 25% din salariul net al persoanelor care sunt în drept de a înlocui serviciul militar în termen cu serviciul civil (de alternativă)

IFS teritoriale
Direcţia administrarea contribuabililor maripectoratul Fiscal Principal de Stat, pentru călăuză în activitate, aduce la cunoştinţă unele aspecte ce ţin de plata de către angajatori a 25% din salariul net al persoanelor care sunt în drept de a înlocui serviciul militar în termen cu serviciul civil (de alternativă).
Detalii
06
05 2011
1298

Письмо № (26-08/2-02/1/2484)9 с 26 апреля 2011 О применении НДС при поставке товаров и услуг по договору лизинга (финансового и/или операционного) и порядок уплаты НДС при выпуске в свободное обращение объекта лизинга

О применении НДС при поставке товаров и услуг по договору лизинга (финансового и/или операционного) и порядок уплаты НДС при выпуске в свободное обращение объекта лизинга

(Неофициальный перевод)

В связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс относительно поставок товаров и услуг по договору лизинга в соответствии с Законом о внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты №193 от 15.07.2010 (Monitorul Oficial №135-137/484 от 03.08.2010) и Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 48 от 26.03.2011 (Monitorul Oficial №53/114 от 04.04.2011) Главная государственная налоговая инспекция сообщает следующее.
Detalii
06
05 2011
2680

Scrisoarea IFPS Nr. (26-08/2-02/1/2484)9 din 26.04.2011 privind aplicarea TVA pentru livrările de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing

În legătură cu modificările operate în Codul fiscal vizavi de livrările efectuate în cadrul contractelor de leasing conform Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.193 din 15.07.2010 (Monitorul Oficial nr.135-137/484 din 03.08.2010) şi a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.48 din 26.03.2011 (Monitorul Oficial nr.53/114 din 04.04.2011), Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat prezintă spre cunoştinţă şi călăuză în lucru următoarele.

Potrivit Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.5 din 18.02.2011 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale actelor legislative, Legea nr.193 din 15.07.2010 a fost declarată drept neconstituţională.
Detalii
06
05 2011
1292

Письмо № (26-08/2-02/1/2539) 12 от 27 aпреля 2011 О сроках налогового обязательства по НДС по импортируемым услугам.

О сроках налогового обязательства по НДС по импортируемым услугамМинистерство Финансов в связи с изменением некоторых положений Налогового кодекса, внесенным За-коном №48 от 26.03.2011 (Мониторул Офичиал №53 от 4 апреля 2011 года), доводит до сведения территориальных ГНИ и УКП некоторые аспекты относительно даты возникновения налогового обязательства по импортируемым услугам.

Согласно положениям статьи 101 (4), 109 (1) и 115 (2) Налогового кодекса в редакции, принятой Законом №48 от 26.03.2011, начиная с 4 апреля 2011 года обязательство субъектов предпринимательства по уплате НДС в бюджет при импорте услуг возникает в момент осуществления оплаты нерезиденту, включая предварительную оплату.
Detalii