avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

10
06 2013
2548

Privind prezentarea cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit de către organizaţiile necomerciale

Este necesar ca organizațiile necomerciale înregistrate în perioada de pînă la 31.12.2011 să depună cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit pentru fiecare an fiscal de gestiune, în cazul în care acestea au depus cererea menționată la momentul înregistrării?

Conform prevederilor art. 52 alin. (4) din Codul fiscal, dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează prin cererea depusă de către organizaţia necomercială la organul teritorial al Serviciul Fiscal de Stat. Perioada de scutire începe cu perioada fiscală de la data înregistrării organizaţiei necomerciale în conformitate cu art. 121 alin. (2) dacă cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit a fost depusă pînă la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune.
Detalii
10
06 2013
1808

О процедуре реорганизации (дробления путем выделения) хозяйствующего субъекта

В каких случаях реорганизация (дробление путем выделения) хозяйствующего субъекта считается квалифицированной реорганизацией?

Ч. (4) ст. 58 Налогового кодекса предусматривает, что реорганизация хозяйствующих субъектов может быть квалифицированной или неквалифицированной, что определяется Государственной налоговой службой, а ч. (5) этой же статьи устанавливает, что квалифицированная реорганизация означает полную или частичную реорганизацию хозяйствующего субъекта, в соответствии с планом реорганизации, связанной с предпринимательской деятельностью, не имеющую целью или результатом уклонение какого-либо хозяйствующего субъекта или акционера (пайщика) от уплаты налогов. Кроме того, в соответствии с лит. с) ч. (1) ст. 59 Налогового кодекса, любая неквалифицированная реорганизация хозяйствующего субъекта рассматривается как продажа этого хозяйствующего субъекта и всех его активов. В данном контексте отметим, что ч. (4) ст. 95 Закона № 1134-XIII от 02.04.1997 Об акционерных обществах предусматривает, что дробление общества осуществляется путем разделения его баланса пропорционально выделяемой доле, принадлежащей акционерам в уставном капитале и чистых активах (по рыночной стоимости) общества, реорганизуемого путем выделения. Согласно ч. (5) ст. 95 вышеупомянутого Закона, образование обществ путем дробления осуществляется на основании решения общего собрания акционеров реорганизуемого общества, на котором был утвержден проект дробления, а ч. (6) этой же статьи определяет, что проект дробления должен содержать информацию, предусмотренную статьей 80 Гражданского кодекса.
Detalii
10
06 2013
3409

Privind procedura de reorganizare (dezmembrare prin separare) agentului economic

În ce caz reorganizarea (dezmembrare prin separare) agentului economic se consideră ca reorganizarea calificată?

Art. 58 alin. (4) al Codului fiscal prevede că reorganizarea agenţilor economici poate fi calificată sau necalificată, fapt determinat de Serviciul Fiscal de Stat, iar alin. (5) prevede că reorganizare calificată înseamnă reorganizarea, deplină sau parţială, a unui agent economic conform unui plan de reorganizare aferent activităţii de întreprinzător, reorganizare ce nu are ca scop sau rezultat evaziunea fiscală a oricărui agent economic sau acţionar (asociat). De altfel, conform art. 59 alin.(1) lit.© al Codului fiscal, orice reorganizare necalificată a agentului economic se consideră vînzare a acestui agent economic şi a tuturor activelor sale. În acest sens, menţionăm că art. 95 alin.(4) al Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997 prevede că dezmembrarea societăţii se efectuează prin divizarea bilanţului ei proporţional participaţiunii ce se separă deţinute de acţionari în capitalul social şi în activele nete (la preţ de piaţă) ale societăţii ce se reorganizează prin separare. Art. 95 alin.(5) al legii prenotate specifică faptul că înfiinţarea societăţilor prin dezmembrare se efectuează în temeiul hotărîrii adunării generale a acţionarilor societăţii ce se reorganizează, la care a fost aprobat proiectul dezmembrării, iar alin. (6) specifică faptul că proiectul dezmembrării va conţine datele prevăzute la art. 80 al Codului Civil.
Detalii
10
06 2013
1441

О наложении налоговых штрафов при применении акцизов и дорожных сборов, регламентированных Законом № 720- XIII от 2 февраля 1996 года О дорожном фонде, а также сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритов, предусмотренного IX-м разделом Налогового кодекса

В соответствии со ст. 8 Закона О дорожном фонде (в редакции, которая действовала до момента внесения изменений Законом № 267 от 23 декабря 2011 года), «контроль за своевременностью и полнотой перечисления акцизов и сборов в фонд возлагается на органы Министерства финансов». Однако последующие изменения, внесенные вышеуказанным законом, устанавливают, что контроль за своевременностью и полнотой перечисления акцизов и сборов в фонд возлагается на органы Министерства финансов. А в случае несоблюдения порядка исчисления, декларирования и/или уплаты сборов в дорожный фонд налоговые органы применяют меры обеспечения погашения, ответственности и принудительного исполнения налоговых обязательств в соответствии с Налоговым кодексом. В этом контексте просим предоставить разъяснения относительно правильности наложения налоговых штрафов за период до/после внесения изменений Законом № 267 от 23.11.2011, а именно: налоговых штрафов, предусмотренных ч. (4) ст. 261 Налогового кодекса в случае, если акцизы и вышеупомянутые сборы не декларируются, но уплачиваются в срок, и ч. (5) ст. 261 Налогового кодекса – в случае, если сборы не декларируются и, соответственно, не уплачиваются. Применяются ли штрафные санкции для сбора за пользование автомобильными дорогами, автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритов, предусмотренного IX-м разделом Налогового кодекса?
Detalii
10
06 2013
1729

Privind aplicarea amenzilor fiscale la accizele și taxele rutiere, prevăzute prin Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 02.02.1996 și la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise, prevăzută de Titlul IX al Codului fiscal

Potrivit art. 8 din Legea fondului rutier în redacția în vigoare pînă la modificările operate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 „Controlul asupra virării integrale şi la timp a accizelor şi taxelor revine organelor Ministerului Finanțelor”. Totodată, ulterior modificărilor realizate prin această Lege „Controlul asupra virării integrale şi la timp a taxelor în fond revine organelor Ministerului Finanțelor. În cazul nerespectării modului de calculare, declarare şi/sau achitare a taxelor aferente fondului rutier, organele fiscale vor aplica măsurile de asigurare a stingerii, de răspundere şi de executare silită aferente obligațiilor fiscale conform Codului fiscal.” În acest context, solicităm explicații privind corectitudinea aplicării amenzilor fiscale pentru perioada de pînă/după modificările operate prin Legea nr. 267 din 23.11.2011, şi anume: amenzile fiscale prevăzute la art. 261 alin. (4) al Codului fiscal în cazul în care accizele şi taxele cu referință nu au fost declarate, dar au fost achitate în termen, şi art. 261 alin. (5) al Codului fiscal – în cazul în care taxele nu au fost declarate şi, corespunzător, nu au fost achitate. Se aplică sancțiuni fiscale în cazul taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, prevăzută de Titlul IX al Codului fiscal?
Detalii
10
06 2013
1398

Об обязательности наличия разрешения на деятельность торговых единиц, выданного органами местной публичной власти, у хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги такси

Учитывая тот факт, что при применении положений ч. (2) ст. 2 и ст. 13 Закона № 231 от 23 сентября 2010 года О внутренней торговле у хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги такси, возникли неясности относительно обязательности наличия разрешения на деятельность торговых единиц, выданного органами местной публичной власти, просим разъяснений по вопросу о необходимости наличия данного разрешения с учетом положений ч. (2) ст. 2 вышеуказанного Закона, которая гласит: «В соответствии с настоящим законом, торговая деятельность распространяется на продовольственные и непродовольственные товары, а также на услуги, связанные с торговлей, определенные согласно разделам G, H и O Классификатора видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ) от 9 февраля 2000 года».

Целью Закона № 231 от 23 сентября 2010 года О внутренней торговле (далее – Закон) является создание соответствующей правовой основы для осуществления торговой деятельности посредством развития сети распределения товаров и коммерческих услуг в условиях свободной конкуренции, защиты жизни, здоровья, безопасности и экономических интересов потребителей.
Detalii
10
06 2013
2702

Privind obligativitatea dispunerii de autorizaţie de funcţionare a unităţilor comerciale, eliberate de autoritatea publică locală, de către agenţii economici care practică activitatea de acordare a serviciilor de taxi

Reieşind din faptul că la aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi art. 13 al Legii nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior” au apărut neclarități în ceea ce ține de obligativitatea dispunerii de autorizație de funcționare a unităților comerciale, eliberate de autoritatea publică locală, de către agenții economici care practică activitatea de acordare a serviciilor de taxi, solicităm explicații în partea ce ține de necesitatea dispunerii de această autorizație prin prisma art. 2 alin. (2) al Legii menționate, care stipulează: „În sensul prezentei legi, activitățile de comerț cu produse alimentare, nealimentare şi serviciile aferente private şi asigurarea unei surse de venit.
Detalii
10
06 2013
1457

Письмо ГГНИ № (26-08/2-02/1/5188)33-36 от 14.08.2012 о возмещении НДС донорам, реципиентам или бенефициарам проектов технической и/или инвестиционной помощи за приобретения, сделанные в период до включения в списки, утвержденные Правительством

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковО возмещении НДС донорам, реципиентам или бенефициарам проектов технической и/или инвестиционной помощи за приобретения, сделанные в период до включения в списки, утвержденные Правительством

Главная государственная налоговая инспекция, на основании ст. 133 ч. (1) п. d Налогового кодекса, в связи с изменениями, внесенными Постановлением Правительства № 367 от 06.06.2012 (Официальный монитор Республики Молдова, № 113-118 от 8 июля 2012 г., ст. 405) в приложении № 3 к Постановлению Правительства № 246 от 08.04.2010 г. «О порядке применения нулевой ставки НДС при поставке товаров и услуг на территории страны и предоставления налоговых и таможенных льгот для текущих проектов технической и инвестиционной помощи, подпадающих под действие международных договоров, стороной которых Республика Молдова является», сообщает следующее.
Detalii
10
06 2013
1443

Scrisoarea IFPS Nr (26-08/2-02/1/5188)33-36 din 14.08.2012 privind restituirea T.V.A. donatorilor, recipienţilor sau beneficiarilor proiectelor de asistentă tehnică și/sau investitională pentru procurările efectuate în perioada de pînă la includerea acestora în lista aprobată de Guvern

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliPrivind restituirea T.V.A. donatorilor, recipienţilor
sau beneficiarilor proiectelor de asistentă tehnică
și/sau investitională pentru procurările efectuate în perioada de pînă la includerea acestora în lista aprobată de Guvern


Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în temeiul art. 133 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, prin prisma modificărilor operate în Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a T.V.A.

la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investitională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” prin Hotărîrea Guvernului nr. 367 din 06.06.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 113-118 din 08 iunie 2012, art. 405), comunică următoarele.
Detalii
10
06 2013
1422

Письмо ГГНИ № 26–11/3–12– 1350/5245 от 17.08.2012 о процедуре аннулирования регистрации плательщика НДС

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиков


Главная государственная налоговая инспекция, в целях однозначного применения налогового законодательства относительно процедуры аннулирования регистрации плательщика НДС, сообщает следующее.

Согласно положениям ч. (2) ст. 113 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, Государственная налоговая служба вправе самостоятельно аннулировать регистрацию плательщика НДС в случае, если:
Detalii