avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

17
06 2013
1648

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/3-15-253/3028 din 20.05.2011 despre modificările şi completările sistemului de taxe şi impozite locale realizate prin Legea nr. 48 din 26.03.2011

IFS teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliInspectoratul Fiscal Principal de Stat, pentru informare şi călăuză în activitate, relatează despre modificările şi completările realizate prin Legea nr. 48 din 26.03.2011 (publicată în Monitorul Oficial al RM din 04 aprilie 2011) „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”.

Astfel, reieşind din aceste modificări, începînd cu 04 aprilie 2011, în tot textul Titlului VII „Taxele locale” al Codului fiscal, noţiunile de „cotă maximă” şi „cotă concretă” au fost substituite cu cuvîntul „cota”. Respectiv, urmare a acestui fapt, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale sunt în drept de a stabili cotele aferente taxelor locale fără careva delimitări. În acelaşi timp, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale nu sunt în drept să aplice alte taxe locale decât cele prevăzute în art. 289 alin. (2) al Codului fiscal.
Detalii
17
06 2013
2651

Письмо ГГНИ № 26-08/3-15-253/3028 от 20.05.2011 об изменениях и дополнениях, произведенных Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» № 48 от 26.03.2011 года

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковГлавная государственная налоговая инспекция для информирования и использования в работе сообщает об изменениях и дополнениях, произведенных Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» № 48 от 26.03.2011 года (опубликованным в Мониторул Офичиал РМ от 04 апреля 2011 года).

В соответствии с данными изменениями, начиная с 04 апреля 2011 года, слова «максимальная ставка» и «конкретная ставка» по всему тексту раздела VII Налогового кодекса «Местные сборы» заменены словом «ставка». Вследствие данных изменений, правомочные органы местного публичного управления вправе устанавливать ставки местных сборов без каких-либо ограничений, в то же время они не имеют права устанавливать сборы, отличные от предусмотренных ч. (2) ст. 289 НК.
Detalii
17
06 2013
1492

Письмо ГГНИ № 26-08/3-15-254/3029 от 20.05.2011 об администрирование приватного налога

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковГлавная государственная налоговая инспекция для информирования и использования в работе доводит до сведения, что, начиная с 20 апреля 2011 года, администрирование приватного налога осуществляется в соответствии с положениями ст. 11 Закона о государственном бюджете на 2011 год № 52 от 31.03.2011 г. (Мониторул Офичиал № 63-64/151, 20.04.2011).
В этой связи законодательство предусматривает следующее:

 • субъектами обложения приватным налогом являются юридические и физические лица Республики Молдова, а также иностранные юридические и физические лица, которым передается в процессе приватизации в частную собственность имущество, находящееся в публичной собственности;
 • объектом обложения приватным налогом является имущество, находящееся в публичной собственности, включая акции;
 • ставка приватного налога устанавливается в размере 1 % от стоимости приобретения подлежащего приватизации имущества, находящегося в публичной собственности, в том числе, стоимости подлежащих приватизации акций;
 • уплата налога осуществляется до подписания договора купли-продажи и вносится, в зависимости от принадлежности имущества, в государственный бюджет или в бюджет административно-территориальной единицы;

Detalii
17
06 2013
2060

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/3-15-254/3029 din 20.05.2011. privind administrarea impozitului privat

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliInspectoratul Fiscal Principal de Stat, pentru informare şi călăuză în activitate aduce la cunostinţă că, începînd cu 20 aprilie 2011, administrarea impozitului privat se realizează în temeiul prevederilor art. 11 al Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52 din 31.03.2011 (Monitorul Oficial 63-64/151 din 20.04.2011).

În acest sens, legislaţia prevede următoarele:

 • subiecţi ai impunerii cu impozitul privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică;
 • obiecte ale impunerii cu impozitul privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile;

Detalii
14
06 2013
3220

Типовое положение о главных принципах создания и функционирования налоговых постов (Утвержден: Приказом ГГНИ № 295 от 26 апреля 2011 г).

Содержание:

I. Общие положения.
II. Способ создания налогового поста.
III. Способы функционирования налогового поста.
IV. Оценка результатов налогового поста в целях применения положений части 3, 4, 5 ст. 225 части 3 Налогового Кодекса (ст. 2251 в силе с 01.01.2012).

Определение оцененного дохода, как результат функционирования налоговых постов:
 1. методология определения дохода;
 2. специфические аспекты составления акта проверки.

Detalii
14
06 2013
2920

П Р И К А З МФ № 54 с 23 мая 2011 Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы

В целях исполнения Закона о государственном бюджете, Закона о бюджете государственного социального страхования, Закона о фондах обязательного медицинского страхования и местных решений совета об утверждении бюджетов административно-территориальных единиц на 2011 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Утвердить Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2011 году.
 2. Отменяется письмо Министерства финансов № 07/1-6/161 от 15 декабря 2009 года «Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2010 г.» с последующими изменениями.
 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Detalii
14
06 2013
1593

O R D I N MF Nr. 54 din 23 mai 2011 privind modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial

Întru executarea prevederilor Legii bugetului de stat, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi deciziilor consiliilor locale privind aprobarea bugetelor unităţilor administrativ -teritoriale, pe anul 2011,

ORDON:

 1. Se aprobă Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2011.
 2. Se abrogă circulara Ministerului Finanţelor nr. 07/1-6/161 din 15 decembrie 2009 „Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2010”, cu modificările ulterioare.
 3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.

Detalii
13
06 2013
1501

Письмо ГГНИ № 26-08/1-10-766/6677/19 от 25.11.2011 О дополнениях и изменениях Уголовного кодекса и Кодекса Республики Молдова о правонарушениях

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиков


О дополнениях и изменениях Уголовного кодекса и Кодекса Республики Молдова о правонарушениях

Главная государственная налоговая инспекция доводит до сведения, что Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 206 от 21.10.2011 (Официальный Монитор № 197-202/571 от 18.11.2011) были внесены следующие дополнения и изменения в Уголовный кодекс Республики Молдова № 985 -XV от 18 апреля 2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72-74, ст. 195), с последующими изменениями, а также в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № -XVI от 24 октября 2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3-6, ст. 15), с последующими изменениями:
Detalii
13
06 2013
1890

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-766/6677/19 din 25.11.2011 Privind modificările şi completările efectuate în Codul penal şi Codul contravenţional al Republicii Moldova

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabiliPrivind modificările şi completările efectuate în Codul penal şi Codul contravenţional al Republicii Moldova

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștinţă și călăuză că prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 206 din 21 octombrie 2011(Monitorul Oficial nr. 197-202/571 din 18. 11. 2011) au fost operate completări și modificări în Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. 195), cu modificările ulterioare, precum și în Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial, 2009, nr. 3-6, art. 15), cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 2441 avînd următorul cuprins:
„Articolul 2441. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice

(1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depășește 2 500 de unităţi convenţionale, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1 000 la 2 000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
Detalii
13
06 2013
2879

Письмо ГГНИ № 6-08/1-10-798/6952/22 от 09.12.2011 О некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиков


О некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей

Для правильного определения налоговых обязательств по подоходному налогу судебных исполнителей Главная Государственная Налоговая Инспекция доводит до сведения, что, в соответствии с частью (1) ст. 36 Исполнительного кодекса Республики Молдова № 443/22 от 22.12.2004 (Monitorul Oficial 34-35/112 din 03.03.2005), расходы по исполнению состоят из сборов за совершение актов судебного исполнителя, издержек исполнительного производства и гонорара судебного исполнителя.

Также, в соответствии с положениями части (5) ст. 38 Закона о судебных исполнителях № 113 от 17.06.2010 (Monitorul Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010), размер сборов за совершение актов судебного исполнителя и издержек, связанных с исполнительным производством, устанавливается Правительством.
Detalii