avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

30
05 2013
2301

О порядке налогообложения доходов в виде роялти (периодических платежей)

Министерство финансов, в целях правильного применения налогового законодательства по подоходному налогу, доводит до сведения и для руководства в ежедневной деятельности нижеследующее.


Detalii
30
05 2013
4189

Aspecte privind impozitarea veniturilor din royalty (redevențe)

Începînd cu 13.01.2012, prin legea nr. 267 din 23.12.2011, a fost modificată noţiunea de „Royalty (redevenţă)”, la aplicarea impozitului pe venit. Această modificare a fost făcută cu scopul de a evita dublarea normelor existente în Codul fiscal, şi anume a art. 12 pct. 1) şi art. 71 lit. j). Totodată, această noţiune se completează în contextul celei definite în Convenţiile (Acordurile) pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State, cu toate că scopul iniţial al acestei modificări a fost definirea noţiunii de royalty (redevenţă) în conformitate cu cea din Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) (versiunea 2010). În tabelul de mai jos se prezintă reglementările care au fost/sînt în vigoare pînă la/după data de 13.01.2012.


Detalii
30
05 2013
1378

Comentarii referitor la modificările operate în legislaţia fiscală după 13.01.2012

Prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011 (Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012) care a intrat în vigoare la 13.01.2012 şi a întruchipat în sine politica fiscală pentru anul 2012, au fost operate unele modificări esenţiale la legislaţia fiscală. După data menţionată au fost publicate cîteva acte legislative prin care au fost efectuate unele modificări în Codul fiscal.


Detalii
30
05 2013
1433

Unele particularități ce țin de evidența obligațiilor fiscale

Ministerul Finanţelor, în legătură cu punerea în aplicare a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial, nr. 13-14 din 13 ianuarie 2012), pentru călăuză în lucru şi executare, în partea ce ţine de evidenţa obligaţiilor fiscale, comunică următoarele.


Detalii
30
05 2013
2769

О некоторых особенностях учета налоговых обязательств

Министерство финансов, в связи со вступлением в силу Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 267 от 23 декабря 2011 (Официальный Монитор, № 13-14 от 13 января 2012), для руководства в работе и исполнения в части учета налоговых обязательств, сообщает следующее.


Detalii
30
05 2013
1527

Privind regimurile fiscale şi vamale la introducerea/scoaterea mărfurilor în/din zona liberă

Cu privire la regimurile fiscale şi vamale la introducerea/scoaterea
mărfurilor în/din zona liberă


Prin prezenta, Ministerul Finanţelor aduce spre cunoştinţă unele aspecte privind aplicarea uniformă a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 951 din 16.12.2011 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, în partea ce ţine de optimizarea procesului de administrare fiscală şi vamală, asigurării mecanismului de aplicare integrală a legislaţiei fiscale şi vamale, incasării plăţilor vamale şi calculării impozitelor aferente operaţiunilor de întroducere/scoatere a mărfurilor în/din zona liberă.


Detalii
30
05 2013
2160

Privind modificările operate în art. 103 al Codului fiscal

Privind modificările operate în art. 103 al Codului fiscal prin
Legea nr. 62 din 30.03.2012


Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în temeiul art. 133 alin. (l) lit. d) din Codul fiscal, prin prisma modificărilor operate în art. 103 al Codului fiscal prin Legea nr. 62 din 30 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 64 din 03 aprilie 2012, art. 215), comunică următoarele.


Detalii
30
05 2013
1426

Об изменениях, внесенных в ст. 103 Налогового кодекса

Об изменениях, внесенных в ст. 103
Налогового кодекса Законом № 62 от 30.03.2012 г.


Главная государственная налоговая инспекция, на основании п. d) ч. (1) ст. 133 Налогового кодекса, в связи с изменениями, внесенными в ст. 103 Налогового кодекса Законом № 62 от 30 марта 2012 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Официальный монитор Республики Молдова, № 64 от 3 апреля 2012 г., ст. 215), сообщает следующее.


Detalii
29
05 2013
1717

Особенности применения налога на недвижимое имущество в 2013 году

Аспекты, касающиеся налогообложения недвижимого имущества, согласно положениям раздела VI Налогового кодекса, применяемым в 2013 году

В категорию объектов, налогообложение которых регулируется положениями раздела VI Налогового кодекса (а именно, исчисление и уплата налога на недвижимое имущество которых производится на основании стоимости недвижимого имущества, оцененной кадастровым органом), в 2013 году включены:

  • недвижимое имущество, предназначенное для жилья (квартиры и индивидуальные жилые дома, земельные участки, на которых таковые расположены), в муниципиях и городах;
  • недвижимое имущество, предназначенное для жилья (квартиры и индивидуальные жилые дома, земельные участки, на которых таковые расположены), в населенных пунктах, входящих в состав муниципиев и городов;
  • недвижимое имущество, предназначенное для жилья (квартиры и индивидуальные жилые дома, земельные участки, на которых таковые расположены), в селах (коммунах), входящих в состав муниципиев Кишинэу и Бэлць;
  • гаражи и земельные участки, на которых таковые расположены;

Detalii