avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

11
06 2013
1450

Письмо ГГНИ № 26-06/2-11-946/3125 от 21.05.2012 об администрировании исправленных налоговых отчетов

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковОб администрировании исправленных налоговых отчетов

Главная государственная налоговая инспекция, в целях обеспечения эффективного администрирования исправленных налоговых отчетов, для руководства в работе и исполнения, сообщает следующее.

В соответствии с пкт. 3 Приказа ГГНИ № 217 от 4 апреля 2012 «О дополнительных мерах по исполнению статей 187 и 188 Налогового кодекса», был создан инструмент для анализа исправленных налоговых отчетов.

В данном контексте налоговые органы обеспечат ежедневный запрос из системы отчетов on-line «Intrare autorizată» (repоrts.fisc.md) отчета «Lista dărilor de seamă corectate» с исполнением необходимых действий, определенных Приказом ГГНИ № 70 от 31 марта 2004 года «О централизованной обработке налоговых документов на уровне республики».
Detalii
11
06 2013
1430

Scrisoarea IFPS Nr. 26-06/2-11-946/3125 din 21.05.2012 cu privire la administrarea dărilor de seamă fiscale corectate

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia Marilor Contribuabili


Cu privire la administrarea dărilor de seamă fiscale corectate

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în scopul asigurării administrării eficiente a dărilor de seamă fiscale corectate, pentru călăuză în lucru şi executare, comunică următoarele.

În conformitate cu pct. 3 al Ordinului IFPS nr. 217 din 04 aprilie 2012 „Cu privire la unele masuri suplimentare de aplicare a articolelor 187 şi 188 din Codul fiscal”, a fost creat instrumentul de analiză a dărilor de seamă fiscale corectate.

În acest context, organele fiscale vor asigura accesarea zilnică din Sistemul de rapoarte on-line „Intrare autorizată” (reports.fisc.md) a raportului „Lista dărilor de seamă corectate”, cu întreprinderea acţiunilor de rigoare determinate de Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 70 din 31 martie 2004 „Cu privire la centralizarea prelucrării documentelor fiscale la nivel de republică”.

Astfel, la perfectarea formularului CAD se va ţine cont de următoarele particularităţi. Dacă pentru o perioada fiscală sunt înscrise două şi mai multe dări de seamă fiscale de acelaşi tip, organul fiscal va asigura executarea următoarelor acţiuni:
Detalii
11
06 2013
1505

П Р И К А З ГГНИ № 417 от 12.06.2012 об утверждении налоговых отчетов о дивидендах, подлежащих уплате в бюджет акционерными обществами, и об отчислениях от чистой прибыли государственных и муниципальных предприятий

Об утверждении налоговых отчетов о дивидендах, подлежащих уплате в бюджет акционерными обществами, и об отчислениях от чистой прибыли государственных и муниципальных предприятий

В целях обеспечения выполнения положений ст. 187 Налогового кодекса, лит. с2) ч. (9) ст. 4 Закона «О введении в действие раздела V Налогового кодекса» № 408-XV от 26 июля 2001 г., Закона «Об акционерных обществах» № 1134-XIII от 2 апреля 1997 г., Закона «О государственном предприятии» № 146-XIII от 16 июня 1994 г. и Постановления Правительства «О некоторых аспектах распределения годовой чистой прибыли акционерных обществ с долевым участием государства и государственных предприятий» № 110 от 23 февраля 2011 г.,
Detalii
11
06 2013
1506

O R D I N IFPS Nr. 417 din 12.06.2012 privind aprobarea formularelor dărilor de seamă pentru societățile pe acțiuni și întreprinderile de stat și municipale

Privind aprobarea formularelor de dări de seamă aferente dividendelor, ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale

În scopul executării prevederilor art. 187 al Codului fiscal, art. 4 alin. (9) lit. c2) al Legii nr. 408-XV din 26 iulie 2001„Pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal”, Legii nr. 1134-XIII din 02 aprilie 1997 „Privind societăţile pe acţiuni”, Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 „Cu privire la întreprinderea de stat”, Hotărîrii Guvernului nr. 110 din 23 februarie 2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat”,
Detalii
11
06 2013
1504

П Р И К А З ГГНИ № 446 от 21.06.2012 Об утверждении Инструкции о порядке регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных.

В соответствии со ст. 133 ч. (1) лит. c) Налогового кодекса № 1163-XIII от 24.04.1997, во исполнение положений ст. 1181 Налогового кодекса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Утвердить Инструкцию о порядке регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных, в соответствии с приложением.
  2. Отделу по управлению документами и архивированию довести данный приказ до сведения всех территориальных Государственных налоговых инспекций, структурных подразделений Главной государственной налоговой инспекции и ГП «Fiscservinform».
  3. Управлению методологии налогового администрирования обеспечить публикацию данного приказа в Официальном Мониторе Республики Молдова.

Detalii
11
06 2013
1473

O R D I N IFPS Nr. 446 din 21.06.2012 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale

În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, întru exe-cutarea prevederilor art. 1181 din Codul fiscal,

ORDON:

  1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, conform anexei.
  2. Secţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă tuturor Inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Î.S. „Fiscservinform”.
  3. Direcţia metodologia administrării fiscale va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial.

Detalii
10
06 2013
1746

Apare obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială depozitul pe suprafața căruia se desfăşoară activitate de comerț?

Da, dacă depozitul este unul autorizat pentru desfăşurarea activităţii de comerţ angro sau este un magazin-depozit (unitate de comerţ cu amănuntul pe suprafaţa căreia se desfăşoară activitate de depozitare şi comerţ cu materiale de construcţie (cherestea, articole de fier, cărămidă, etc.). În restul cazurilor, reieşind din prevederile Regulilor specifice de desfăşurare a comerţului cu amănuntul, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 931 din
08.12.2011, vînzarea mărfurilor din depozit, din încăperile auxiliare şi de serviciu, precum şi în afara orelor stabilite de program a unităţii de comerţ este interzisă.
Detalii
10
06 2013
2453

О новом отчёте по местным сборам

Начиная с налогового периода 2013 года, налоговая служба планирует ввести новую форму отчётности по местным сборам «Отчёт по местным сборам (Forma TL13)». Новой формой отчётности планируется заменить все существующие отчёты по местным сборам, упростив этим процедуру отчетности для налогоплательщиков, имеющих обязательства по исчислению и уплате двух и более местных сборов. Здесь необходимо отметить, что названный отчёт будет действителен лишь после его публикации в Официальном мониторе Республики Молдова.

Отчёт по местным сборам (Forma TL13) будет представляться лицами, несущими, в соответствии с положениями раздела VII Налогового кодекса, ответственность за своевременное перечисление исчисленных местных сборов в бюджеты административно-территориальных единиц и представление по ним налоговых отчётов.

Detalii
10
06 2013
1405

О вычете расходов, связанных с непогашенным долгом физических лиц

Если в соответствии с решением судебной инстанции физические лица были обязаны возвратить денежные средства, однако выплата денежных средств не была осуществлена, имеют ли право организации по микрофинансированию отнести на расходы в налоговых целях расходы, связанные с данными задолженностями (предоставленные займы и процентные начисления по ним)?

В соответствии с п. 32) ст. 5 Налогового кодекса, долг признается безнадежным в указанных в данном пункте случаях только при наличии соответствующего документа, подтверждающего наступление того или иного обстоятельства вовлечения в определенную правовую форму в соответствии с законодательством.
Detalii
10
06 2013
1579

Privind deducerea cheltuielilor aferente datoriilor persoanelor fizice nerambursate

În cazul în care, conform hotărîrii instanției de judecată, persoanele fizice au fost obligate sa ramburseze mijloacele băneşti, însă nu le-au rambursat – organizațiile de microfinanțare sunt în drept să treacă la cheltuieli, în scopuri fiscale cheltuielile aferente acestor datorii (împrumuturile acordate cît şi dobînzilor calculate la ele)?

Conform prevederilor art. 5 pct. 32) din Codul fiscal, сalificarea datoriei drept compromisă, în cazurile specificate în punctul menţionat, are loc doar în baza documentului corespunzător prin care se confirmă apariţia circumstanţei respective de implicare într-o formă juridică în condiţiile legii.
Detalii