avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

19
03 2012
1593

L E G E A nr. 271 din 23.12.2011 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. 1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de 3927714,7 mii lei, la cheltuieli în sumă de 3984714,7 mii lei, cu un deficit în sumă de 57000,0 mii lei.

Art. 2. – Sinteza veniturilor şi a cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 se prezintă în anexa nr. 1.

Art. 3. – Lista fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prevăzute de legislaţie, structurate pe programe şi subprograme, se prezintă în anexa nr. 2.
Detalii
19
03 2012
1441

L E G E A nr. 270 din 23.12.2011 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
se aprobă la venituri în sumă de 9825884,7 mii lei și la cheltuieli în sumă de 9825884,7 mii lei.
Art. 2. – (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat la venituri și cheltuieli se prezintă în anexa nr.1.
(2) Lista programelor incluse în bugetul asigurărilor sociale de stat se prezintă în anexa nr. 2.

Capitolul II
REGLEMENTĂRI PRIVIND CALCULUL ŞI PLATA CONTRIBUŢIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII ŞI ASPECTE SPECIFICE ALE VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR


Art. 3. – Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat și de prezentare de către plătitori a declaraţiilor privind calcularea și utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, precum și tipurile de prestaţii sociale asigurate se prezintă în anexa nr. 3.
Detalii
19
03 2012
1939

Закон № 270 от 23.12.2011 о бюджете государственного социального страхования на 2012 год

Парламент принимает настоящий органический закон.

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Ст. 1. – Бюджет государственного социального страхования на 2012 год утверждается по доходам в сумме 9 825 884,7 тысячи леев и по расходам в сумме 9 825 884,7 тысячи леев.
Ст. 2. – (1) Свод доходов и расходов бюджета государственного социального страхования представлен в Приложении 1.
(2) Перечень программ, включенных в бюджет государственного социального страхования, представлен в Приложении 2.

Раздел II
ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ВЗНОСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОХОДАМ И РАСХОДАМ


Ст.3. – Тарифы взносов обязательного государственного социального страхования, сроки перечисления их в бюджет государственного социального страхования и представления плательщиками деклараций о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования, а также виды застрахованных социальных пособий представлены в Приложении 3.
Detalii
19
03 2012
1542

З А К О Н № 282 от 27.12.2011 о государственном бюджете на 2012 год

Парламент принимает настоящий органический закон.

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Ст. 1. – (1) Государственный бюджет на 2012 год утверждается по доходам в сумме 21 367 269,1 тысячи леев, по расходам в сумме 22 164 269,1 тысячи леев, с дефицитом в сумме 797 000,0 тысячи леев.
(2) Свод государственного бюджета по доходам, расходам, дефициту и источникам финансирования представлен в приложении 1.
(3) Лимиты расходов по публичным органам, финансируемым из государственного бюджета, представлены в приложении 2.
(4) Ассигнования судебным инстанциям представлены в приложении 3.
(5) Перечень бюджетов публичных органов, основанных на программах, представлен в приложении 4.
(6) Ассигнования центральным публичным органам на финансирование капитальных вложений представлены в приложении 5.
(7) Ассигнования из государственного бюджета органам местного публичного управления на финансирование капитальных расходов представлены в приложении 6.
(8) Трансферты из государственного бюджета районным бюджетам, муниципальным бюджетам Кишинэу и Бэлць и центральному бюджету автономного территориального образования Гагаузия представлены в приложении 7.
Detalii
19
03 2012
1355

L E G E A nr. 282 din 27.12.2011 bugetului de stat pe anul 2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de 21367269,1 mii de lei și la cheltuieli în sumă de 22164269,1 mii de lei, cu un deficit în sumă de 797000,0 mii de lei.
(2) Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit și surse de finanţare se prezintă în anexa nr. 1.
(3) Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr. 2.
(4) Alocaţiile pentru instanţele judecătorești se prezintă în anexa nr. 3.
(5) Lista bugetelor autorităţilor publice, fundamentate pe programe, se prezintă în anexa nr. 4.
(6) Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale destinate finanţării investiţiilor capitale se prezintă în anexa nr.5.
(7) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale destinate finanţării cheltuielilor capitale se prezintă în anexa nr. 6.
(8) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chișinău și Bălţi și la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se prezintă în anexa nr. 7.
Detalii
16
11 2011
2534

Письмо № (26-08/2-02/1/5775)32 от 12.10.2011 о зачете НДС по поставкам или вывозу товаров из зоны свободного предпринимательства

Территориальные ГНИ
УКПО зачете НДС по поставкам или вывозу товаров из Зоны свободного предпринимательства в остальную часть таможенной территории республики
Detalii
16
11 2011
2378

Scrisoare IFPS Nr. (26-08/2-02/1/5775)32 din 12.10.2011 cu privire la trecerea în cont a T.V.A. pe faptul livrării sau scoaterii mărfurilor din Zona Economică Liberă

IFS teritoriale
Direcția marilor contribuabili


Cu privire la trecerea în cont a T.V.A. pe faptul livrării sau scoaterii mărfurilor din Zona Economică Liberă pe restul teritoriului vamal al republicii

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, luînd în consideraţie acţiunea prevederilor art. 7 alin. (10) şi art. 13 alin. (2) din Legea cu privire la zonele economice libere nr. 440-XV din 27/07/2011, aduce la cunoştinţa IFS teritoriale şi DMC următoarele.
Detalii
16
11 2011
2945

Письмо № 26-08/1-10-644/5664/15 от 05.10.2011 О направлении информационного сообщения Министерства финансов

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковО направлении информационного сообщения Министерства финансов № 14/3-07/238 от 23.09.2011 г. «О налоговых аспектах, связанных с выплатой пособия по временной нетрудоспособности, обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой»
Detalii
16
11 2011
2479

Scrisoare Nr. 26-08/1-10-644/5664/15 din 05.10.2011 privind remiterea comunicatului informativ al Ministerului Finanţelor

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabili


Privind remiterea comunicatului informativ al Ministerului Finanţelor nr. 14/3-07/238 din 23.09.2011 „Privind aspectele fiscale ce ţin de plata indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă ,cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă”
Detalii
16
11 2011
1488

Письмо МФ № 14/3-07/238 от 23.09.2011 о налоговых аспектах, связанных с выплатой пособия по временной нетрудоспособности

Главная государственная налоговая инспекция при Министерстве финансов
О налоговых аспектах, связанных с выплатой пособия по временной нетрудоспособности, обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой

Министерство финансов в целях правильного применения налогового законодательства, для сведения и использования в работе сообщает следующее:
Detalii