avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

19
03 2012
1460

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/3-15-38/497 din 30.01.2012 unele modificări și completări în titlurile VI, VII, VIII și IX ale Codului fiscal

IFS teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliPrin prezenta, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pentru informare, călăuză în activitate și popularizare aduce la cunoștinţă că prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011 „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 13-14 din 13.01.2012) au fost realizate unele modificări și completări în titlurile VI, VII, VIII și IX ale Codului fiscal, Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 „Pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal”, Legii nr. 68-XVI din 05 mai 2005 „Pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal și Legii nr. 317-XVI din 02.11.2006 „Pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal”.

Printre principalele modificări și completări se enumeră:
Detalii
19
03 2012
1403

Письмо ГГНИ № 6-08/3-15-52/634 от 03.02.2012 О налоге на недвижимое имущество и земельном налоге

Территориальным ГНИ
Управлению крупных налогоплательщиковО налоге на недвижимое имущество и земельном налоге

Главная государственная налоговая инспекция в целях правильного и эффективного администрирования земельного налога и налога на недвижимое имущество, в связи с изменениями, произведенными в Налоговом кодексе Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» № 267 от 23.12.2011 года (опубликованным в Мониторул Офичиал РМ № 13-14 от 13.01.2012 г.) (далее-Закон № 267), сообщает следующее.

В результате изменений и дополнений, произведенных в разделе VI Налогового кодекса и Законе о введении в действие раздела VI Налогового кодекса № 1056-XIV от 16.06.2000 г. (далее-Закон) Законом № 267, к объектам недвижимого имущества, налогообложение которых, начиная с налогового периода 2012 года, осуществляется, исходя из оцененной стоимости, добавлены следующие объекты:
Detalii
19
03 2012
1427

Scrisoarea IFPS Nr. 6-08/3-15-52/634 din 03.02.2012 Referitor la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar

IFS teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliReferitor la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, întru asigurarea unei administrări corecte și eficiente a impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare, prin prisma modificărilor și completărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011 „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 13-14 din 13.01.2012) (în continuare — Legea nr. 267), comunică următoarele.

În rezultatul modificărilor și completărilor realizate în Titlul VI al Codului fiscal și Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 „Pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal”(în continuare – Lege) prin Legea nr. 267, categoria bunurilor imobiliare a căror impozitare se realizează reieșind din valoarea estimată, începînd cu 01 ianuarie 2012, se extinde cu următoarele obiecte:
Detalii
19
03 2012
1401

Письмо ГГНИ № 26-08/3-15-35/400 от 25.01.2012 О сборе за размещение рекламы с учётом изменений и дополнений, внесенных в Налоговый кодекс Законом № 267 от 23.12.2011 г. и вступивших в силу с 13 января 2012 года

Территориальным ГНИ
Управлению крупных налогоплательщиковО сборе за размещение рекламы с учётом изменений и дополнений, внесенных в Налоговый кодекс Законом № 267 от 23.12.2011 г. и вступивших в силу с 13 января 2012 года

Главная государственная налоговая инспекция в целях правильного и эффективного администрирования сбора за размещение рекламы и сквозь призму изменений, внесенных Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» № 267 от 23.12.2011 года (опубликованным в Мониторул Офичиал РМ № 13-14 от 13.01.2012 года) в Налоговый кодекс, сообщает следующее.

В соответствии с положениями раздела VII Налогового кодекса «Местные сборы» (далее – НК), в полномочия местных органов публичного управления входит введение всех или лишь некоторых из местных сборов, предусмотренных разделом (в зависимости от возможностей и нужд административно-территориальной единицы).
Detalii
19
03 2012
1419

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/3-15-35/400 din 25.01.2012 Referitor la taxa pentru plasarea (amplasarea) publicităţii (reclamei), prin prisma modificărilor şi completărilor realizate în Codul fiscal prin Legea nr. 267 din 23.12.2011,în vigoare din 13 ianuarie 2012

IFS teritoriale
DMCReferitor la taxa pentru plasarea (amplasarea) publicităţii (reclamei), prin prisma modificărilor şi completărilor realizate în Codul fiscal prin Legea nr. 267 din 23.12.2011,în vigoare din 13 ianuarie 2012

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, întru asigurarea unei administrări fiscale corecte și eficiente a taxei pentru plasarea (amplasarea) publicităţii (reclamei), nemijlocit și prin prisma modificărilor realizate în Codul fiscal prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011 „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 13-14 din 13.01.2012), comunică următoarele.
Detalii
19
03 2012
2475

Письмо ГГНИ № ( 26-08/2-03/1/540)05/10 от 31.01.2012 О применении акцизов на алкогольную продукцию

Территориальным ГНИ
УКНО применении акцизов на алкогольную продукцию

Главная государственная налоговая инспекция в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Налоговый кодекс Законом №. 267 от 23.12.2011 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Официальный Монитор Республики Молдова, 2012, № 13-14, ст.32), представляет следующие разъяснения.
Detalii
19
03 2012
1492

Scrisoarea IFPS Nr. ( 26-08/2-03/1/540)05/10 din 31.01.2012 Privind aplicarea accizelor la producţia alcoolică

IFS teritoriale
DMCPrivind aplicarea accizelor la producţia alcoolică

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu modificările și completările Codului fiscal, operate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 13-14, art. 32), intervine cu următoarele explicaţii.

I. Prin prisma modificărilor operate în Legea menţionată, vinul și mustul din struguri, clasificate la poziţia tarifară 2204, au fost excluse din lista mărfurilor impozitate cu accize.

Concomitent, reieșind din prevederile art. 123 alin. (5) al Codului fiscal, care stabilesc marcarea obligatorie cu „Timbru de acciz” a mărfurilor supuse accizelor, inclusiv și a vinurilor din struguri, din fructe și pomușoare, vinurilor din struguri saturate cu dioxid de carbon, agenţii economici care fabrică mărfuri de la poziţia tarifară 2204, procură de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar sau importă astfel de mărfuri, începînd cu 13.01.2012, nu au obligaţia marcării acestora cu „Timbru de acciz”, dat fiind faptul că mărfurile în cauză nu reprezintă mărfuri supuse accizelor.
Detalii
19
03 2012
1335

Письмо ГГНИ № (26-08/2-02/1/568)06/11 от 01.02.2012 Об изменениях и дополнениях Закона о введении в действие раздела III Налогового кодекса №1417-XIII от 17.12.1997, внесенных Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты №267 от 23.12.2011

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковОб изменениях и дополнениях Закона о введении в действие раздела III Налогового кодекса № 1417-XIII от 17.12.1997, внесенных Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 267 от 23.12.2011

В связи с изменениями и дополнениями статьи 4 Закона о введении в действие раздела III Налогового кодекса № 1417-XIII от 17.12.1997, внесенными Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 267 от 23.12.2011 (Официальный Монитор Республики Молдова, 2012, № 13-14, ст. 32 от 13.01.2012), Главная Госу-дарственная Налоговая Инспекция сообщает следующее.
Detalii
19
03 2012
1316

Письмо ГГНИ № (26-08/2-02/1615)09/12 от 02.02.2012 О процедуре возмещения НДС по капитальным инвестициям (затратам)

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковО процедуре возмещения НДС по капитальным инвестициям (затратам)

Главная государственная налоговая инспекция в связи с изменениями и дополнениями Налогового кодекса, внесенными Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты №267 от 23.12.2011 (Мониторул Офичиал № 3-14/32 от 13.01.2012), доводит до сведения территориальных ГНИ и Управления крупных налогоплательщиков (далее – УКН) порядок возмещения НДС по капитальным инвестициям (затратам).
Detalii
19
03 2012
1443

Scrisoarea IFPS Nr. (26-08/2-02/1615)09/12 din 02.02.2012 Cu privire la procedura de restituire a T.V.A. aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabiliCu privire la procedura de restituire a T.V.A. aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu modificările și completările Codului fiscal operate prin Legea „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” nr. 267 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-14 din 13 ianuarie 2012), aduce la cunoștinţa IFS teritoriale și Direcţiei marilor contribuabili (în continuare – DMC) modalitatea de restituire a taxei pe valoarea adăugată aferentă investiţiilor (cheltuielilor) capitale.

În conformitate cu prevederile punctului 18) al art. 93 din Codul fiscal în redacţia legii menţionate, investiţiile (cheltuielile) capitale reprezintă cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea și/sau crearea activelor pe termen lung, cu destinaţie productivă, care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung. La active pe termen lung cu destinaţie productivă se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate (servicii, lucrări prestate).
Detalii