avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

27
05 2013
1815

Стэлла Гуцу и Людмила Гропа: "Местные налоги и сборы. Порядок их установления местными органами публичного управления"

Ввиду часто возникающих вопросов о том, как должны выглядеть решения местных органов публичного управления по установлению местных налогов и сборов, что в них должно быть указано, в целях облегчения учета деятельности налогоплательщиков, пользующихся решениями местных советов для исчисления обязательств по местным налогам и сборам, а также в помощь местным органам публичного управления предоставляем следующую информацию.
Detalii
27
05 2013
1512

Приказ МФ № 96 от 20 августа 2012 об утверждении типовой Формы и Инструкции по заполнению Декларации физических лиц об имеющихся денежных средствах

В целях выполнения положений части (2) статьи 2267 Налогового Кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 (опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, специальный выпуск от 8 февраля 2007) с последующими поправками и дополнениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Утвердить типовую Форму Декларации физических лиц об имеющихся денежных средствах по состоянию на 1 января 2012, в соответствии с Приложением № 1.
 2. Утвердить Инструкцию по заполнению Декларации физических лиц об имеющихся денежных средствах по состоянию на 1 января 2012, в соответствии с Приложением № 2.
 3. Обязать Главную Государственную Налоговую Инспекцию бесплатно обеспечить налогоплательщиков необходимым количеством бланков деклараций.
 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Detalii
27
05 2013
1651

Ordin MF Nr. 96 din 20 august 2012 privind aprobarea Formularului-tip şi Modului de completare al Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti

Întru executarea prevederilor art. 2267 alin. (2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) cu modificările şi completările

ORDON:

 1. Se aprobă Formularul-tip al Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012, conform anexei nr. 1.
 2. Se aprobă Modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012, conform anexei nr.2.
 3. Se obligă Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să asi-gure gratuit contribuabilii cu cantitatea necesară de formulare.
 4. Prezentul ordin întră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

Detalii
21
05 2013
923

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-237/2245/4 din 16.04.2011 Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o 1 ) art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale

Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o1)art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor,care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu interpelările parvenite de la contribuabili, aduce spre cunoştinţă şi conducere în lucru modul de aplicare a prevederilor lit. o1) art. 20 din Codul fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole.
În conformitate cu prevederile lit. o1) art. 20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova de la înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Respectiv, veniturile menţionate nu urmează a fi declarate.
Detalii
21
05 2013
802

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-237/2245/4 din 16.04.2011 Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o 1 ) art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale

Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o1)art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor,care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu interpelările parvenite de la contribuabili, aduce spre cunoştinţă şi conducere în lucru modul de aplicare a prevederilor lit. o1) art. 20 din Codul fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole.
În conformitate cu prevederile lit. o1) art. 20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova de la înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Respectiv, veniturile menţionate nu urmează a fi declarate.
Detalii
21
05 2013
899

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-237/2245/4 din 16.04.2011 Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o 1 ) art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale

Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o1)art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor,care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu interpelările parvenite de la contribuabili, aduce spre cunoştinţă şi conducere în lucru modul de aplicare a prevederilor lit. o1) art. 20 din Codul fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole.
În conformitate cu prevederile lit. o1) art. 20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova de la înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Respectiv, veniturile menţionate nu urmează a fi declarate.
Detalii
21
05 2013
1793

Письмо ГГНИ № 26-08/3-15-536/6276 с 07.10.2010 Некоторые аспекты, касающиеся перечисления работодателями 25% чистого заработка работника, которому предоставлено право на замену срочной военной службы на гражданскую (альтернативную) службу.

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковГлавная государственная налоговая инспекция для руководства в работе доводит до сведения некоторые аспекты, касающиеся перечисления работодателями 25% чистого заработка работника, которому предоставлено право на замену срочной военной службы на гражданскую (альтернативную) службу.
Detalii
21
05 2013
3054

Косвенные методы и источники определения дохода – инструмент обеспечения налоговой справедливости

Косвенные методы и источники оценки налогового обязательства широко применяются налоговыми администрациями во всем мире и являются составляющей частью инструментария, используемого для обеспечения добровольного соблюдения налогового законодательства. Они имеют два состояния: пассивное и активное. Уже само по себе их существование оказывает влияние на налогоплательщиков, стимулируя к соблюдению налогового законодательства. Если же будет установлено, что налоговое законодательство нарушено, налоговый орган восстановит налоговую справедливость, активизируя этот инструмент.

Что такое косвенные методы и источники?

 1. Косвенный метод оценки – метод определения оцененного налогооблагаемого дохода посредством анализа налоговой ситуации физического лица с использованием информации из более широкого круга источников, чем налоговые отчеты соответствующего лица.

Detalii
21
05 2013
1599

Metodele şi sursele indirecte – instrument de asigurare a echităţii fiscale

Metodele şi sursele indirecte de estimare a obligaţiei fiscale sunt larg utilizate de administraţiile fiscale moderne şi fac parte din instrumentarul de conformare. Acest instrument are 2 acţiuni: una pasivă şi alta activă. Însăşi existenţa lor are un impact asupra contribuabililor solicitîndu-i să respecte legislaţia fiscală, iar în cazul în care se va constata că legea fiscală a fost violată – prin utilizarea directă a metodelor şi surselor, organul fiscal va restabili echitatea fiscală.

Ce reprezintă metodele şi sursele indirecte?

 1. Metoda indirectă de estimare reprezintă o metodă de determinare a venitului impozabil estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice, utilizînd informaţii şi din alte surse decît dările de seamă fiscale ale persoanei respective.

Detalii
21
05 2013
1893

Anastasia Certan: "Principalele măsuri de politică fiscală pentru anii 2012 - 2013, aspecte de administrare fiscală şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale naţionale"

In continuare ne vom referi la principalele masuri de politica fiscala si administrare fiscala, precum si aspecte de perfectionare a legislatiei fiscale nationale, care se propun a fi implementate/mentinute in anii 2012 — 2013 si urmeaza a fi aplicate de organele fiscale, in contextul legilor nr.158 din 05.07.2012 si nr.178 din 11.07.2012:

Impozitul pe venit

 • Mentinerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor persoanelor fizice si a cotelor impozitului, de 7% si 18%.
 • Majorarea transelor de venit impozabile, de la 25200 lei anual la 26700 lei anual.
 • Majorarea marimii scutirii anuale personale cu 480 lei, de la 8640 lei la 9120 lei, a scutirii anuale personale majore cu 720 lei, de la 12840 lei la 13560 lei, si a scutirii anuale pentru persoane intretinute cu 120 lei, de la 1920 lei la 2040 lei.

Detalii