avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

11
06 2013
1687

П Р И К А З ГГНИ № 446 от 21.06.2012 Об утверждении Инструкции о порядке регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных.

В соответствии со ст. 133 ч. (1) лит. c) Налогового кодекса № 1163-XIII от 24.04.1997, во исполнение положений ст. 1181 Налогового кодекса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Утвердить Инструкцию о порядке регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных, в соответствии с приложением.
  2. Отделу по управлению документами и архивированию довести данный приказ до сведения всех территориальных Государственных налоговых инспекций, структурных подразделений Главной государственной налоговой инспекции и ГП «Fiscservinform».
  3. Управлению методологии налогового администрирования обеспечить публикацию данного приказа в Официальном Мониторе Республики Молдова.

Detalii
11
06 2013
1638

O R D I N IFPS Nr. 446 din 21.06.2012 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale

În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, întru exe-cutarea prevederilor art. 1181 din Codul fiscal,

ORDON:

  1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, conform anexei.
  2. Secţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă tuturor Inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Î.S. „Fiscservinform”.
  3. Direcţia metodologia administrării fiscale va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial.

Detalii
10
06 2013
1961

Apare obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială depozitul pe suprafața căruia se desfăşoară activitate de comerț?

Da, dacă depozitul este unul autorizat pentru desfăşurarea activităţii de comerţ angro sau este un magazin-depozit (unitate de comerţ cu amănuntul pe suprafaţa căreia se desfăşoară activitate de depozitare şi comerţ cu materiale de construcţie (cherestea, articole de fier, cărămidă, etc.). În restul cazurilor, reieşind din prevederile Regulilor specifice de desfăşurare a comerţului cu amănuntul, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 931 din
08.12.2011, vînzarea mărfurilor din depozit, din încăperile auxiliare şi de serviciu, precum şi în afara orelor stabilite de program a unităţii de comerţ este interzisă.
Detalii
10
06 2013
2633

О новом отчёте по местным сборам

Начиная с налогового периода 2013 года, налоговая служба планирует ввести новую форму отчётности по местным сборам «Отчёт по местным сборам (Forma TL13)». Новой формой отчётности планируется заменить все существующие отчёты по местным сборам, упростив этим процедуру отчетности для налогоплательщиков, имеющих обязательства по исчислению и уплате двух и более местных сборов. Здесь необходимо отметить, что названный отчёт будет действителен лишь после его публикации в Официальном мониторе Республики Молдова.

Отчёт по местным сборам (Forma TL13) будет представляться лицами, несущими, в соответствии с положениями раздела VII Налогового кодекса, ответственность за своевременное перечисление исчисленных местных сборов в бюджеты административно-территориальных единиц и представление по ним налоговых отчётов.

Detalii
10
06 2013
1558

О вычете расходов, связанных с непогашенным долгом физических лиц

Если в соответствии с решением судебной инстанции физические лица были обязаны возвратить денежные средства, однако выплата денежных средств не была осуществлена, имеют ли право организации по микрофинансированию отнести на расходы в налоговых целях расходы, связанные с данными задолженностями (предоставленные займы и процентные начисления по ним)?

В соответствии с п. 32) ст. 5 Налогового кодекса, долг признается безнадежным в указанных в данном пункте случаях только при наличии соответствующего документа, подтверждающего наступление того или иного обстоятельства вовлечения в определенную правовую форму в соответствии с законодательством.
Detalii
10
06 2013
1739

Privind deducerea cheltuielilor aferente datoriilor persoanelor fizice nerambursate

În cazul în care, conform hotărîrii instanției de judecată, persoanele fizice au fost obligate sa ramburseze mijloacele băneşti, însă nu le-au rambursat – organizațiile de microfinanțare sunt în drept să treacă la cheltuieli, în scopuri fiscale cheltuielile aferente acestor datorii (împrumuturile acordate cît şi dobînzilor calculate la ele)?

Conform prevederilor art. 5 pct. 32) din Codul fiscal, сalificarea datoriei drept compromisă, în cazurile specificate în punctul menţionat, are loc doar în baza documentului corespunzător prin care se confirmă apariţia circumstanţei respective de implicare într-o formă juridică în condiţiile legii.
Detalii
10
06 2013
2015

О подаче заявления об освобождении от уплаты подоходного налога некоммерческих организаций

Необходимо ли представление некоммерческими организациями, зарегистрированными до 31.12.2011, заявления об освобождении от уплаты подоходного налога за каждый отчетный налоговый год в случае, если вышеуказанное заявление было подано при регистрации?

В соответствии с положениями ч. (4) ст. 52 Налогового кодекса, право некоммерческой организации на освобождение от уплаты подоходного налога реализуется на основании заявления, поданного в территориальный орган Государственной налоговой службы. Период, на который предоставляется освобождение, начинается с налогового периода со дня регистрации некоммерческой организации в соответствии с ч. (2) ст. 121 Налогового кодекса, при условии, что заявление об освобождении от уплаты подоходного налога подано до 31 декабря отчетного налогового года.
Detalii
10
06 2013
2747

Privind prezentarea cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit de către organizaţiile necomerciale

Este necesar ca organizațiile necomerciale înregistrate în perioada de pînă la 31.12.2011 să depună cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit pentru fiecare an fiscal de gestiune, în cazul în care acestea au depus cererea menționată la momentul înregistrării?

Conform prevederilor art. 52 alin. (4) din Codul fiscal, dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează prin cererea depusă de către organizaţia necomercială la organul teritorial al Serviciul Fiscal de Stat. Perioada de scutire începe cu perioada fiscală de la data înregistrării organizaţiei necomerciale în conformitate cu art. 121 alin. (2) dacă cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit a fost depusă pînă la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune.
Detalii
10
06 2013
2034

О процедуре реорганизации (дробления путем выделения) хозяйствующего субъекта

В каких случаях реорганизация (дробление путем выделения) хозяйствующего субъекта считается квалифицированной реорганизацией?

Ч. (4) ст. 58 Налогового кодекса предусматривает, что реорганизация хозяйствующих субъектов может быть квалифицированной или неквалифицированной, что определяется Государственной налоговой службой, а ч. (5) этой же статьи устанавливает, что квалифицированная реорганизация означает полную или частичную реорганизацию хозяйствующего субъекта, в соответствии с планом реорганизации, связанной с предпринимательской деятельностью, не имеющую целью или результатом уклонение какого-либо хозяйствующего субъекта или акционера (пайщика) от уплаты налогов. Кроме того, в соответствии с лит. с) ч. (1) ст. 59 Налогового кодекса, любая неквалифицированная реорганизация хозяйствующего субъекта рассматривается как продажа этого хозяйствующего субъекта и всех его активов. В данном контексте отметим, что ч. (4) ст. 95 Закона № 1134-XIII от 02.04.1997 Об акционерных обществах предусматривает, что дробление общества осуществляется путем разделения его баланса пропорционально выделяемой доле, принадлежащей акционерам в уставном капитале и чистых активах (по рыночной стоимости) общества, реорганизуемого путем выделения. Согласно ч. (5) ст. 95 вышеупомянутого Закона, образование обществ путем дробления осуществляется на основании решения общего собрания акционеров реорганизуемого общества, на котором был утвержден проект дробления, а ч. (6) этой же статьи определяет, что проект дробления должен содержать информацию, предусмотренную статьей 80 Гражданского кодекса.
Detalii
10
06 2013
3727

Privind procedura de reorganizare (dezmembrare prin separare) agentului economic

În ce caz reorganizarea (dezmembrare prin separare) agentului economic se consideră ca reorganizarea calificată?

Art. 58 alin. (4) al Codului fiscal prevede că reorganizarea agenţilor economici poate fi calificată sau necalificată, fapt determinat de Serviciul Fiscal de Stat, iar alin. (5) prevede că reorganizare calificată înseamnă reorganizarea, deplină sau parţială, a unui agent economic conform unui plan de reorganizare aferent activităţii de întreprinzător, reorganizare ce nu are ca scop sau rezultat evaziunea fiscală a oricărui agent economic sau acţionar (asociat). De altfel, conform art. 59 alin.(1) lit.© al Codului fiscal, orice reorganizare necalificată a agentului economic se consideră vînzare a acestui agent economic şi a tuturor activelor sale. În acest sens, menţionăm că art. 95 alin.(4) al Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997 prevede că dezmembrarea societăţii se efectuează prin divizarea bilanţului ei proporţional participaţiunii ce se separă deţinute de acţionari în capitalul social şi în activele nete (la preţ de piaţă) ale societăţii ce se reorganizează prin separare. Art. 95 alin.(5) al legii prenotate specifică faptul că înfiinţarea societăţilor prin dezmembrare se efectuează în temeiul hotărîrii adunării generale a acţionarilor societăţii ce se reorganizează, la care a fost aprobat proiectul dezmembrării, iar alin. (6) specifică faptul că proiectul dezmembrării va conţine datele prevăzute la art. 80 al Codului Civil.
Detalii