avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

21
05 2013
1638

Metodele şi sursele indirecte – instrument de asigurare a echităţii fiscale

Metodele şi sursele indirecte de estimare a obligaţiei fiscale sunt larg utilizate de administraţiile fiscale moderne şi fac parte din instrumentarul de conformare. Acest instrument are 2 acţiuni: una pasivă şi alta activă. Însăşi existenţa lor are un impact asupra contribuabililor solicitîndu-i să respecte legislaţia fiscală, iar în cazul în care se va constata că legea fiscală a fost violată – prin utilizarea directă a metodelor şi surselor, organul fiscal va restabili echitatea fiscală.

Ce reprezintă metodele şi sursele indirecte?

  1. Metoda indirectă de estimare reprezintă o metodă de determinare a venitului impozabil estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice, utilizînd informaţii şi din alte surse decît dările de seamă fiscale ale persoanei respective.

Detalii
21
05 2013
1937

Anastasia Certan: "Principalele măsuri de politică fiscală pentru anii 2012 - 2013, aspecte de administrare fiscală şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale naţionale"

In continuare ne vom referi la principalele masuri de politica fiscala si administrare fiscala, precum si aspecte de perfectionare a legislatiei fiscale nationale, care se propun a fi implementate/mentinute in anii 2012 — 2013 si urmeaza a fi aplicate de organele fiscale, in contextul legilor nr.158 din 05.07.2012 si nr.178 din 11.07.2012:

Impozitul pe venit

  • Mentinerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor persoanelor fizice si a cotelor impozitului, de 7% si 18%.
  • Majorarea transelor de venit impozabile, de la 25200 lei anual la 26700 lei anual.
  • Majorarea marimii scutirii anuale personale cu 480 lei, de la 8640 lei la 9120 lei, a scutirii anuale personale majore cu 720 lei, de la 12840 lei la 13560 lei, si a scutirii anuale pentru persoane intretinute cu 120 lei, de la 1920 lei la 2040 lei.

Detalii
20
05 2013
1741

La începutul anului 2012 întreprinderea S.R.L. „X” a fost înregistrată în calitate de plătitor al T.V.A., ulterior la finele lunii septembrie a aceluiaşi an înregistrarea întreprinderii în calitate de subiect al T.V.A. a fost anulată. În cazul dat ce dare de seamă cu privire la impozit pe venit urma să prezinte entitatea?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali. Totodată, potrivit prevederilor art. 541 (3) din Codul fiscal, agenţii economici menţionaţi la alin. (1) care, la situaţia din data de 31 decembrie al perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de la 100 000 la 600 000 lei pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general, stabilit din momentul în care sînt înregistraţi benevol în calitate de plătitori de T.V.A.

Concomitent, menţionăm că, potrivit explicaţiilor oferite prin circulara IFPS nr. 26-08/1-12-51/477/58 din 24.01.2013, care poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md, agenţii economici care efectuează integral livrări scutite de T.V.A., precum şi cei care efectuează concomitent livrări impozabile şi livrări scutite de T.V.A., vor alege regimul de impozitare general stabilit (cu plata impozitului pe venit în mărime de 12 % din venitul impozabil) sau regimul fiscal pentru subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (cu plata impozitului pe venit în mărime de 3 % din venitul din activitatea operaţională). Alegerea regimului fiscal se efectuează prin indicarea acestuia în politica de contabilitate a agentului economic. Din momentul alegerii regimului concret de impozitare și specificării în politica de contabilitate al acestui fapt, agentul economic nu va putea alege un alt regim de impozitare pe parcursul anului fiscal în curs.
Detalii
20
05 2013
1451

Предприятие ООО «X» было зарегистрировано в качестве плательщика НДС в начале 2012 года, а впоследствии, к концу сентября этого года, регистрация предприятия в качестве плательщика НДС была аннулирована. Какую именно налоговую отчетность по подоходному налогу надлежало представить предприятию в данном случае?

В соответствии с положениями ч. (1) ст. 541 Налогового кодекса, субъектами налогообложения являются хозяйствующие субъекты, не зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. В то же время, согласно ч. (3) ст. 541 Налогового кодекса, хозяйствующие субъекты, указанные в ч. (1), по состоянию на 31 декабря налогового периода, предшествующего декларируемому налоговому периоду, получившие доход от операционной деятельности в сумме от 100 000 до 600 000 леев, могут выбрать налоговый режим, предусмотренный настоящей главой, либо общеустановленный налоговый режим с момента добровольной регистрации в качестве плательщика НДС.

Одновременно следует отметить, что, в соответствии с разъяснениями ГГНИ, изложенными в циркуляре №26-08/1-12-51/477/58 от 24 января 2013 г., опубликованном на официальном сайте Государственной налоговой службы www.fisc.md, хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки, полностью освобожденные от НДС, а также те, которые осуществляют одновременно и освобожденные, и налогооблагаемые поставки, вправе выбрать между общеустановленным порядком налогообложения (уплачивая подоходный налог в размере 12% от налогооблагаемого дохода) и налоговым режимом, установленным для субъектов сектора малых и средних предприятий (с уплатой подоходного налога в размере 3% от доходов от операционной деятельности). Выбор налогового режима осуществляется путем его указания в учетной политике хозяйствующего субъекта. С момента выбора режима налогообложения и спецификации данного факта в учетной политике, хозяйствующий субъект не имеет права заменить его на другой режим налогообложения в течение текущего налогового года.
Detalii
20
05 2013
2549

Некоторые пояснения местных сборов

Администрация рекламной фирмы просит разъяснить порядок уплаты с 13 января 2012 года в местный бюджет муниципия Кишинэу сбора за рекламные устройства за объекты, расположенные на территории муниципия. Правильно ли применять ставки, установленные на территории муниципия Кишинэу и применяемые для объектов наружной рекламы в 2011 году?

В соответствии с положениями раздела VII Налогового кодекса «Местные сборы» (далее-НК), введенного в действие Законом № 94-XV от 01.04.2004 г., с учётом последующих изменений и дополнений, в полномочия местных органов публичного управления входит введение всех или лишь некоторых из местных сборов, регламентируемых ч. (2) ст. 289 НК (в зависимости от возможностей и нужд административно-территориальной единицы), и установление для них ставок.

Субъекты налогообложения, объекты налогообложения, налогооблагаемая база, порядок уплаты местных сборов и представления отчётов, а также критерии, используемые при предоставлении налоговых льгот, определены НК.
Detalii
20
05 2013
2409

Unele explicații privind aplicarea taxelor locale

Administrația unei companii de publicitate solicită explicații privind procedura de achitare în bugetul local al mun. Chișinău a taxei pentru dispozitivele publicitare, pentru obiectele amplasate pe teritoriul municipiului, începînd cu 13 ianuarie 2012. Ar fi corect oare să se aplice cotele, stabilite pe teritoriul municipiului Chișinău și aplicabile pentru obiectele de publicitate exterioară in 2011?

În conformitate cu prevederile Titlului VII „Taxele locale” din Codul Fiscal (în continuare CF), pus în aplicare prin Legea nr. 94-XV din 01.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, în atribuțiile autorităților administraţiei publice locale intră aplicarea tuturor sau numai a unei părți din taxele locale, reglementate de art. 289 alin. (2) din CF (în funcţie de posibilităţile și necesităţile unităţii administrativ-teritoriale), precum și stabilirea cotelor de impozitare corespunzătoare.

Subiecții impunerii, obiectele impunerii, baza de impozitare, modul de achitare a taxelor locale și de prezentare a dărilor de seamă aferente acestora, precum și criteriile utilizate pentru acordarea scutirilor fiscale sunt reglementați de CF.
Detalii
20
05 2013
2485

Основные нормы и принципы осуществления предпринимательской деятельности на основе предпринимательского патента

Лицо, желающее получить патент, подает заявление в территориальную налоговую инспекцию по месту жительства или по месту предполагаемой деятельности.

Заявление на получение патента может быть подано и в примэрию, на подведомственной территории которой намеревается осуществлять деятельность патентообладатель, в случае, если на данной территории не размещается налоговая инспекция (бюро). В этом случае выданный примэрией патент действителен только на подведомственной ей территории.

В заявлении на получение патента указываются:

  • имя, фамилия и место жительства заявителя;
  • вид предпринимательской деятельности, для занятия которой испрашивается патент (согласно перечню действующих видов деятельности, предусмотренных в приложении к Закону о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 г.);

Detalii
20
05 2013
7515

Normele de bază şi principiile de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător

Persoana, care intenţionează să activeze în baza patentei de întreprinzător, depune o cerere de eliberare a patentei la inspectoratul fiscal teritorial în raza căruia își are domiciliul sau la locul de desfășurare a activităţii preconizate.

Patenta poate fi eliberată și de primăria în a cărei rază de administrare solicitantul intenţionează să-și desfășoare activitatea în baza patentei, în cazul dacă în localitatea respectivă nu este amplasat inspectoratul (oficiul) fiscal.

În acest caz, patenta eliberată de primărie este valabilă numai pe teritoriul administrat de aceasta.
Detalii
20
05 2013
1720

Особенности применения налога на недвижимое имущество в 2013 году

Аспекты, касающиеся налогообложения недвижимого имущества, согласно положениям раздела VI Налогового кодекса, применяемым в 2013 году

В категорию объектов, налогообложение которых регулируется положениями раздела VI Налогового кодекса (а именно, исчисление и уплата налога на недвижимое имущество которых производится на основании стоимости недвижимого имущества, оцененной кадастровым органом), в 2013 году включены:
Detalii
20
05 2013
3229

Письмо ГГНИ № 26-08/1-12-79/850/66 от 07.02.2013 о налогообложении доходов судебных исполнителей

Территориальные ГНИ
ГУКНГлавная Государственная налоговая инспекция доводит до сведения и руководства в работе следующее.
В целях обеспечения исполнения Решения Верховного Суда пг. Зг-1402/12/31 от 05 сентября 2012 аннулируются с момента вступления в действие:
  • объяснительное письмо № 26-08/1-10-23/201/01 от 12 января 2012 о представлении деклараций за налоговый период 2011 года судебными исполнителями;
  • объяснительное письмо № 26-08/10-24/202/2 от 12 января 2012 года о налогообложении доходов судебных исполнителей;
  • объяснительное письмо № 26-08/1-10-798/6952/22 от 09 декабря 2011 года о некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей;
  • объяснительное письмо № 26-08/1-13-842/7459/20 от 30 ноября 2010 года о некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей.

Также, в обязанности Главной Государственной Налоговой Инспекции была вменена разработка административного акта нормативного характера о налогообложении доходов судебных исполнителей в соответствии с налоговым режимом, применяемым к нотариусам, регулирующимся главой 101 Налогового кодекса.
Detalii