avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

19
03 2012
1436

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/3-15-35/400 din 25.01.2012 Referitor la taxa pentru plasarea (amplasarea) publicităţii (reclamei), prin prisma modificărilor şi completărilor realizate în Codul fiscal prin Legea nr. 267 din 23.12.2011,în vigoare din 13 ianuarie 2012

IFS teritoriale
DMCReferitor la taxa pentru plasarea (amplasarea) publicităţii (reclamei), prin prisma modificărilor şi completărilor realizate în Codul fiscal prin Legea nr. 267 din 23.12.2011,în vigoare din 13 ianuarie 2012

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, întru asigurarea unei administrări fiscale corecte și eficiente a taxei pentru plasarea (amplasarea) publicităţii (reclamei), nemijlocit și prin prisma modificărilor realizate în Codul fiscal prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011 „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 13-14 din 13.01.2012), comunică următoarele.
Detalii
19
03 2012
2491

Письмо ГГНИ № ( 26-08/2-03/1/540)05/10 от 31.01.2012 О применении акцизов на алкогольную продукцию

Территориальным ГНИ
УКНО применении акцизов на алкогольную продукцию

Главная государственная налоговая инспекция в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Налоговый кодекс Законом №. 267 от 23.12.2011 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Официальный Монитор Республики Молдова, 2012, № 13-14, ст.32), представляет следующие разъяснения.
Detalii
19
03 2012
1511

Scrisoarea IFPS Nr. ( 26-08/2-03/1/540)05/10 din 31.01.2012 Privind aplicarea accizelor la producţia alcoolică

IFS teritoriale
DMCPrivind aplicarea accizelor la producţia alcoolică

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu modificările și completările Codului fiscal, operate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 13-14, art. 32), intervine cu următoarele explicaţii.

I. Prin prisma modificărilor operate în Legea menţionată, vinul și mustul din struguri, clasificate la poziţia tarifară 2204, au fost excluse din lista mărfurilor impozitate cu accize.

Concomitent, reieșind din prevederile art. 123 alin. (5) al Codului fiscal, care stabilesc marcarea obligatorie cu „Timbru de acciz” a mărfurilor supuse accizelor, inclusiv și a vinurilor din struguri, din fructe și pomușoare, vinurilor din struguri saturate cu dioxid de carbon, agenţii economici care fabrică mărfuri de la poziţia tarifară 2204, procură de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar sau importă astfel de mărfuri, începînd cu 13.01.2012, nu au obligaţia marcării acestora cu „Timbru de acciz”, dat fiind faptul că mărfurile în cauză nu reprezintă mărfuri supuse accizelor.
Detalii
19
03 2012
1349

Письмо ГГНИ № (26-08/2-02/1/568)06/11 от 01.02.2012 Об изменениях и дополнениях Закона о введении в действие раздела III Налогового кодекса №1417-XIII от 17.12.1997, внесенных Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты №267 от 23.12.2011

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковОб изменениях и дополнениях Закона о введении в действие раздела III Налогового кодекса № 1417-XIII от 17.12.1997, внесенных Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 267 от 23.12.2011

В связи с изменениями и дополнениями статьи 4 Закона о введении в действие раздела III Налогового кодекса № 1417-XIII от 17.12.1997, внесенными Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 267 от 23.12.2011 (Официальный Монитор Республики Молдова, 2012, № 13-14, ст. 32 от 13.01.2012), Главная Госу-дарственная Налоговая Инспекция сообщает следующее.
Detalii
19
03 2012
1329

Письмо ГГНИ № (26-08/2-02/1615)09/12 от 02.02.2012 О процедуре возмещения НДС по капитальным инвестициям (затратам)

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковО процедуре возмещения НДС по капитальным инвестициям (затратам)

Главная государственная налоговая инспекция в связи с изменениями и дополнениями Налогового кодекса, внесенными Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты №267 от 23.12.2011 (Мониторул Офичиал № 3-14/32 от 13.01.2012), доводит до сведения территориальных ГНИ и Управления крупных налогоплательщиков (далее – УКН) порядок возмещения НДС по капитальным инвестициям (затратам).
Detalii
19
03 2012
1456

Scrisoarea IFPS Nr. (26-08/2-02/1615)09/12 din 02.02.2012 Cu privire la procedura de restituire a T.V.A. aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabiliCu privire la procedura de restituire a T.V.A. aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu modificările și completările Codului fiscal operate prin Legea „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” nr. 267 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13-14 din 13 ianuarie 2012), aduce la cunoștinţa IFS teritoriale și Direcţiei marilor contribuabili (în continuare – DMC) modalitatea de restituire a taxei pe valoarea adăugată aferentă investiţiilor (cheltuielilor) capitale.

În conformitate cu prevederile punctului 18) al art. 93 din Codul fiscal în redacţia legii menţionate, investiţiile (cheltuielile) capitale reprezintă cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea și/sau crearea activelor pe termen lung, cu destinaţie productivă, care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung. La active pe termen lung cu destinaţie productivă se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate (servicii, lucrări prestate).
Detalii
19
03 2012
1441

Scrisoarea IFPS Nr. (26-08/2-02/1/568)06/11 din 01.02.2012 Cu privire la modificările şi completările operate în Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabiliCu privire la modificările şi completările operate în Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII din 17.12.1997 prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011.

În legătură cu modificarea și completarea art. 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII din 17.12.1997, operate prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 13-14, art. 32 din 13.01.2012), Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunică următoarele.
Detalii
19
03 2012
5492

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-77/672/6 din 06.02.2012 Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabili


Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în baza explicaţiilor acordate de Ministerului Finanţelor prin comunicatul informativ nr. 14/3-07/13 din 27 ianuarie 2012 „Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale”, în scopul aplicării corecte a legislaţiei fiscale pentru cunoștinţă și călăuză în lucru comunică următoarele.


Detalii
19
03 2012
3400

Письмо ГГНИ № 26-08/1-10-77/672/6 от 06.02.2012 О налоговых аспектах, связанных с размером необлагаемого дохода для работников экономических агентов сферы информационных технологий

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковО налоговых аспектах, связанных с размером необлагаемого дохода для работников экономических агентов сферы информационных технологий

Главная государственная налоговая инспекция, на основе разъяснений, представленных Министерством финансов в информационном сообщении № 14/3-07/13 от 27 января 2012 г. «О налоговых аспектах, связанных с размером необлагаемого дохода для работников экономических агентов сферы информационных технологий», в целях правильного применения налогового законодательства, для ознакомления и использования в работе сообщает следующее.
Detalii
19
03 2012
1688

Письмо ГГНИ № 26-08/1-10- 63/456/3 от 27.01.2012 О налогообложении дивидендов

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиков


О налогообложении дивидендов

В соответствии с положениями ст. 133 Налогового кодекса, а также в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (переопубликован в Мониторул Офичиал Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 года) Законом № 267 от 23 декабря 2011 года, Главная государственная налоговая инспекция доводит до сведения и использования в работе следующее.

Согласно положениям ч.(31) ст. 901 Налогового кодекса, лица, указанные в статье 90, удерживают и уплачивают в бюджет налог в размере:
Detalii