avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

19
03 2012
2050

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-64/457/4 din 27.01.2012 cu privire la impozitarea dividendelor

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale
DMCCu privire la impozitarea dividendelor

În conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, precum și în legătură cu modificările și completările efectuate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștinţă și călăuză următoarele.

Conform prevederilor alin. (31) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin și achită la buget un impozit în mărime de:
Detalii
19
03 2012
2333

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10- 63/456/3 din 27.01.2012 Cu privire la impozitarea venitului sub formă de royalty (redevenţă)

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale
DMCCu privire la impozitarea venitului sub formă de royalty (redevenţă)

În conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, precum și în legătură cu modificările și completările efectuate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștinţă și călăuză următoarele.

Conform prevederilor lit. h) art. 18 din Codul fiscal, venitul sub formă de royalty (redevenţă) reprezintă sursă de venit impozabilă.

Potrivit prevederilor pct. 1) art. 12 din Codul fiscal, royalty (redevenţă) constituie venit care include plăţi de orice natură primite în calitate de compensaţie pentru utilizarea ori concesionarea oricărui drept de autor și/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau știinţifice, inclusiv filme de cinema și filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, pentru utilizarea ori concesionarea oricărui brevet de invenţie, emblemă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori concesionarea utilajului industrial, comercial sau știinţific, a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau știinţific.
Detalii
19
03 2012
2896

Некоторые аспекты, связанные с заполнением Отчета о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV 09), приложение № 2 к Постановлению Правительства № 10 от 19.01.2010 г.

Вниманию территориальных Государственных налоговых инспекций и экономических агентов

Некоторые аспекты, связанные с заполнением Отчета о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV 09), приложение
№ 2 к Постановлению Правительства № 10 от 19.01.2010 г.


В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Налоговый кодекс № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (переопубликован в Мониторул Офичиал Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 года) (далее – Кодекс) Законом № 267 от 23 декабря 2011 года, Главная государственная налоговая инспекция сообщает следующее.
Detalii
19
03 2012
2270

Unele aspecte ce ţin de completarea Dării de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09), anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010

În atenţia inspectoratelor fiscale de stat teritoriale şi agenţilor economici

Unele aspecte ce ţin de completarea Dării de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09), anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului
nr. 10 din 19.01.2010


În legătură cu modificările și completările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) (în continuare Cod) prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunică următoarele.
Detalii
19
03 2012
1740

L E G E A nr. 271 din 23.12.2011 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. 1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de 3927714,7 mii lei, la cheltuieli în sumă de 3984714,7 mii lei, cu un deficit în sumă de 57000,0 mii lei.

Art. 2. – Sinteza veniturilor şi a cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2012 se prezintă în anexa nr. 1.

Art. 3. – Lista fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prevăzute de legislaţie, structurate pe programe şi subprograme, se prezintă în anexa nr. 2.
Detalii
19
03 2012
1512

L E G E A nr. 270 din 23.12.2011 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
se aprobă la venituri în sumă de 9825884,7 mii lei și la cheltuieli în sumă de 9825884,7 mii lei.
Art. 2. – (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat la venituri și cheltuieli se prezintă în anexa nr.1.
(2) Lista programelor incluse în bugetul asigurărilor sociale de stat se prezintă în anexa nr. 2.

Capitolul II
REGLEMENTĂRI PRIVIND CALCULUL ŞI PLATA CONTRIBUŢIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII ŞI ASPECTE SPECIFICE ALE VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR


Art. 3. – Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat și de prezentare de către plătitori a declaraţiilor privind calcularea și utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, precum și tipurile de prestaţii sociale asigurate se prezintă în anexa nr. 3.
Detalii
19
03 2012
2054

Закон № 270 от 23.12.2011 о бюджете государственного социального страхования на 2012 год

Парламент принимает настоящий органический закон.

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Ст. 1. – Бюджет государственного социального страхования на 2012 год утверждается по доходам в сумме 9 825 884,7 тысячи леев и по расходам в сумме 9 825 884,7 тысячи леев.
Ст. 2. – (1) Свод доходов и расходов бюджета государственного социального страхования представлен в Приложении 1.
(2) Перечень программ, включенных в бюджет государственного социального страхования, представлен в Приложении 2.

Раздел II
ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ВЗНОСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОХОДАМ И РАСХОДАМ


Ст.3. – Тарифы взносов обязательного государственного социального страхования, сроки перечисления их в бюджет государственного социального страхования и представления плательщиками деклараций о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования, а также виды застрахованных социальных пособий представлены в Приложении 3.
Detalii
19
03 2012
1610

З А К О Н № 282 от 27.12.2011 о государственном бюджете на 2012 год

Парламент принимает настоящий органический закон.

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Ст. 1. – (1) Государственный бюджет на 2012 год утверждается по доходам в сумме 21 367 269,1 тысячи леев, по расходам в сумме 22 164 269,1 тысячи леев, с дефицитом в сумме 797 000,0 тысячи леев.
(2) Свод государственного бюджета по доходам, расходам, дефициту и источникам финансирования представлен в приложении 1.
(3) Лимиты расходов по публичным органам, финансируемым из государственного бюджета, представлены в приложении 2.
(4) Ассигнования судебным инстанциям представлены в приложении 3.
(5) Перечень бюджетов публичных органов, основанных на программах, представлен в приложении 4.
(6) Ассигнования центральным публичным органам на финансирование капитальных вложений представлены в приложении 5.
(7) Ассигнования из государственного бюджета органам местного публичного управления на финансирование капитальных расходов представлены в приложении 6.
(8) Трансферты из государственного бюджета районным бюджетам, муниципальным бюджетам Кишинэу и Бэлць и центральному бюджету автономного территориального образования Гагаузия представлены в приложении 7.
Detalii
19
03 2012
1425

L E G E A nr. 282 din 27.12.2011 bugetului de stat pe anul 2012

Parlamentul adoptă prezenta lege organică

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2012 se aprobă la venituri în sumă de 21367269,1 mii de lei și la cheltuieli în sumă de 22164269,1 mii de lei, cu un deficit în sumă de 797000,0 mii de lei.
(2) Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit și surse de finanţare se prezintă în anexa nr. 1.
(3) Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr. 2.
(4) Alocaţiile pentru instanţele judecătorești se prezintă în anexa nr. 3.
(5) Lista bugetelor autorităţilor publice, fundamentate pe programe, se prezintă în anexa nr. 4.
(6) Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale destinate finanţării investiţiilor capitale se prezintă în anexa nr.5.
(7) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale destinate finanţării cheltuielilor capitale se prezintă în anexa nr. 6.
(8) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chișinău și Bălţi și la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se prezintă în anexa nr. 7.
Detalii
16
11 2011
2625

Письмо № (26-08/2-02/1/5775)32 от 12.10.2011 о зачете НДС по поставкам или вывозу товаров из зоны свободного предпринимательства

Территориальные ГНИ
УКПО зачете НДС по поставкам или вывозу товаров из Зоны свободного предпринимательства в остальную часть таможенной территории республики
Detalii