avatar

Documente și comentarii

„Documente și Comentarii” – acest compartiment ocupă un loc primordial în revista. Materialele din acest compartiment sunt utile atât pentru contribuabili, cât şi pentru funcţionarii publici din administraţia fiscală, deoarece exclud diferite interpretări ale cazurilor fiscale complexe.

30
05 2013
884

Programul de conformare a contribuabililor: Contribuabilii Mari

În această categorie de contribuabili-cheie au fost selectaţi tоţi contribuabilii, deserviţi de Direcţia marilor contribuabili – DMC- (ce în anul 2012 constituie 415 contribuabili şi, preventiv, 48,6% din veniturile BNP)), precum şi alţi contribuabili mari, cifra de afaceri anuală a cărora depăşeşte 50 milioane lei, deoarece toţi aceşti contribuabili necesită o abordare pe principii comune.


Criteriile de selectare:


Detalii
30
05 2013
1042

Programul de conformare a contribuabililor: Aplicarea Modelului de gestionare a riscurilor de conformare

Ajustarea abordării pentru 2012


La elaborarea Modelului de gestionare a riscurilor de conformare pentru anul 2012 au fost ajustaţi şi actualizaţi unii factori de risc, comparativ cu anul 2011, însă numărul total (20) a rămas neschimbat, de asemenea ca şi gruparea lor în riscuri generale, specifice şi riscuri privind conformarea T.V.A. (Tabelul 3). Concomitent toţi factorii de risc au fost cuantificaţi.


Detalii
30
05 2013
931

Programul de conformare a contribuabililor: Modalități de abordare

La fel ca şi Programul din anul 2011, Programul actual are ca prioritate încurajarea respectării de către contribuabili a legislaţiei privind impozitele, taxele şi alte plăţi, şi descurajarea indisciplinei fiscale prin concentrarea la maxim a resurselor interne disponibile.


Ţinînd cont de tendinţele de dezvoltare ale mediului, nivelul actual de educare a contribuabililor, aptitudinile SFS, continuă aplicarea celor 3 abordări de conformare, selectate în anul 2011, ce stabilesc în continuare necesităţile actuale.


Detalii
30
05 2013
1026

Programul de conformare a contribuabililor: Rezultatele anului 2011

Evaluarea rezultatului implementării Programului anului 2011


Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2011 a fost elaborat în baza Modelului de gestionare a riscurilor. Deoarece a fost prima încercare de acest gen, Modelul a fost elaborat folosind abordarea relativ simplistă „de sus în jos”, ce prevede calcularea punctajului riscurilor pentru genul de activitate, şi mai apoi extins pentru categorii de contribuabili, de la cei mari la micro-business, şi, în final, pentru contribuabili.


Detalii
30
05 2013
1020

Programul de conformare a contribuabililor: Introducere

Contribuabilii, cetăţenii, mass — media sunt în aşteptarea îmbunătăţirii permanente a calităţii serviciilor fiscale, ridicarea nivelului de transparenţă şi de responsabilitate, diminuarea eventualelor costuri – aşteptări, ce trebuie să fie realizate în scopul de a menţine încrederea în sistemul fiscal şi a reduce presiunea asupra contribuabililor oneşti.


Detalii
30
05 2013
997

De ce Programul de conformare este important

Programul de conformare descrie metodele de încurajare a nivelului înalt de conformare voluntară cu legislaţia fiscală a Republicii Moldova şi metodele de abordare a neconformării fiscale, determinate în baza riscurilorPublicarea documentelor de bază în care sînt expuse priorităţile Serviciului Fiscal de Stat


  1. Planul de dezvoltare a SFS pentru anii 2011-2012 este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 16.12.2010
  2. Din anul 2011 se editează revista „Monitorul Fiscal FISC.md”, unde este expusă poziţia oficială a SFS în diferite probleme de fiscalitate
  3. S-a editat Carta Contribuabilului, unde sînt expuse drepturile şi obligaţiunile contribuabililor la onorarea obligaţiilor fiscale

Detalii
30
05 2013
1609

Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2012

Programul de conformare din acest an a fost elaborat pentru susţinerea conformării voluntare şi identificarea/descurajarea contribuabililor care au decis sa nu se conformeze, iar rezultatele vor conduce la reducerea decalajului fiscal

Obiectivul Programului de conformare este de a promova un nivel ridicat de conformare voluntară a contribuabililor din Moldova cu legislaţia fiscală, inclusiv prin acces uşor la drepturile legale şi prin micşorarea costurilor de raportare fiscală.


Detalii
30
05 2013
2514

О порядке налогообложения доходов в виде роялти (периодических платежей)

Министерство финансов, в целях правильного применения налогового законодательства по подоходному налогу, доводит до сведения и для руководства в ежедневной деятельности нижеследующее.


Detalii
30
05 2013
4747

Aspecte privind impozitarea veniturilor din royalty (redevențe)

Începînd cu 13.01.2012, prin legea nr. 267 din 23.12.2011, a fost modificată noţiunea de „Royalty (redevenţă)”, la aplicarea impozitului pe venit. Această modificare a fost făcută cu scopul de a evita dublarea normelor existente în Codul fiscal, şi anume a art. 12 pct. 1) şi art. 71 lit. j). Totodată, această noţiune se completează în contextul celei definite în Convenţiile (Acordurile) pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State, cu toate că scopul iniţial al acestei modificări a fost definirea noţiunii de royalty (redevenţă) în conformitate cu cea din Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) (versiunea 2010). În tabelul de mai jos se prezintă reglementările care au fost/sînt în vigoare pînă la/după data de 13.01.2012.


Detalii