avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

22
11 2013
3879

Î.S. „Fiscservinform”: Ciclul de viaţa a dărilor de seamă fiscale

Impozitele compun resursa financiară fundamentală a statului şi este cea mai veche în ordinea apariţiei veniturilor publice. Respectivele resurse reprezintă prelevarea unei părţi din veniturile sau averea cetățenilor la dispoziţia statului. Din ele se constituie mijloacele financiare care acoperă cheltuielile publice.
Detalii
19
11 2013
2201

Aurel Zghibarţă: Securitatea informaţională în cadrul proceselor de administrare fiscală

Pierderea sau furtul datelor confidenţiale, denaturarea sau distrugerea acestora reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri de securitate cu care se confruntă atît companiile comerciale, cît şi structurile statale. De la expunerea accidentală a unor date despre angajaţi/clienţi, date financiare, planuri de dezvoltare, informaţii despre produse, la furtul planificat prin breşe în securitatea reţelelor – toate pot avea efecte devastatoare asupra subiecţilor implicaţi, atît persoane fizice, cît şi juridice.
Detalii
26
07 2013
3033

Запуск электронной версии периодического издания «Monitorul Fiscal FISC.md»

Информационное общество предъявляет новые требования к скорости и объему передаваемой информации. Следуя велению времени и Стратегическому плану на 2011-15 гг., Государственная налоговая служба стремится предоставлять налогоплательщикам больше качественной информации.

В Стратегическом плане развития ГГНИ на 2011-15 гг. предусмотрено «непрерывное продвижение духа добровольного соблюдения законодательства налогоплательщиками при декларировании и уплате налоговых обязательств, усиление гражданской ответственности в налоговой сфере за счет установления общих партнерских принципов в отношениях с деловыми кругами и гражданами, основанных на взаимном доверии и поддержке, предоставлении оптимальных и компетентных решений, воплощенных в комплексе автоматизированных высококачественных услуг, оказываемых на основе последних достижений в области информационных технологий, а также с учетом гармонизации налогового законодательства Республики Молдова в соответствии с международными стандартами в области налогового администрирования».
Detalii
09
06 2013
2393

Vitalie Coceban : "Contul curent fiscal on-line – un nou serviciu pentru contribuabili"

Dezvoltarea serviciilor electronice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat este un proces continuu şi consecutiv, ce se realizează în baza „Planului de dez-voltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015”. Politica de ad-ministrare fiscală este orientată spre o interacțiune comodă, prietenoasă şi transparentă cu contribuabilii, utilizînd pe larg tehnologiile informaționale şi mediul de comunicare – internet. În acest sens, se identifică permanent noi modalități de interacțiune cu agenții economici şi persoanele fizice, ast-fel încît să se contribuie la promovarea continuă a spiritului de conformare voluntară, şi uşurarea executării obligațiilor fiscale de către contribuabili. Implementarea serviciului a fost posibil cu suportul Programului USAID Comerţ, Investiții şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător (BRITE), Î.S. „Fiscservinform” şi compania DAAC System Integrator.
Detalii
03
06 2013
1966

O nouă eră informaţională a Serviciului Fiscal de Stat

În secolul XXI tehnologiile informaționale au devenit pentru fiecare cetățean un element indispensabil şi influent al vieții cotidiene. Datorită impactului pozitiv, inovațiile tehnologice devin mai eficiente, mai inteligente şi influențează benefic asupra sporirii calității vieții.

Pentru a corespunde cerințelor contemporane, fiecare instituție publică, indiferent de domeniul în care activează, utilizează diferite sisteme informaționale pentru optimizarea proceselor interne şi externe, dispune de un web-site, care a devenit astăzi un mijloc accesibil de comunicare cu publicul larg, astfel instituțiile publice devin mai performante, mai transparente, mai dinamice, cinstite şi responsabile față de nevoile cetățenilor. Dorința principală, în era informației, este transformarea administrării publice multi-departamentale, multi-ierarhice şi orientate spre control în una inteligentă, orientate spre servicii şi centrată pe nevoile clientului.
Detalii
23
05 2013
1637

Servicii fiscale electronice: proiecte implementate, proiecte în faza elaborării și proiecte-pilot

Dezvoltarea serviciului „Declaraţie electronică”

În vederea executării prevederilor art. 187 alin. (21) lit. a) din Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 48 din 26.03.2011), au fost continuate lucrările de conectare gratuită a agenţilor economici la serviciul „Declaraţie electronică”. Astfel, pe parcursul semestrului I al anului 2012, prin intermediul SIA „Declaraţie electronică” au fost depuse 370 589 de declaraţii, ceea ce reprezintă 32% din numărul total declaraţii fiscale depuse.

În scopul promovării şi extinderii sistemului de declarare fiscală la distanţă, prin utilizarea tehnologiilor informaţionale, şi avînd în vedere prevederile art. 187 alin.
Detalii
23
05 2013
2461

Registrul general electronic al facturilor fiscale (Ghidul utilizatorului)

”Registrul general al facturilor fiscale” – este un servicu electronic care este menit pentru organizarea evidenţei electronice a facturilor fiscale la agentul economic furnizor al bunurilor materiale şi a serviciilor. Registrul general al facturilor fiscale reprezintă o parte componentă al portalului serviciilor fiscale electronice şi are ca scop uşurarea, simplificarea, sporirea eficienţei şi rapidităţii procesului de evidenţă al facturilor fiscale ale agenţilor economici din republică.

Începînd cu 1 iulie 2012, subiecţii impunerii cu T.V.A., (deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de IFS pe municipiul Chişinău, de IFS pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul IFS pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia) sînt obligaţi să înregistreze facturile fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată. Obligativitatea se impune pentru aceştia în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100 000 lei. Cumpărătorul, la rîndul său, are dreptul să verifice corespunderea datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registrul general electronic al facturilor fiscale (conform prevederilor alin. 1 şi 2 a articolului 1181 din Codul Fiscal).
Detalii
23
05 2013
2279

Serviciile electronice fiscale – modalităţi de eficientizare a activităţilor de serviciu

Serviciile electronice fiscale prestate de Î.S. „Fiscservinform” au fost implementate reieşind din necesităţile contribuabililor. Utilizarea lor prevede o serie de avantaje, care vin să eficientizeze lucrul prestat de fiecare persoană în parte, astfel încît, să se contribuie continuu la ridicarea nivelului de productivitate a întreprinderii, indiferent de tipul şi natura ei: particulară sau de stat.


Detalii
23
05 2013
1573

Utilizatorii „Declaraţiei electronice” pot prezenta dările de seamă corectate pentru perioadele fiscale începînd cu 1 ianuarie 2007

Conform scrisorii Ministerului Finanţelor nr. 26-06/2-11/455/1306 din 07.03.2012 referitor la unele particularităţi ce ţin de evidenţa obligaţiilor fiscale, începînd cu luna aprilie 2012, agenţii economici au posibilitatea de a transmite dările de seamă fiscale corectate prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”, pentru perioadele fiscale începînd cu 1 ianuarie 2007.


Detalii
20
05 2013
5493

Услуга «Электронная декларация». Часто задаваемые вопросы

Какова процедура подключения к услуге «Электронная декларация» для экономических агентов, которые стали плательщиками НДС?

1. Ответственные лица (директор, бухгалтер) должны зарегистрироваться на сайте servicii.fisc.md

2. После регистрации позвоните в Центр поддержки клиентов по номеру тел: 022-822-222 для программирования в одном из существующих Центров
Detalii