avatar

Consultaţii Juridice

În compartimentul „Consultații Juridice” sunt incluse evaluări ale cazurilor fiscale din punct de vedere juridic, informații despre practica judiciară și deciziile finale în reglementarea litigiilor fiscale, în care a fost implicat, nemijlocit, Serviciul Fiscal de Stat.

14
11 2013
2939

Виктория Белоус: Судебная практика о рассмотрении решений налоговых органов, на основании которых были применены санкции, предусмотренные ч. (21) и (4) ст. 254 Налогового кодекса за перевозку пассажиров без проездных билетов

Согласно положениям ч. (21) ст. 254 НК, осуществление деятельности по перевозке пассажиров автотранспортными средствами по пригородным, городским, междугородным или международным маршрутам без проездных билетов (проездной билет – кассовый чек, выданный контрольно-кассовой машиной с фискальной памятью, или документ строгой отчетности с установленной ценой, изготовленный типографским способом в соответствии с действующими нормативными актами, зарегистрированный у транспортного агента) влечет за собой наложение штрафа на налогоплательщика и уполномоченное лицо, зарегистрированное у транспортного агента, в размере 10 000 леев за каждый случай нарушения.
Detalii
13
11 2013
2428

Mihail Garmandir, Irina Cebaniuc: Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor

Factorul principal în fenomenul insolvabilităţii este responsabilitatea faţă de creditori. Interesele tuturor creditorilor în procesul de insolvabilitate sunt reprezentate de Adunarea creditorilor, precum şi de Comitetul creditorilor.

Atribuţiile exclusive ale Adunării creditorilor sunt reglementate de prevederile art. 54 alin. (1) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 (în continuare – Legea), şi sunt următoarele:
Detalii
13
09 2013
2422

Mihail Garmandir și Irina Cebaniuc: Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor Hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate. Masa debitoare. Creanțele și clasele creditorilor

După cum a fost menționat, pentru intentarea procesului de insolvabilitate, fie debitorul sau creditorul trebuie să depună o cerere introductivă în condițiile prevăzute de prevederile art. 9 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012. Deci, cu depunerea acestei cereri, începe prima etapă în desfășurarea procedurii de insolvabilitate.
Detalii
12
09 2013
2749

Răspunderea funcţionarului public

În conformitate cu art. 129 (4) din Codul Fiscal, „Funcţionar fiscal – funcţionar public, conform prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, care este persoană cu funcţie de răspundere remunerată în organul fiscal. Noţiunea „funcţionar fiscal” este identică cu noţiunile „funcţionar public”, „persoană cu funcţie de răspundere a organului fiscal” şi „persoană cu funcţie de răspundere a Serviciului Fiscal de Stat”, prevăzute de prezentul cod şi de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
Detalii
25
07 2013
2770

Mihail Garmandir, Irina Cebaniuc: Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor Intentarea procesului de insolvabilitate şi efectele juridice ale acestuia

Cadrul juridic pentru satisfacerea creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului, prin aplicarea faţă de acesta a procedurii planului sau prin lichidarea patrimoniului debitorului şi distribuirea produsului obţinut, este stabilit de prevederile Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012.

Prezenta lege este aplicabilă persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de patentă de întreprinzător, societăţilor de asigurări, fondurilor de investiţii, companiilor fiduciare, organizaţiilor necomerciale, înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit. Prezenta lege nu se aplică băncilor.

Procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, Codului civil, Legii insolvabilităţii şi a Codului fiscal.

Detalii
30
05 2013
1668

Mihail Garmandir, Irina Cebaniuc: Despre procedura de insolvabilitate. Încetarea procesului de insolvabilitate

Procesul de insolvabilitate încetează printr-o hotărîre de încetare a procesului de insolvabilitate, emisă de către instanţa de judecată în temeiurile şi în modul stabilit la art. 150, 154, 157-159 al Legii insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001. După distribuirea activelor, instanţa emite o hotărîre de încetare a procesului de insolvabilitate, pe care o publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, iar la a două săptămînă de la publicarea hotărîrii, administratorul va prezenta organului de înregistrare hotărîrea de radiere a persoanei juridice din registru sau de decădere a persoanei fizice din dreptul de a desfăşura activitate de întreprinzător (art. 150 al Legii insolvabilităţii).
Detalii
28
05 2013
2114

Despre procedura de insolvabilitate

La nivel macroeconomic, procedurile insolvabilităţii permit societăţii a se dispensa de intreprinderile care au devenit un balast pentru o economie sănătoasă. La nivelul unei întreprinderi, procesul de insolvabilitate poate fi varianta optimă, iar uneori şi unică alternativa de soluţionare a dificultăţilor întreprinderii, prin lichidarea acesteia sau prin aplicarea instrumentelor de depăşire a crizei şi stării de insolvabilitate. Nu sunt rare cazurile cind iniţierea procedurii de insolvabilitate se soldeaza cu revigorarea afacerii agenţilor economici.


Detalii
28
05 2013
1613

О процедуре несостоятельности

На общеэкономическом уровне процедура банкротства представляет собой инструмент освобождения здоровой экономики от балласта в виде несостоятельных предприятий. На уровне предприятий банкротство может быть лучшим выбором для преодоления несостоятельности и выхода из кризиса, а иногда и единственной альтернативой ликвидации. Случается, что инициирование несостоятельности приводит к активизации операторов бизнеса.


Detalii
27
05 2013
1521

Mihail Garmandir și Irina Cebaniuc: "Despre procedura de insolvabilitate"

Lichidarea patrimoniului debitorului

Prin procedura de lichidare a patrimoniului se înţelege procedura aplicabilă debitorului în procesul de insolvabilitate: valorificarea masei debitoare pentru obţinerea de mijloace băneşti, în vederea satisfacerii creanţelor, care finalizează cu lichidarea debitorului ca subiect de drept.
Detalii