avatar

Consultaţii Juridice

În compartimentul „Consultații Juridice” sunt incluse evaluări ale cazurilor fiscale din punct de vedere juridic, informații despre practica judiciară și deciziile finale în reglementarea litigiilor fiscale, în care a fost implicat, nemijlocit, Serviciul Fiscal de Stat.

28
05 2013
2172

Despre procedura de insolvabilitate

La nivel macroeconomic, procedurile insolvabilităţii permit societăţii a se dispensa de intreprinderile care au devenit un balast pentru o economie sănătoasă. La nivelul unei întreprinderi, procesul de insolvabilitate poate fi varianta optimă, iar uneori şi unică alternativa de soluţionare a dificultăţilor întreprinderii, prin lichidarea acesteia sau prin aplicarea instrumentelor de depăşire a crizei şi stării de insolvabilitate. Nu sunt rare cazurile cind iniţierea procedurii de insolvabilitate se soldeaza cu revigorarea afacerii agenţilor economici.


Detalii
28
05 2013
1677

О процедуре несостоятельности

На общеэкономическом уровне процедура банкротства представляет собой инструмент освобождения здоровой экономики от балласта в виде несостоятельных предприятий. На уровне предприятий банкротство может быть лучшим выбором для преодоления несостоятельности и выхода из кризиса, а иногда и единственной альтернативой ликвидации. Случается, что инициирование несостоятельности приводит к активизации операторов бизнеса.


Detalii
27
05 2013
1594

Mihail Garmandir și Irina Cebaniuc: "Despre procedura de insolvabilitate"

Lichidarea patrimoniului debitorului

Prin procedura de lichidare a patrimoniului se înţelege procedura aplicabilă debitorului în procesul de insolvabilitate: valorificarea masei debitoare pentru obţinerea de mijloace băneşti, în vederea satisfacerii creanţelor, care finalizează cu lichidarea debitorului ca subiect de drept.
Detalii
27
05 2013
1395

Mihail Garmandir și Irina Cebaniuc: "Despre insolvabilitate - Aplicarea procedurii"

O alta etapă a procesului de insolvabilitate este aplicarea faţă de debitor a procedurii planului în cadrul procesului de insolvabilitate.

Conform prevederilor art. 2 al Legii insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001, precum şi a Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 34 din 22.11.2004 „Cu privire la aplicarea Legii insolvabilităţii de către instanţele judecătoreşti economice”, procedură a planului este procedura aplicabilă debitorului în cadrul procesului de insolvabilitate, reprezentînd modalitatea de satisfacere a creanţelor creditorilor prin realizarea unui plan complex de măsuri de remediere financiară şi economică a debitorului şi/sau de valorificare a masei debitoare.

Procedura planului are cel puţin două justificări: pe de o parte, este păstrat întreprinzătorul ca subiect de drept, acordînduise şansa unui nou început, iar, pe de altă parte, procedura permite creditorilor să recupereze mai multe procente din creanţe decît ar fi obţinut printro simplă lichidare.
Detalii
20
05 2013
1879

Судебная практика определения скорректированного стоимостного базиса акций

Решение Коллегии по гражданским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты от 04 июля 2012 г. мун. Кишинэу (дело № 3r-1546/12)

13 мая 2010 г. гражданин Z. L. подал исковое заявление против Главной государственной налоговой инспекции, Государственной налоговой инспекции по АТО Гагаузия, Налогового офиса г. Чадыр-Лунга относительно аннулирования решений №1216 от 15 декабря 2009 г., №1267 от 22 декабря 2009 г., № 117 от 12 февраля 2010 г., изданных Налоговым офисом г. Чадыр-Лунга.

В обосновании заявления, истец указал, что 24 ноября 2009 г. ГНИ по АТО Гагаузия г. Чадыр-Лунга провела тематическую проверку соблюдения налогового законодательства в части, касающейся представления декларации физического лица по подоходному налогу за 2007 год.
Detalii
20
05 2013
1811

Practica judiciară privind determinarea bazei valorice ajustate a acțiunilor

Decizia Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 04 iulie 2012 mun. Chişinău (dosarul nr. 3r-1546/12)

La 13 mai 2010 cetățeanul Z. L. a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul Fiscal de Stat pe U.T.A. Găgăuzia, Biroul Fiscal or. Ceadîr-Lunga cu privire la anularea deciziilor nr. 1216 din 15.12.2009, nr. 1267 din
22.12.2009, nr. 117 din 12.02.2010, emise de către Biroul Fiscal pe or. Ceadîr-Lunga.

În motivarea cererii reclamanta a indicat că, IFS pe Găgăuzia or. Ceadîr-Lunga, la 24.11.2009, a efectuat un control tematic cu privire la chestiunea respectării legislaţiei fiscale în partea prezentării declaraţiei de către persoana fizică, privind impozitul pe venit pe anul 2007.

Invocă reclamanta că controlul dat a fost efectuat în lipsa ei și după aproape 20 de luni de la depunerea declaraţiei la 31.03.2008, contrar prevederilor Codului fiscal, deoarece controlul în birou trebuie să se efectueze în termen de 3 luni după depunerea de către persoane fizice a declaraţiei cu privire la venituri.
Detalii
20
05 2013
10561

Mihail Garmandir și Irina Cebaniuc: „Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor”

Începînd cu 14.03.2013, în Republica Moldova, în legătură cu adoptarea Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, procedura privind declararea stării de insolvabilitate a întreprinderilor se va simplifica, iar termenii de realizare a acestora vor fi reduşi.

Legea insolvabilității este aplicabilă la practica europeană avînd o abordare unică față de procedura de insolvabilitate a întreprinderilor. În acest context, legea prevede un şir de modalități şi un spectru larg de instrumente legale întru identificarea unei hotărîri în cazul în care întreprinderea insolvabilă poate fi salvată de la lichidare.

Detalii
17
05 2013
3834

Михаил Гармандир и Виктория Долги: Некоторые правовые аспекты рассмотрения налоговых нарушений

Каков порядок рассмотрения дела о налоговом нарушении, и какие обязательные элементы должны быть соблюдены налоговым органом?

В соответствии со статьей 216, частью (8) Налогового кодекса, налогоплательщик, в случае несогласия с актом налогового контроля, должен представить в письменном виде, в срок до 15 календарных дней, обоснование несогласия, приложив соответствующие документы.
Detalii
17
05 2013
2635

Mihail Garmandir și Victoria Dolghi: Unele aspecte juridice ale examinării cazului de încălcare fiscală

Care este procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală şi care elemente obligatorii trebuie să fie respectate de către organul fiscal?

Conform art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, contribuabilul, în caz de dezacord cu actul de control fiscal, este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.
Detalii
15
05 2013
2210

Mihail Garmandir și Irina Cebaniuc: Despre procedura de insolvabilitate

Cadrul juridic pentru satisfacerea creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului, prin aplicarea faţă de acesta a procedurii planului sau prin lichidarea patrimoniului debitorului şi distribuirea produsului obţinut, este stabilit de prevederile Legii insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2011.

Prezenta lege se aplică întreprinderilor, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma
juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de patentă de întreprinzător, societăţilor de asigurări, fondurilor de investiţii, companiilor fiduciare, societăţilor necomerciale în proces de insolvabilitate, înregistrate în Republica Moldova în condiţiile legale.

Procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură
civilă, Codului civil, Legii insolvabilităţii şi a Codului fiscal.

Detalii