avatar

Legislația muncii

În acest compartiment vom publica articole ce țin de legislația muncii

15
12 2020
1912

Правомерность оформления индивидуального трудового договора

(Продолжение. Начало в № 4(59) июнь 2020, № 5(60) август 2020, № 7 (62) октябрь 2020)

 

8. В каких случаях допускается приостановление действия ИТД?

 

Факт приостановления действия ИТД предполагает приостановление работы работником и выплаты ему вознаграждений (заработной платы, надбавок, других выплат) работодателем. На весь период приостановления действия ИТД права и обязанности сторон ИТД, кроме приостановления работы работником и выплаты ему вознаграждений (заработной платы, надбавок, других выплат) работодателем, продолжают действовать, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами, коллективными соглашениями, коллективным и индивидуальным трудовыми договорами.

Detalii
15
12 2020
2047

(ru/ro) Штрафы за умышленное нарушение срока выплаты заработной платы

В соответствии с действующим законодательством, работодатели должны своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам. Вместе с тем, некоторые руководители не учитывают, что выплата зарплаты - это их обязaнность, а не право. В некоторых случаях, по субъективным причинам, выплаты задерживаются. С последствиями таких действий можно ознакомиться ниже.


Detalii
08
12 2020
1731

Conţinutul regulamentului intern al unităţii

Prin regulamentul intern al unităţii nu se pot stabili limitări ale drepturilor individuale sau colective ale salariaţilor. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la сonţinutul regulamentului intern al unităţii. Regulamentul intern al unităţii se întocmește în fiecare unitate și nu poate cuprinde prevederi care contravin legislaţiei în vigoare, clauzelor convenţiilor colective și ale contractului colectiv de muncă.


Detalii
01
12 2020
2143

Правовая база удаленного режима трудовой деятельности

Продолжение части I

 

6. КАКИЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ?

 

Организация удаленного режима работы вызывает множество сопутствующих вопросов в областях деятельности, где допускается заключать индивидуальные трудовые договоры с возможностью постоянно либо временно работать удаленно, а также при комбинировании выполнении трудовых функций на стационарном и удаленном рабочем месте.
    Рабочим временем на основании ч. (1) ст. 95 ТК является время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего распорядка предприятия, условиями индивидуального и коллективного трудовых договоров исполняет трудовые обязанности.

Detalii
30
11 2020
2163

Правовая база удаленного режима трудовой деятельности

При договорном оформлении трудовой деятельности работников, трудовые обязанности которых могут выполняться вне места расположения работодателя, возникает множество сопутствующих вопросов в отношении удаленного режима работы как альтернативного способа организации труда.

 

 В современных условиях жизнедеятельности особую актуальность приобретают проблемные аспекты толкования и правильного применения норм трудового права Республики Молдова (РМ) относительно работы в удаленном режиме в контексте законного оформления трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

Detalii
30
10 2020
2444

Termenele de păstrare a documentelor legate de raporturile de muncă. Сроки хранения документов, связанных с трудовыми отношениями

 
În prima parte a acestui articol au fost prezentate tipurile documentelor în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile RM, documente întocmite în urma activităţii administrative, evidenţa şi dările de seamă, administrarea resurselor de muncă (cu subcapitolele respective).  În continuare oferim partea II a articolului.
 
В первой части этой статьи были представлены виды документов в соответствии с Перечнем типовых документов и сроков их хранения для органов публичного управления, учреждений, организаций и предприятий РМ, документы, образующиеся в управленческой деятельности, учет и отчетность, управление трудовыми ресурсами, с соответствующими подразделами. Далее представляем часть II статьи.

Detalii
30
10 2020
2470

Termenele de păstrare a documentelor legate de raporturile de muncă. Сроки хранения документов, связанных с трудовыми отношениями

     Calcularea termenului de păstrare a dosarelor definitivate în lucrările de secretariat în anul 2020 începe de la 1 ianuarie 2021 deoarece calcularea termenului de păstrare a documentelor-tip se face începînd cu 1 ianuarie al anului ce urmează după anul definitivării documentelor în lucrările de secretariat. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare începînd cu data de 05.08.2016 cu privire la termenele de păstrare a documentelor legate de raporturile de muncă dintre salariat şi angajator. În note sînt prevăzute termene de păstrare a unor categorii de documente specifice, ţinîndu-se cont de conţinutul, autorul, timpul şi locul elaborării documentelor.


Detalii

21
10 2020
2749

Правомерность оформления индивидуального трудового договора

(Продолжение. Начало в № 4 (59), № 5 (60), 2020 г.)

 

6. Чем отличаются правовые последствия срочного и бессрочного ИТД?

 

Содержание ИТД определяется по соглашению сторон с учетом положений действующего законодательства и в соответствии с п. c) ч. (1) ст. 49 ТК включает срок договора. (Схема № 4 «Регламентируемый состав элементов содержания ИТД»).

Detalii
20
10 2020
882

Tichetele de masă în cazul muncii la distanță

Poate angajatorul să acorde tichete de masă salariaților care activează la distanță/domiciliu?

 

Procedura de emitere, acordare, acceptare și rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum și raporturile dintre operatori, angajatori şi unitățile comerciale/de alimentație publică este reglementată de Legea nr. 166/2017  cu privire la tichetele de masa și Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2018.

 


Detalii
19
10 2020
2341

Limitarea legală a cuantumului reţinerilor din salariu

Se interzic reţineri din mijloacele câștigate de salariat în favoarea angajatorului sau altor persoane juridice și fizice, precum și orice alte reţineri neprevăzute de legislaţie. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la limitarea cuantumului reţinerilor din salariu. Subiecţii organizării salarizării nu au dreptul să adopte în mod unilateral hotărâri în probleme de salarizare, care înrăutăţesc condiţiile stabilite de legislaţie și de contractele colective de muncă.


Detalii