avatar

Microfon

Compartimentul «Microfon» prezintă opiniile, propunerile și sugestiile specialiștilor din diverse domenii, inclusiv sindicate, patronate, reprezentanțanți ai sectoarelor economiei cu privire la legislație, administrare fiscală, proiecte, economia națională

10
09 2013
2577

Людмила Лапицкая: О переоценке основных средств

Тема переоценки основных средств в настоящее время становится особенно актуальной, прежде всего в связи с разработкой и внедрением новых Национальных стандартов бухгалтерского учета. И кроме того, предприятия зачастую сталкиваются с такой ситуацией, когда, либо при их реорганизации, либо по требованию инвесторов или собственников изменение положений учетной политики, отражение в учете рыночной стоимости основных средств (их переоцененной стоимости) становится обязательным и неизбежным.
Detalii
31
05 2013
2544

Стэлла Алекса и Владимир Мельник: "Трансфертное ценообразование – основные понятия и элементы"

В последнее время одним из наиболее актуальных вопросов в области налогообложения в странах с развивающейся экономикой становится внедрение законодательства, связанного с трансфертным ценообразованием.

Следует отметить, что контроль за трансфертными ценами не является нововведением, изобретенным исключительно в Молдове, или мерой, направленной только на гармонизацию молдавских налоговых норм с европейскими. Исторически контроль трансфертных цен впервые появился в США в 1960-е годы, впоследствии распространился и в Европе, а в прошедшее десятилетие – на пространстве СНГ. Так, в Казахстане налоговые нормы по контролю трансфертных цен были введены в законодательство еще в начале прошлого десятилетия, в Российской Федерации – в начале 2012 года, а в Украине предполагается их введение в ближайшем будущем.
Detalii
30
05 2013
2518

Alexandru Munteanu: Principiul interpretării dubiilor în favoarea contribuabilului: unele aspecte naţionale şi internaţionale

În conformitate cu art. 11 alin. (1) din Codul Fiscal, toate dubiile, apărute la aplicarea legislaţiei fiscale, urmează a fi interpretate în favoarea contribuabilului. Astfel, în Republica Moldova este legiferat principiul „in dubio contra fiscum”, menit să protejeze contribuabilul de eventualele îndoieli sau ambiguităţi ale normelor fiscale. În continuare, vom aborda unele aspecte de ordin naţional şi internaţional ale acestui principiu.
Detalii
28
05 2013
1708

Vitalie Condrațchi: „Despre politica fiscală actuală şi pentru anul viitor”

În conformitate cu calendarul bugetar, Ministerul Finanţelor a început în luna martie elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, colectînd de la instituţiile de stat şi de la partenerii de dialog social prognozele de creştere economică, propunerile pentru strategiile de cheltuieliectoriale, propunerile de formare a politicii fiscale pe termen mediu.

Confederaţia naţională a patronatelor a venit, ca şi în anii precedenţi, cu o lungă listă de doleanţe, împărţită pe 10 capitole, începînd de la impozitul pe venit şi încheind cu administrarea fiscală.

Printre ideile promovate de patronate, care au fost preluate şi de către unele autorităţi publice, se numără deducerea sumei creditelor ipotecare şi a cheltuielilor aferente acestora, achitate de persoanele fizice, la procurarea locuinţei pe parcursul anului fiscal, precum şi deducerea sumelor cheltuite pentru sănătate şi învăţămînt. Această acţiune de politică fiscală ar putea permite revigorarea sectorului construcţiilor şi ar constitui un stimulent real pentru bănci să acorde credite pe termen lung, dar şi pentru persoanele care îşi procură o locuinţă în ipotecă, consideră autorii.
Detalii
28
05 2013
1980

Svetlana Ceban și Maxim Banaga: „Aspecte privind aplicarea Convenţiei de evitare a dublei impuneri dintre Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii”

Statele, în calitate de parteneri în schimburile comerciale, recunosc necesitatea de a elimina obstacolele pe care dubla impunere internaţională le creează în circulaţia transfrontalieră a bunurilor, serviciilor, capitalului şi persoanelor. Prin urmare, statele sunt motivate pentru a încheia convenţii bilaterale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital. La fel de importantă este necesitatea de a revizui şi modifica convenţiile existente care nu mai reflectă nevoile actuale ale statelor şi ale investitorilor.
Detalii
28
05 2013
3024

Видение Налогового и Юридического Комитета Американской Торговой Палаты в Молдове («AmCham Moldova») необходимости, эффективности и стоимости внедрения и использования Генерального электронного регистра налоговых накладных

AmCham Moldova
Aмериканская Торговая Палата в Молдове

Настоящая публикация готовилась представителями Налогового и Юридического Комитета AmCham в мае 2012 г., — до того, как Министерство финансов на своем сайте представило на рассмотрение всех министерств и ведомств уже видоизмененную версию проекта закона о налоговой политике на 2013 г., в том числе изменения статьи 1181 и статьи 102 НК.
Detalii
27
05 2013
2061

Veaceslav Ciobanu: "Dividendele nedorite sau despre soarta vitregă a contabilului"

Pun în discuţie o problemă, care de mai mulţi ani nu are o interpretare univocă şi poate provoca sancţionarea entităţilor, în primul rînd, din motivul că legislaţia fiscală la acest capitol este imperfectă. Va fi vorba despre impozitarea dividendelor şi altor operaţiuni de capital.


Întrebarea cheie este: Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat al entităţii (S.A., S.R.L., I.S., etc) este o repartizare de dividende sau nu?


La prima vedere pare că această întrebare mai mult ţine de o interpretare a legislaţiei fiscale şi nu de careva politici contabile. Posibil că da, dar pentru a lămuri întrebarea de mai sus aspectul contabil ce ţine de înţelegea conţinutului economic al operaţiunii, în conformitate cu standardele profesionale de contabilitate, este foarte importantă. Concluziile care se conţin în acest sens în SNC, SIRF sunt relevante şi ne permit să înţelegem conţinutul economic al noţiunii de dividend.


Detalii
27
05 2013
1939

Налоговые ожидания и предложения бизнес-сообщества на 2013 год

В конце марта 2012 г. Министерство финансов предложило бизнес-сообществу рассмотреть проект документа «Направления налоговой и таможенной политики на среднесрочный период 2013 – 2015 гг.» («Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2013 – 2015»).


Во вводной части проекта приведены следующие приоритетные задачи:


(1) обеспечение равных, стабильных и прозрачных налоговых правил (asigurarea echităţii, stabilităţii şi transparenţei fiscale);
(2) оптимизация налогового бремени (optimizarea presiunii fiscale);
(3) стабилизация и упрощение налогового законодательства (stabilizarea şi simplificarea legislaţiei fiscale);
(4) гармонизация базовых принципов национального законодательства с таковыми в ЕС (armonizarea principiilor puse la baza legislaţiei fiscale naţionale cu cea comunitară).


Бизнес-сообщество всецело поддерживает эти приоритеты.


Detalii