avatar

Microfon

Compartimentul «Microfon» prezintă opiniile, propunerile și sugestiile specialiștilor din diverse domenii, inclusiv sindicate, patronate, reprezentanțanți ai sectoarelor economiei cu privire la legislație, administrare fiscală, proiecte, economia națională

18
05 2013
2162

Тохир Мирзоев: Налоговая служба нуждается в существенной модернизации

Накануне «круглого стола» наш корресподент Виталие Кондрацки беседовал с модератором Постоянным редставителем МВФ в Молдове господином Тохиром Мирзоевым

Господин Тохир Мирзоев, каким МВФ видится Налоговая служба после реформирования? Каковы задачи реформы, о которой говорится в последнее время?
Detalii
08
05 2013
1483

Ion Prisăcaru: Principiul abordării pe procese la realizarea reformei fiscale

În societatea mereu în schimbare, realizarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015 poate atinge rezultatul eficient şi scontat doar în cazul în care activităţile şi resursele aferente sunt conduse ca un proces integral, acesta constituind un principiu de management – principiul abordării pe procese. Doar prin identificarea, implementarea şi îmbunătăţirea continuă a proceselor, prin coordonarea interacţiunilor dintre aceste procese, pot fi realizate şi obiectivele SFS în ansamblu – satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor contribuabililor.

Pentru aceasta e nevoie de angajaţi bine instruiţi, cu o paletă largă de sarcini şi responsabilităţi, corespunzătoare unor activităţi orientate către contribuabili şi, în acelaşi timp, de un sistem ierarhic cît mai „plat”. În acest scop, este necesară orientarea tuturor angajaţilor la activităţi în folosul plătitorului de impozite şi nu conform structurii funcţionale interne existentă actualmente. Deci, nu se va aplica abordarea pe compartimente organizaţionale, dar cea bazată pe procese,cu elaborarea ulterioară a procedurilor concrete de gestionare a acestora. E necesar să luăm în consideraţie şi faptul că orientarea spre procese nu poate fi realizată într-o zi-două, deoarece aceasta nu înseamnă o restructurare a SFS, ci o „reorientare la 90°” a modului de gîndire al tuturor angajaţilor.

Detalii
08
05 2013
1527

Veaceslav Ciobanu: Reflecţii pe marginea participării

Ţin să mulţumesc organizatorilor Mesei rotunde pentru iniţiativa de a organiza acest eveniment şi pentru invitaţia de a participa la el. Este o idee foarte bună. Multe probleme în societate apar din lipsa de comunicare la toate nivelurile. Această Masă rotundă este o posibilitate pentru noi să ne expunem pe marginea problemelor, cu care se confruntă contabilii în relaţiile cu Serviciul Fiscal în munca de zi cu zi. Contabilul este, poate, persoana cea mai responsabilă şi pregătită din punct de vedere profesional în cadrul unei entităţi pentru calculul corect şi plata în buget a impozitelor şi taxelor. Dările de seamă contabile sunt întocmite de contabil, toate controalele fiscale, de asemenea, încep şi să termină în contabilitate.
Detalii
08
05 2013
1512

Vitalie Condrțchi: "Poziţia oficială, practica fiscală şi prezumţia nevinovăţiei"

Dezbateri în cadrul mesei rotunde „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”

Membru al Confederației naționale a patronatului din Republica Moldova, Raisa Bejan, a salutat introducerea serviciilor electronice pentru contribuabili, care permit evitarea abordării subiective din partea funcționarilor fiscali și a rîndurilor la inspectoratele fiscale. „Este de fapt un vis, un lucru la care acum 10 ani nici nu puteam visa. Însă fiecare noutate are anumite lacune. De exemplu, punctul 7 din pagina personală a contribuabilului deja de o lună nu funcționează, după ce am reușit să ne obișnuim cu el”, a declarat în cadrul mesei rotunde Raisa Bejan. Potrivit directorului FiscServInform, Vitalie Coceban, fișa personală a contribuabilului a fost unserviciu intermediar, care se transformă în Contul curent al contribuabilului, care oferă informaţii mult mai ample şi careva deveni funcţional în curînd. Dna Bejan spune că pe siteul Fiscului poate fi verificat IDNO-ul companiilor, dar nu și al persoanelor fizice, or și acest lucru ar fi util. În plus, reprezentantul patronatelor a exprimat dorința ca IDNO-urile să fie verificate automat la completarea declarației pe site, pentru că, de exemplu, Fabrica Bucuria, din cauza indicării codurilor greșite a plătit anul trecut amenzi de 14 mii de lei, cîte 100 de lei pentru fiecare eroare. În același timp, serviciul de corectare a erorilor a rămas nedigitalizat și agenții economici trebuie să circule prin diverse birouri ale inspectoratului fiscal, chiar și două săptămâni. În replică, Vitalie Coceban, a declarat că cooperarea cu alte instituții, în special,ce ține de interacțiunea bazelor de date, urmează a fi pusă la punct.
Detalii
08
05 2013
1692

Лилиана Агаркова: "О формализации бизнес-процесса по подготовке разъяснений налогоплательщикам"

Тема сегодняшнего «круглого стола» достаточно важна, по крайней мере, по трем причинам:

  1. Налоговые органы на основе результатов анализа своей деятельности разработали стратегический документ, в котором основным лейтмотивом является создание налогоплательщикам условий для выполнения ими гражданского долга – платить налоги, пошлины и сборыв срок и в полном объеме, и сегодня можно говорить о некоторых позитивных результатах.
  2. Для создания условий оплаты налогов необходимо минимизировать риски налогоплательщиков, связанные с толкованием налогового законодательства. Разъяснение и толкование – любимый инструмент в руках налоговых органов. Благодаря этому инструменту, в налоговой сфере возникает неопределенность с уплатой налогов, пошлин, сборов, которая создает благоприятную почву для коррупции. Наибольшее недовольство у налогоплательщика вызывает качество разъяснений, но сегодня также обсуждению будет подлежать и проблема полномочий налоговых органов, а именно, что конкретно должны разъяснять налоговые органы.

Detalii
08
05 2013
1659

Viorel Rusu: Aspecte legale privind interpretarea şi/sau aplicarea legislaţiei fiscale

Sistemul de drept sau legislaţia implică complexe proceduri de elaborare, aprobare şi executare a normelor de drept cuprinse în acte normative cu diferită forţă juridică.

Un element important, în aspectul asigurării principiilor legalităţii şi previzibilităţii, se referă la interpretarea şi aplicarea uniformă a normelor de drept. Acest moment este destul de sensibil în cazul aplicării legislaţiei fiscale, în special, datorită faptului că sunt atinse diferite interese cu caracter material atît a statului, cît şi al contribuabililor.

Conform art. 56 din Constituţia Republicii Moldovasistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale”. Aceste prevederi constituţionale implică echitate atît în promovarea politicilor fiscale, cît şi în exercitarea administrării fiscale.

O problemă cheie se referă la corelaţia dintre interpretarea (explicarea) şi aplicarea legislaţiei fiscale, precum şi limitele de acţiune a organelor fiscale în acest proces.
Detalii
18
03 2013
2309

Людмила Лапицкая: "Доход от операционной деятельности: объект обложения подоходным налогом по ставке 3%"

Законом 267 от 23 декабря 2011 года, опубликованным в Официальном Мониторе 13 января 2012 года, в Налоговый кодекс РМ была введена глава 71 «Налогообложение хозяйствующих субъектов – субъектов сектора малых и средних предприятий». Следует отметить, что данные дополнения вступили в силу со дня их опубликования, то есть с 13 января 2012 года. Согласно статье 76 «Вступление закона в силу» Конституции Республики Молдова: «закон публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и вступает в силу в день опубликования или в срок, предусмотренный в самом законе». В данной ситуации возникает законный вопрос: в период с 1 по 12 января 2012 г, какой налоговый режим в части подоходного налога для предприятий малого бизнеса применять? Вопрос, конечно, носит юридический характер, так как здесь налицо ряд юридических коллизий. Бухгалтера же разрешили этот вопрос в пользу государства, хотя бы потому, что пункт 2 статьи 544 «Порядок исчисления, уплаты и декларирования» Налогового кодекса говорит о том, что «исчисление налога осуществляется ежеквартально». Вместе с тем, взаимозависимые лица — государство и налогоплательщики — должны быть объективны и корректны по отношению друг к другу.
Detalii
18
03 2013
2471

Людмила Лапицкая: "Некоторые особенности отражения в бухгалтерском учете доходов"

Вопросы корректного отражения в учете доходов, расходов, финансовых результатов всегда являются приоритетными для предприятия, однако особую актуальность они приобретают в период составления финансовой и налоговой отчетности за соответствующий отчетный год. В период осуществления подготовительных работ по составлению финансовой отчетности бухгалтеру еще раз, уже на завершающем этапе, необходимо проверить правильность признания, оценки и отражения в учете доходов и расходов, их корректного отнесения на соответствующий период. Эти работы являются предварительными, и для правильного заполнения декларации по подоходному налогу VEN 12 за отчетный год необходимо сравнить доходы и расходы, признанные согласно положениям Национальных стандартов бухгалтерского учета и Налогового кодекса. Особую значимость эти вопросы приобретают в переходный период: декабрь отчетного года – январь следующего. Важно, чтобы все доходы и расходы были правильно отражены и отнесены к соответствующему периоду.
Detalii
22
01 2013
2129

Repatrierea investiţiilor străine în legătură cu lichidarea întreprinderii: aspecte contabile şi fiscale

Procedura de lichidare a unei întreprinderi reprezintă o etapă de lungă durată şi destul de complicată. În acest articol o să încerc să analizez procedură finală de lichidare a întreprinderii, ce ţine de repatrierea investiţiei asociatului din străinătate, făcută în capitalul social al întreprinderii din Moldova şi repatrierea capitalului rămas după achitarea plăţilor în adresa creditorilor, salariaţilor, bugetului de stat, etc.


Detalii
22
01 2013
2820

Maxim Banaga: „Reportarea pierderilor fiscale – analiza practicii internaţionale”

Pe parcursul celor patru ani de vacanţă fiscală (2008-2011), companiile din Republica Moldova care au înregistrat profituri au avut posibilitatea de a reinvesti economiile provenite din impozitul pe venit în proiectele lor de dezvoltare. Din păcate, această facilitate a coincis cu criza financiară. Astfel, companiile care au înregistrat pierderi nu au putut beneficia de această facilitate sau de alte măsuri fiscale, care ar fi putut impulsiona revenirea acestora pe profit.


Detalii