avatar

Microfon

Compartimentul «Microfon» prezintă opiniile, propunerile și sugestiile specialiștilor din diverse domenii, inclusiv sindicate, patronate, reprezentanțanți ai sectoarelor economiei cu privire la legislație, administrare fiscală, proiecte, economia națională

18
03 2013
2278

Людмила Лапицкая: "Доход от операционной деятельности: объект обложения подоходным налогом по ставке 3%"

Законом 267 от 23 декабря 2011 года, опубликованным в Официальном Мониторе 13 января 2012 года, в Налоговый кодекс РМ была введена глава 71 «Налогообложение хозяйствующих субъектов – субъектов сектора малых и средних предприятий». Следует отметить, что данные дополнения вступили в силу со дня их опубликования, то есть с 13 января 2012 года. Согласно статье 76 «Вступление закона в силу» Конституции Республики Молдова: «закон публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и вступает в силу в день опубликования или в срок, предусмотренный в самом законе». В данной ситуации возникает законный вопрос: в период с 1 по 12 января 2012 г, какой налоговый режим в части подоходного налога для предприятий малого бизнеса применять? Вопрос, конечно, носит юридический характер, так как здесь налицо ряд юридических коллизий. Бухгалтера же разрешили этот вопрос в пользу государства, хотя бы потому, что пункт 2 статьи 544 «Порядок исчисления, уплаты и декларирования» Налогового кодекса говорит о том, что «исчисление налога осуществляется ежеквартально». Вместе с тем, взаимозависимые лица — государство и налогоплательщики — должны быть объективны и корректны по отношению друг к другу.
Detalii
18
03 2013
2448

Людмила Лапицкая: "Некоторые особенности отражения в бухгалтерском учете доходов"

Вопросы корректного отражения в учете доходов, расходов, финансовых результатов всегда являются приоритетными для предприятия, однако особую актуальность они приобретают в период составления финансовой и налоговой отчетности за соответствующий отчетный год. В период осуществления подготовительных работ по составлению финансовой отчетности бухгалтеру еще раз, уже на завершающем этапе, необходимо проверить правильность признания, оценки и отражения в учете доходов и расходов, их корректного отнесения на соответствующий период. Эти работы являются предварительными, и для правильного заполнения декларации по подоходному налогу VEN 12 за отчетный год необходимо сравнить доходы и расходы, признанные согласно положениям Национальных стандартов бухгалтерского учета и Налогового кодекса. Особую значимость эти вопросы приобретают в переходный период: декабрь отчетного года – январь следующего. Важно, чтобы все доходы и расходы были правильно отражены и отнесены к соответствующему периоду.
Detalii
22
01 2013
2085

Repatrierea investiţiilor străine în legătură cu lichidarea întreprinderii: aspecte contabile şi fiscale

Procedura de lichidare a unei întreprinderi reprezintă o etapă de lungă durată şi destul de complicată. În acest articol o să încerc să analizez procedură finală de lichidare a întreprinderii, ce ţine de repatrierea investiţiei asociatului din străinătate, făcută în capitalul social al întreprinderii din Moldova şi repatrierea capitalului rămas după achitarea plăţilor în adresa creditorilor, salariaţilor, bugetului de stat, etc.


Detalii
22
01 2013
2792

Maxim Banaga: „Reportarea pierderilor fiscale – analiza practicii internaţionale”

Pe parcursul celor patru ani de vacanţă fiscală (2008-2011), companiile din Republica Moldova care au înregistrat profituri au avut posibilitatea de a reinvesti economiile provenite din impozitul pe venit în proiectele lor de dezvoltare. Din păcate, această facilitate a coincis cu criza financiară. Astfel, companiile care au înregistrat pierderi nu au putut beneficia de această facilitate sau de alte măsuri fiscale, care ar fi putut impulsiona revenirea acestora pe profit.


Detalii
17
11 2011
3062

TI-Moldova: "Rezultatele sondajului expres al beneficiarilor serviciilor Inspectoratului Fiscal de Stat"

Transparency International – Moldova (TI-Moldova) a efectuat în cadrul proiectului de monitorizare a implementării Strategiei Naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei, finanţat de Fundaţia SOROS Moldova şi Partnership for Transparency Fund, un sondaj expres al beneficiarilor serviciilor Inspectoratului Fiscal de Stat (IFS) în scopul evaluării opiniilor acestora privind calitatea serviciilor prestate, profesionalismul şi integritatea angajaţilor instituţiei.

Sondajul a fost realizat în perioada 21-23 martie 2011 la ieşirea din inspectoratele fiscale Buiucani, Centru, Botanica, Rîşcani, Ciocana din Chişinău, în total fiind chestionate 102 persoane. Dat fiind numărul redus de interviuri şi acoperirea doar a inspectoratelor fiscale din Chişinău, sondajul nu este unul reprezentativ şi nu permite de a face concluzii pentru întreg IFS. Mai curînd, rezultatele acestui sondaj reflectă opinia persoanelor care s-au adresat la inspectoratele fiscale din Chişinău pe parcursul acestor trei zile. Chestionarul sondajului include atît întrebări de tip închis care propun respondenţilor să aleagă opţiuni de răspuns, cît şi întrebări de tip deschis care le oferă posibilitatea să-şi expună obiecţiile şi propunerile vis-a-vis de activitatea instituţiei (vezi chestionarul anexat).
Detalii
17
11 2011
2710

Sergiu Dumitrașco şi Alexandru Munteanu: "Principiul evitării dublei impuneri – concept şi practici"

Impozitele şi taxele reprezintă principala sursă de venituri a unui stat, utilizate pentru finanţarea activităţilor social-economice şi pentru a menţine statalitatea. Reprezentînd un element indispensabil de constituire a unui stat, impozitele au început să fie colectate şi percepute odată cu apariţia primelor formaţiuni statale.

De atunci, metodele de impunere şi colectare a impozitelor, precum şi rolul şi impactul acestora în viaţa social-economică, au evaluat diferit de la un teritoriu la altul. Totuşi, o trăsătura comună aplicabilă oricărui sistem fiscal este colectarea impozitelor de pe un spaţiu geografic definit, de la anumiţi plătitori, într-o perioadă definită de timp şi conform anumitor principii.

Detalii
17
11 2011
1456

Татьяна Гриник: "Проблемы налогообложения в 2011 году и перспективы налогообложения в 2012"

19 октября 2011 года Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов Республики Молдова (ACAP) провела технический семинар на тему «Проблемы налогообложения 2011 года и перспективы налогообложения в 2012 году».

Цели семинара:
  • анализ актуальных проблем, с которыми сталкиваются предприятия в процессе налоговых проверок в отношении правильности исчисления и выплаты подоходного налога;

Detalii
15
09 2011
2676

Dumitru Ursu: Tranziţia la SIRF - o condiţie pentru sporirea încrederii investitorilor

Începînd cu 1 ianuarie a.c. entităţile de interes public sunt obligate să ţină contabilitatea şi să întocmească rapoarte financiare conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, iar la începutul anului 2012 să prezinte primele rapoarte conform SIRF, stabileşte Legea contabilităţii, adopată în 27 aprilie 2007. Entitatea de interes public este, potrivit legii contabilităţii, una de importanţă deosebită pentru public datorită domeniului de activitate şi care reprezintă o instituţie financiară, un fond de investiţii, o companie de asigurări, un fond nestatal de pensii, o societate comercială ale cărei acţiuni se cotează la Bursa de Valori a Republicii Moldova. Am încercat, în acest număr, să vedem cum se întîmplă trecerea la SIRF la companiile moldoveneşti şi în special cum derulează procesul la băncile comerciale – cele mai mari entităţi de interes public.
Detalii
15
09 2011
2904

Александр Муравский: "О взаимной ответственности налогоплательщиков и контролеров"

— Как юрист Вы давно занимаетесь налоговыми спорами. По каким вопросам чаще всего к Вам обращаются? Каковы главные причины возникновения налоговых споров, и есть ли у Вас рецепты их решения в досудебный период?

— Чаще всего встречаются дела, связанные со снятием зачета по НДС из-за проблем с налоговыми накладными, когда они выданы неуполномоченным лицом либо неточно оформлены, не содержат каких-либо реквизитов, получены от недобросовестных плательщиков и т.п. Это также исключение из вычетов расходов по таким накладным и необоснованное отнесение тех или иных расходов к вычетам в налоговых целях, и несвоевременное предоставление налоговых накладных, и сдача либо не сдача отчетов, исправленные отчеты, которые не приняли в налоговой инспекции, и блокирование счетов налогоплательщиков из-за несвоевременного уведомления налогового органа о смене местонахождения налогоплательщика и др.
Detalii
13
07 2011
1488

Вступительное слово Николая ПЛАТОНА, Начальника Главной государственной налоговой инспекции

В этот день – 1 июля – хочу поздравить и адресовать самые искренние поздравления и наилучшие пожелания всем, кто работает в Государственной налоговой службе.

Сегодня – в результате 21 года деятельности – Государственная налоговая служба стала одним из главных государственных учреждений, цель которого – обеспечивать финансовую стабильность нашего государства, выступать гарантом экономической безопасности и развития Республики Молдова.

Главной задачей структуры, быть руководителем которой мне выпала честь, является осуществление контроля исполнения налогового законодательства, правильности исчисления и
своевременности исполнения налоговых обязательств.
Detalii