avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

01
07 2013
1254

Captarea experienței performante de administrare fiscală de la Ministerul Impozitelor din Republica Azerbaidjan

În perioada 18-22 iunie 2013, funcţionarii IFPS, dna Maia Tverdohleb, şef al Direcţiei impozitarea persoanelor fizice din cadrul Direcţiei generale conformare fiscală şi dna Veronica Vragaleva, şef al Direcţiei administrarea impozitelor directe din cadrul Direcţiei generale impozite şi taxe au participat în cadrul unei vizite de lucru în cadrul Ministerului Impozitelor al Republicii Azerbaidjan.
Vizualizează 4 fotografii →
01
07 2013
2574

Felicitare cu prilejul aniversării a 23 ani de la crearea Serviciul Fiscal de Stat

Stimaţi lucrători ai Serviciului Fiscal de Stat,

Cu prilejul aniversării a 23 ani de la crearea Serviciul Fiscal de Stat vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine.

23 ani nu este o perioada atît de îndelungată de timp pentru Serviciul Fiscal de Stat, însă suficientă pentru a fi vizibile realizări remarcabile în domeniul administrării fiscale.

Odată cu iniţierea procesului de reformă fiscală au fost obţinute rezultate notabile în administrarea veniturilor bugetare, fiind implementate în acest scop o serie de programe performante ce țin de domeniul informațional. De asemenea, au fost create structuri noi, menite să optimizeze întreaga activitate a serviciului.
Detalii
27
06 2013
665

În atenția persoanelor fizice, deţinători de bunuri imobiliare amplasate în mun. Chişinău

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu numărul mare de adresări care parvin din partea contribuabililor — persoane fizice, deţinători de bunuri imobiliare amplasate în mun. Chişinău referitor la faptul că nu au primit avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar, inclusiv referitor la conţinutul informaţiilor din avizele de plată primite, aduce la cunoştinţă următoarele.

În temeiul prevederilor art. 282 alin. (2) al Codului fiscal şi art. 4 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 „Pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal”, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pe bunurile imobiliare (pentru bunurile a căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată de către organul cadastral) şi impozitului funciar pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului fiscal respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.
Detalii
27
06 2013
1701

Serviciul Fiscal de Stat simplifică procedura de eliberare a facturilor fiscale și a formularelor tipizate de documente primare cu regim special.

Procedura de eliberare a facturilor fiscale.

În scopul optimizării procedurii de eliberare a formularelor facturilor fiscale plătitorilor TVA, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat un procedeu nou simplificat, care va permite crearea condiţiilor favorabile pentru activitatea contribuabililor de bună credinţă şi care va fi pus în aplicare începînd cu 24 iunie 2013.

Conform procedurii noi, pentru majoritatea plătitorilor TVA formularele facturilor fiscale se vor elibera în baza cererilor (comenzilor) şi documentului ce confirmă achitarea plăţii pentru formularele solicitate, depuse direct la punctele de eliberare a formularelor din inspectoratele fiscale din raza de deservire a contribuabilului, fără efectuarea de careva verificări suplimentare şi fără limitarea numărului solicitat de formulare.
Detalii
26
06 2013
536

Misiunea FMI în Moldova susţine eforturile de modernizare a administrării fiscale

În cadrul întrevederii noului şef al misiunii FMI, dlui Max Alier şi a dlui Tokhir Mirzoev, reprezentatul permanent al FMI în Moldova, desfăşurată luni 24 iunie 2013, şeful IFPS a prezentat măsurile privind asigurarea încasărilor veniturilor la buget.

Astfel, domnul Ion Prisăcaru a descris situaţia curentă, cît şi de perspectivă în domeniul îmbunătăţirii administraţiei fiscale, referindu-se la:

  • stabilirea relaţiilor de parteneriat cu contribuabilii „de la egal la egal”, instituţionalizate în cadrul a două structuri: Consiliul Consultativ, Consiliul de Conformare.
  • consultarea opiniei contribuabililor privind diverse probleme de administrare fiscală în cadrul întrevederilor conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu diferite categorii de contribuabili desfăşurate atît în Chişinău, cît şi în fiecare raion.

Detalii
30
05 2013
1200

Maia Tverdohleb: Consiliul de Conformare al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

Majorarea nivelului de conformare voluntară a contribuabililor din Moldova cu legislaţia fiscală, inclusiv prin promovarea accesului uşor la drepturile legale şi prin micşorarea costurilor de raportare fiscală, constituie un obiectiv de bază al activităţii Serviciului Fiscal de Stat.

Întru facilitarea respectării echilibrului de interese ale statului şi ale mediului de afaceri, micşorării presiunii asupra contribuabililor oneşti, care execută la timp şi în volum deplin obligaţiile fiscale şi, concomitent, asigurării sancţionării inevitabile pentru cei, care conştient se eschivează de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii, va fi creat Consiliul de Conformare al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
Detalii
27
05 2013
943

Maia Tverdohleb: "Necesitatea implementării Registrului general electronic al facturilor fiscale"

Răspuns la adresarea Camerei de Comerţ Americane în Moldova, publicată în nr. 4 (8) al revistei

După cum, pe bună dreptate, a remarcat Comitetul Fiscal şi Juridic al Camerei de Comerţ Americane în Moldova, conform prevederilor art. V alin. 70 al Legii nr. 267 din 23.12.2011, în vigoare din 13.01.2012, Codul fiscal a fost completat cu art. 1181, care prevede instituirea „Re-gistrului general electronic al facturilor fiscale”- RGEFF.

Implementarea registrului electronic are ca scop majorarea transparenţei activităţii agenţilor economici şi excluderea unor situaţii de genul:
  • regularea trecerii în cont a T.V.A. pentru luna precedentă, prin manipularea la sfîrşitul lunii de raportare a procurărilor, care sunt documentate cu dată din luna precedentă;
  • documentarea unor tranzacţii fictive care se regăsesc doar pe hîrtie fără a fi avut loc de fapt;
  • documentarea unor tranzacţii care au ca bază legalizarea mărfurilor fără provenienţă legală;
  • admiterea greşelilor de către contribuabili la completarea facturilor fiscale;
  • pseudoactivitatea de întreprinzător, în special, combaterea fenomenului „firmă-fantom”.

Detalii
27
05 2013
1565

Natalia Lișița și Alina Pastica: "Încurajarea conformării benevole a contribuabililor la declararea şi plata impozitelor"

Obiectivul Programului

Unul dintre obiectivele de îndeplinit asumate de Serviciul Fiscal de Stat este încurajarea conformării benevole, care prevede politici de asistenţă şi sprijin la facilitarea conformării, precum şi politici de descurajare şi detectare a contribuabililor ce intenţionat nu se conformează. Concomitent, un fenomen important pentru Serviciul Fiscal de Stat este respectarea echilibrului de interese al statului şi ale mediului de afaceri, pentru a micşora presiunea asupra contribuabililor oneşti, care execută la timp şi în volum deplin obligaţiile fiscale şi, concomitent, de a asigura sancţionarea inevitabilă pentru cei, care conştient se eschivează de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii. Creşterea gradului de conformare fiscală benevolă presupune ca administraţia fiscală să anticipeze în permanenţă aşteptările contribuabililor, îndrumîndu-vă în aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale, astfel încît dumneavoastră să vă îndepliniţi în mod voluntar şi la timp obligaţiile fiscale.
Detalii
27
05 2013
1489

Maia Tverdohleb: "Conformarea voluntară – obiectivul de bază a Serviciului Fiscal"

Serviciul de colectare a veniturilor pentru Republica Moldova – Serviciul Fiscal de Stat – este un instrument important al politicii sociale şi politicii economice a Guvernului, dar şi un „ingredient” vital al bunăstării Moldovei. Serviciul Fiscal are responsabilitatea de administrare fiscală în limitele legii şi într-un mod care inspiră comunităţii încredere şi încurajează nivelul ridicat al conformării voluntare.


Angajamentul Serviciului Fiscal către societatea civilă constă în garantarea unei administrări fiscale în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Acest lucru se realizează ajutînd contribuabilii să îşi înţeleagă drepturile şi responsabilităţile, susţinînd pe cei, care doresc să se conformeze şi este un factor de bază pentru crearea condiţiilor echitabile de concurenţă pentru afaceri.


Deci, abordarea de bază pentru Serviciul Fiscal este buna administrare fiscală prin prisma diferenţierii contribuabililor, care încearcă să se conformeze obligaţiilor şi cei care nu se conformează.


Detalii
20
05 2013
6910

Veronica Vragaleva și Anastasia Movilă: „Remodelarea proceselor de lucru – o prioritate în optimizarea administrării fiscale”

Două pietre de temelie a oricărei organizaţii sunt oamenii şi procesele. Dacă persoanele sunt motivate să lucreze din greu, pînă cînd procesele de lucru sunt împovărătoare şi cele neesenţiale sunt încă prezente, performanţa organizaţiei va fi una scăzută. Remodelarea proceselor de lucru (Business Process Reenginering — BPR) este cheia transformării modului în care oamenii lucrează1.
Detalii