avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

20
05 2020
635

Studiu de caz: data depunerii cererii de subvenționare a plăților salariale

Studiu de caz: Începând cu 17 martie 2020, întreprinderea a stabilit șomaj tehnic. Conform politicilor entității stabilite prin regulamentul intern, achitarea salariului se face în termen de 5 zile după luna de gestiune. Astfel, salariul pentru luna martie a fost calculat la 31 martie si achitat la 3 aprilie, iar pentru luna aprilie calcularea salariului și a indemnizațiilor a avut loc la 30 aprilie, cu achitarea la 4 mai.

Obligațiile aferente impozitului pe venit, contribuțiilor obligatorii de asistență socială și primelor obligatorii de asistență medicală aferente salariului lunii martie au fost achitate în buget la data achitării salariului și a indemnizației, pentru luna aprilie plata se preconizează către data de 25 mai.

Detalii
27
04 2020
1449

Taxarea inversă. Aspecte privind completarea declarației privind TVA în cazul livrărilor dintre doi agenți economici

Începând cu 1 ianuarie 2020, prin Legea nr.171 din 19.12.2019 au fost aduse modificări la prevederile Codului Fiscal (CF), inclusiv în partea ce ține subiecții și obiectul impunerii cu taxa pe valoarea adăugată (TVA). Astfel, conform art.94 lit.e) din CF, subiecții impozabili sunt persoanele juridice şi fizice indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul RM proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012. (în continuare „întreprinderile în proces de insolvabilitate”).
Detalii
22
04 2020
992

Налоговые последствия операций связанных сторон (взаимозависимых лиц)

Вопросы, касающиеся налогообложения связанных сторон, наиболее актуальны в мире в той части, которая касается двойного налогообложения. Следует отметить, что к понятию связанных сторон в различных юрисдикциях относят различные объекты. Например, в странах Европейского союза это ассоциированные предприятия, в США — контролируемые предприятия,
а в Молдове — взаимозависимые лица. К операциям между взаимозависимыми лицами применимы и вопросы, касающиеся трансфертного ценообразования.

Detalii
17
04 2020
524

Analiza financiară a activității Asociațiilor de economii și împrumut în baza indicatorilor PERLAS

1. Destinația și importanța sistemului PERLAS în analiza activității AEÎ

Asociațiile de economii și împrumut (AEÎ) prezintă anual, trimestrial și lunar către Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), dar și altor părți interesate situații financiare și rapoarte speciale, în conformitate cu prevederile Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității și prezentării informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut (aprobate prin ordinul MF nr. 166 din 30.12.2016, în continuare – Indicații) și Instrucțiunea cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut (aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 54/3 din 11.12.2017, în continuare — Instrucțiunea), care stabilesc formele și regulile de întocmire și prezentare a situațiilor financiare și rapoartelor specifice (în continuare – rapoarte).
Detalii
15
04 2020
688

Particularitățile noului mod de calculare a deprecierii creanțelor conform IFRS

Entitățile, care aplică Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), trebuie să își adapteze procesul de depreciere a creanțelor comerciale la noul mod, prevăzut de IFRS 9 „Instrumente financiare” (în continuare – IFRS 9)1. Acest nou standard2 prevede că entitățile trebuie să evalueze pierderile din depreciere preconizate aferente creanțelor din momentul recunoașterii inițiale până la derecunoașterea acestora.
Detalii
13
04 2020
1836

Просроченные товары: правовое регулирование и учетно-налоговые аспекты списания

Просроченный товар может создать больше проблем чем обычный товар, на который нет спроса. В предлагаемом материале рассмотрены некоторые аспекты правового регулирования списания продовольственных запасов/товаров с истекшим сроком годности. Также изложен порядок документального оформления изъятия из оборота указанных запасов, правила их бухгалтерского и налогового списания.
Detalii
06
04 2020
881

Livrări la un preț mai mic decât cel de piață în contul retribuirii muncii: aspecte contabile și fiscale

Potrivit art. 99 alin. (1) al Codului fiscal (CF) livrarea efectuată la un preț mai mic decât cel de piață din cauza relațiilor specifice stabilite între furnizor și cumpărător (beneficiar) sau din cauză că cumpărătorul (beneficiarul) este angajat al furnizorului constituie livrare impozabilă. Valoarea impozabilă a livrării respective constituie valoarea ei de piață.
Detalii