avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

17
06 2019
1861

Corectarea erorilor comise în perioada precedentă. Formule contabile

Conform prevederilor p.32 alin.(3) din Standardul Naţional de Contabilitate „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare” eroarea comisă în oricare perioadă de gestiune precedentă şi depistată până la sfârşitul perioadei de gestiune curente (dar după semnarea situaţiilor financiare pentru perioada în care s-a comis eroarea), se corectează prin înregistrări de ajustare în luna în care s-a depistat eroarea.

Corectarea erorilor contabile este condiţionată de faptul dacă acestea sunt semnificative sau nesemnificative. O eroare contabilă se tratează ca semnificativă, dacă ea, individual sau în comun cu alte erori din aceeaşi perioadă de gestiune, poate influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate în baza situaţiilor financiare.
Detalii
14
06 2019
276

Особенности ликвидации крестьянских (фермерских) хозяйств

Рассматривая вопросы, касающиеся крестьянских (фермерских) хозяйств, и, в частности, их деятельности и ее прекращения, следует обратить особое внимание на законодательную и нормативную базу, которая состоит из:
Detalii
14
06 2019
442

Поручительство и независимое личное обеспечение

При заключении сделки кредитор хочет быть уверен, что должник исполнит взятые на себя обязательства. С этой целью кредитор вправе требовать предоставления определенного обеспечения, которое гарантирует защиту его интересов в случае неисполнения должником своих обязательств. Очень часто таким обеспечением служит поручительство третьей стороны.

Согласно ст. 1628 ч. (2) модернизированного1 Гражданского кодекса (далее – ГК), поручительство представляет собой обязательство, которое принято поручителем в пользу кредитора с целью обеспечить обязательство должника перед кредитором. Иными словами, поручитель должен исполнить обязательства перед кредитором, если этого не сделает должник.
Detalii
13
06 2019
887

Modificarea SNC, parte a reformei în domeniul contabilității și raportării financiare

Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) reprezintă una din componentele de bază ale setului de acte normative de reglementare a contabilității şi raportării financiare în Republica Moldova.

Primul set de SNC a fost elaborat şi aprobat întru executarea prevederilor HG nr. 710 din 23.09.1994 „Cu privire la Programul de stat de trecere a Republicii Moldova la sistemul mondial de contabilitate şi statistică”. SNC au fost elaborate în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (SIRF) în vigoare la momentul elaborării. Setul de bază a fost pus în aplicare din 1 ianuarie 1998 (Ordinul MF nr. 174 din 25.12.1997), ulterior fiind completat cu alte standarde relevante şi necesare pentru constituirea sistemului de asigurare normativă a contabilității şi raportării financiare.
Detalii
22
04 2019
828

Utilizarea serviciilor financiare de către entitățile publice finanțate din contul bugetului public național

Entitățile publice au fost întotdeauna în vizorul societății nu doar pentru rolul acestora în elaborarea și realizarea politicilor care exprimă interesele generale ale statului, dar și pentru faptul că acestea sunt finanțate din Bugetul public național (BPN).

În acest context, modul de gestionare și utilizare a banilor publici de către entitățile prenotate, precum și angajarea acestora în diverse activități și servicii financiare necesită o reglementare riguroasă în vederea asigurării unei gestionări eficiente a mijloacelor financiare obținute din BPN, dar și protejării acestora de riscurile și fluctuațiile nefavorabile ale situației financiare a entităților ce activează în sectorul bancar.
Detalii
19
04 2019
2575

Расходы будущих периодов: особенности учета и налогообложения

Основной задачей при учете расходов будущих периодов является разграничение понесенных предприятием затрат на расходы и на активы, а затем – выделение отдельного самостоятельного объекта учета. Грамотный учет таких расходов позволяет эффективно распределять затраты на себестоимость продукции, работ или услуг, а также исключить убыточность в одном и сверхприбыль в следующем отчетном периоде.
Detalii
18
04 2019
624

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut (continuare)

Modul de întocmire a Situației fluxurilor de numerar

Situația fluxurilor de numerar include soldurile numerarului și altor elemente identice acestuia la începutul și finele perioadei de gestiune privite la general, precum și fluxurile acestora pe tipuri de activitate, active și obligații ale Asociațiilor de economii și împrumut (AEÎ).
Detalii