avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

30
09 2019
192

5. (29.3.1.28) Urmează persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției să rețină un impozit pe venit la sursa de plată din plățile direcționate în folosul persoanei fizice care transmite în locațiune un bun mobil? Apare obligația de a înregistra contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat?

Potrivit art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.
Detalii
30
09 2019
215

4. (29.1.4.15) Cum se acordă scutirea personală a angajatului dacă pe parcursul anului acestuia i se stabilește grad de dizabilitate. Este în drept să solicite scutire personală majoră?

Conform art.33 din CF, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în mărimea prevăzută la alin. (1) sau (2) al articolului menționat.

Potrivit pct. 18 și 22 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin HG nr.697 din 22.08.2014, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul
Detalii
30
09 2019
500

3. (29.1.4.16) Cum se va calcula scutirea personală dacă pe parcursul anului contribuabilul i se stabilește grad de dezabilitate? Este necesar ca entitatea să efectueze un recalcul?

Contribuabilul care pe parcursul anului obține dreptul la scutirea personală majorată în mărimea prevăzută la art.33 alin.(2) din CF, și pentru a putea beneficia de acest drept urmează să depună o cerere nouă în care va indica informația necesară și documentele confirmative.

Entitatea va reflecta sumele scutirilor separat în perioadele corespunzătoare, fără a fi necesar să se efectueze vreun recalcul.
Detalii
30
09 2019
200

2. (29.2.1.16) Constituie oare sursă de venit impozabilă compensarea cheltuielilor pentru hrană, cazare și transportare suportate de persoana fizică care activează în baza unui de contract de prestări servicii (fără a avea statut de angajat) și este delegată de către beneficiar peste hotarele Republicii Moldova?

Potrivit pct. 2 din Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012, acesta reglementează cheltuielile entităţilor din Republica Moldova pentru deplasarea în interes de serviciu a salariaţilor încadraţi în statele lor de personal sau a persoanelor care practică activităţi de voluntariat în conformitate cu Legea voluntariatului nr.121 din 18 iulie 2010, pe teritoriul republicii şi peste hotarele ei.
Detalii
30
09 2019
565

1. (29.2.1.17) Se va considera drept facilitate impozabilă acordată de angajator compensarea cheltuielilor pentru închirierea unui automobil de către salariatul entității care a fost delegat în interes de serviciu?

Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din RM, aprobat prin HG nr. 10 din 05.01.2010, reglementează particularitățile delegării și compensarea cheltuielilor pentru deplasarea în interes de serviciu a salariaților încadrați în statele lor de personal sau a persoanelor care practică activități de voluntariat în conformitate cu Legea voluntariatului nr.121 din 18.07.2010, pe teritoriul republicii şi peste hotarele ei.
Detalii
30
09 2019
175

Comisionul unic achitat de rezident nerezidentului pentru împrumut și reținerea impozitului la sursa de plată

O companie din Moldova a contractat un împrumut de la o companie nerezidentă cu care aceasta are semnat un Acord privind evitarea dublei impuneri. În baza contractului de împrumut, pe lângă dobânda care urmează a fi achitată de către compania rezidentă, aceasta suportă anumite cheltuieli aferente achitării și are un comision unic odată cu primirea împrumutului. Urmează a fi reținut impozitul la sursa de plată din comisionul unic? Se aplică asupra acestuia aceleași abordări ca și în cazul dobânzilor?
Detalii
30
09 2019
312

Налогообложение жилой недвижимости, используемой под офис

Какую ставку по налогу на недвижимое имущество следует применить в случае, если назначение объекта недвижимого имущества является жилым, но оно используется под офис?

Вид объекта недвижимого имущества, согласно Положению об оценке недвижимого имущества в целях налогообложения (Положение), утвержденному ПП № 1303 от 24.11.2004 г., это категория, к которой относят объект недвижимого имущества в зависимости от вида текущего использования. Вид использования соответствует преимущественному использованию объекта недвижимости на момент оценки, независимо от его назначения.
Detalii
27
09 2019
283

Залог основных средств, импортированных для увеличения уставного капитала предприятия

Вправе ли фирма заложить в банке основные средства, которые были внесены в счет увеличения уставного капитала в течении первых трех лет с момента импорта в льготном таможенном режиме? Является ли такое действие нарушением порядка предоставления льготы?

Detalii
24
09 2019
337

Право на возмещение НДС в случае консервации сданного в эксплуатацию объекта инвестиций

Наше предприятие завершило строительство здания, предназначенного для использования в качестве холодильника для сельскохозяйственной продукции. Все процедуры, связанные с сдачей указанного строения в эксплуатацию, завершены. Однако, в связи с рядом обстоятельств, оно ещё не используется для хранения собственной продукции или для предоставления услуг хранения, а в неопределённом будущем планируется его продажа. Имеет ли наше предприятие право на возмещение НДС по капитальным инвестициям, осуществлённым в указанное здание?
Detalii